Ktl-icon-tai-lieu

CON NGƯỜI LÀ CHỦ NHÂN CỦA NGHIỆP VÀ THỪA TỰ CỦA NGHIỆP

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 3182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CON NGƯỜI LÀ CHỦ NHÂN CỦA NGHIỆP VÀ THỪA
TỰ CỦA NGHIỆP
Thích Minh Tâm

A-DẪN NHẬP
Sinh ra trong cuộc đời, hầu nhƣ ai cũng muốn phấn đấu để đạt đƣợc cuộc sống hạnh
phúc. Hạnh phúc trong cuộc sống đời thừơng không gì khác hơn những nhu cầu về cuộc sống vật
chất hay những địa vị quan trong xã hội, gia đình mạnh khỏe bình yên… Thế nhƣng ngay trƣớc
mắt ta cuộc sống với bao nhiêu là nghịch lý, những cái đối với một nhãn quan bình thƣờng thì
cho đó là những bất công, những sự sắp xếp của thần linh chớ ít khi họ đi tìm nguồn cội sâu xa
của vấn đề. Thế thì, nguyên nhân của sự không bình đẳng giữa xã hội loài ngƣời là gì? Vì sao
ngƣời này lại sinh trƣởng trong cảnh xa hoa, mà bẩm tánh ngu dốt, ngƣời nọ thì bị chìm đắm
trong cảnh nghèo khó mà bẩm tánh thông minh, ngƣời thì vừa nghèo vừa chậm chạp, kẻ nọ đã
giàu lại lanh lợi? Có ngƣời suốt cuộc đời làm gì cũng gặp trắc trở, có ngƣời làm gì cũng thông
suốt? Vì sao ngƣời này là bậc Vĩ nhân Thánh thiện, ngƣời kia là kẻ điêu trá sát nhân? Ngƣời này
là một nghệ sĩ tài ba, nhà toán học, nhạc sĩ từ khi mới lọt lòng, ngƣời kia sinh ra đã mù điếc què
quặt? Ngƣời này vừa trông thấy đã có cảm tình, ngƣời kia vừa trông thấy đã khó chịu?... Đối với
những sự sai khác không bình đẳng này, cần phải có một hoặc nhiều nguyên nhân hay chỉ là một
sự ngẫu nhiên hoàn toàn? Không một thức giả nào lại cho rằng sự không bình đẳng này chỉ là
một sự may rủi mù quáng hay là sự ngẫu nhiên tình cờ. Tất cả sự hƣởng thụ của một ngƣời nào
cũng vậy đều do vì nguyên nhân, và nguyên nhân này có thể ra ngoài sự hiểu biết tầm thƣờng
của chúng ta. Cái nguyên nhân chính đáng vô hình của những hiện tƣợng hữu hình có thể không
ở trong hiện tại mà ẩn núp trong một quá khứ gần hay xa.
Nếu hạn cuộc trong phạm vi tƣơng đối của các giác quan, có thể rằng những sự sai khác
bất bình đẳng này chính do nguyên nhân của sự di truyền và hoàn cảnh. Nhƣng sự di truyền và
hoàn cảnh dù có thể thuộc trong sự sinh hoạt đến mấy cũng không đủ để cắt nghĩa những sự sai
khác nhỏ nhiệm giữa ngƣời và ngƣời. Ví dụ vì sao những anh em sinh đôi về hình thể rất giống
nhau lại đƣợc nuôi dƣỡng trong một hoàn cảnh nhƣ nhau mà tính tình, tƣ tƣởng, học thức, cuộc
đời, lại trái ngƣợc hẳn nhau. Phải chăng có một đấng quyền năng tối cao nào đó ban bố hay
thƣởng phạt, tạo dựng xã hội? Hay là trong xã hội chỉ vô tình một cách ngẫu nhiên nhƣ vậy chớ
không có một lý do nào khác hơn? Hay chỉ thuần túy theo dòng dõi giàu sang thì giàu sang, còn
kẻ bần hàn thì cứ phải chịu kiếp lầm than trong cuộc sốn...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CON NGƯỜI LÀ CHỦ NHÂN CỦA NGHIỆP VÀ THỪA TỰ CỦA NGHIỆP - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
CON NGƯỜI LÀ CHỦ NHÂN CỦA NGHIỆP VÀ THỪA TỰ CỦA NGHIỆP 9 10 645