Ktl-icon-tai-lieu

Công tác tôn giáo hiện nay

Được đăng lên bởi nguyen-liem
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1472 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Công tác tôn giáo hiện nay-một số vấn đề đặt ra từ hệ thống chính trị ở nước
ta
Về quan điểm “Công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị”
được Bộ chính trị Đảng ta chỉ ra từ NQ 24, ngày 16 tháng 10 năm 1990 về
“Tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới”, sau đó Nghị quyết Trung
ương 7 (khóa IX) ngày 12 tháng 3 năm 2003 “Về công tác tôn giáo” tiếp tục
khẳng định.
Quán triệt quan điểm này, các tổ chức hợp thành hệ thống chính trị đã xác
định được chức năng, nhiệm vụ công tác tôn giáo, thành lập bộ máy chuyên trách
công tác này. Sự phối hợp trong công tác tôn giáo của các tổ chức hệ thống chính
trị cũng đã tạo ra sự gắn bó đáng kể. Chính vì thế, công tác tôn giáo những năm
vừa qua đã đạt được nhiều thành tựu, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
của nhân dân; tạo ra sự đoàn kết, yên tâm của tín đồ, chức sắc tôn giáo, với phương
châm “tốt đời, đẹp đạo” hoạt động tôn giáo đi theo xu hướng tuân thủ pháp luật;
các hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch nhanh chóng bị lộ diện và
bị lên án mạnh mẽ.
Tuy nhiên, từ thực tiễn của công tác tôn giáo và nhất là từ yêu cầu đổi mới
công tác tôn giáo, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra động
lực trực tiếp thúc đẩy sự phát triển đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã
hội công bằng, dân chủ và văn minh, thì từ bản thân hệ thống chính trị đã và đang
đặt ra một số vấn đề cần phải quan tâm giải quyết trên cả phương diện lý luận cũng
như thực tiễn.
1. Công tác lý luận, cần khai thác và làm sâu sắc hơn nữa những quan
điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác
tôn giáo.
Trực tiếp nghiên cứu lý luận trên lĩnh vực tôn giáo và công tác tôn giáo, bên
cạnh các cơ quan chức năng, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã thành lập mới
một số cơ quan chuyên môn nghiên cứu và giảng dạy về Tôn giáo Mac – xit, như
Trung tâm khoa học về tín ngưỡng và tôn giáo, thuộc Học viện Chính trị Quốc gia
Hồ Chí Minh, Viện nghiên cứu tôn giáo, thuộc Viện khoa học xã hội. Từ những cơ
quan này, nhiều quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về
tôn giáo và công tác tôn giáo đã được khai thác và làm sáng tỏ theo tinh thần đổi
mới sáng tạo, vì thế đã đóng góp không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức của xã
hội về vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo.
Tuy nhiên, trong kho tàng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về
vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo vẫn còn nhiều nội dung chưa được khai thác
đúng tầm. Hơn nữa, việc vận dụng sáng tạo những quan điểm...
Công tác tôn giáo hiện nay-một số vấn đề đặt ra từ hệ thống chính trị nước
ta
Về quan điểm “Công tác tôn giáo trách nhiệm của cả hệ thống chính trị”
được Bộ chính trị Đảng ta chỉ ra từ NQ 24, ngày 16 tháng 10 năm 1990 về
“Tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới”, sau đó Nghị quyết Trung
ương 7 (khóa IX) ngày 12 tháng 3 năm 2003 “Về công tác tôn giáo” tiếp tục
khẳng định.
Quán triệt quan điểm này, các tổ chức hợp thành hệ thống chính trị đã xác
định được chức năng, nhiệm vụ công tác tôn giáo, thành lập bộ máy chuyên trách
công tác này. Sự phối hợp trong công tác tôn giáo của các tổ chức hệ thống chính
trị cũng đã tạo ra s gắn đáng kể. Chính thế, công tác tôn giáo những m
vừa qua đã đạt được nhiều thành tựu, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
của nhân dân; tạo ra sự đoàn kết, yên tâm của tín đồ, chức sắc tôn giáo, với phương
châm “tốt đời, đẹp đạo” hoạt động tôn giáo đi theo xu hướng tuân thủ pháp luật;
các hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch nhanh chóng bị lộ diện
bị lên án mạnh mẽ.
Tuy nhiên, t thực tiễn của công tác tôn giáo nhất từ yêu cầu đổi mới
công tác tôn giáo, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra động
lực trực tiếp thúc đẩy sự phát triển đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã
hội công bằng, dân chủ văn minh, thì từ bản thân hệ thống chính trị đã đang
đặt ra một số vấn đề cần phải quan tâm giải quyết trên cả phương diện lý luận cũng
như thực tiễn.
1. Công tác luận, cần khai thác làm sâu sắc hơn nữa những quan
điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng H Chí Minh về tôn giáo công tác
tôn giáo.
Trực tiếp nghiên cứu lý luận trên lĩnh vực tôn giáo công tác tôn giáo, bên
cạnh các quan chức năng, những năm qua, Đảng Nhà nước đã thành lập mới
một số quan chuyên môn nghiên cứu giảng dạy về Tôn giáo Mac xit, như
Trung tâm khoa học về tín ngưỡng tôn giáo, thuộc Học viện Chính trị Quốc gia
Hồ Chí Minh, Viện nghiên cứu tôn giáo, thuộc Viện khoa học xã hội. Từ những cơ
quan này, nhiều quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh về
tôn giáo công tác tôn giáo đã được khai thác làm sáng tỏ theo tinh thần đổi
mới sáng tạo, thế đã đóng góp không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức của
hội về vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo.
Tuy nhiên, trong kho tàng chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh về
vấn đề tôn giáo công c tôn giáo vẫn còn nhiều nội dung chưa được khai thác
đúng tầm. Hơn nữa, việc vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng đó vào tình
hình thực tiễn nước ta dưới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa vẫn còn phải tiếp
tục, nếu như không i bất cập. Chẳng hạn, tôn giáo tồn tại dưới chủ nghĩa
Công tác tôn giáo hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác tôn giáo hiện nay - Người đăng: nguyen-liem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Công tác tôn giáo hiện nay 9 10 480