Ktl-icon-tai-lieu

Da Nang Department

Được đăng lên bởi tuedinh28
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Speaker
Organizati
on

Mr.
Nguyễn
Quang
Thanh
Da Nang Information
and
Communication
Department

Position

Vice President

Length

20 minutes

Key Note

4

Download
link

Download link will be
updated later

E-GOVERNMENT: NON-PAPER
PUBLIC SERVICE

SPEAKER
Ông Nguyễn Quang Thanh

I. GENERAL INFORMATION
- Date of birth: 01/8/1966
- Place of birth: Điện Thọ Ward, Điện Bàn District,
Quảng Nam Province.
- Degree: Doctorate in Mathematics
- Current Position :
+ Deputy Director, Communist Party Secretary of the
Department of Information and Communications of Da Nang;
+ Director of Da Nang Software Park;
+ Deputy Chief Editor of Da Nang Tourism Information
Portal;
+ Member of Board of Directors for the application
and development of Da Nang’s Information Technology, in
charge of safety and information security (CSO of Da Nang
city);
+ Vice President and General Secretary of Da Nang’s
Sofware Enterprise Association;
+ Genral Secretary of Vietnam Information Security
Association (VNISA) Da Nang Branch ;
+ Member of Da Nang’s Science and Technology
Council;
+ Members of the Education Board of Da Nang
University of Technology, Education Board of Da Nang
University of Education, Education Board of College of IT Da
Nang University;

...
Speaker
Mr. Nguyễn Quang
Thanh
E-GOVERNMENT: NON-PAPER
PUBLIC SERVICE
Organizati
on
Da Nang Information
and Communication
Department
Position Vice President
Length 20 minutes
Key Note 4
Download
link
Download link will be
updated later
SPEAKER
Ông Nguyễn Quang Thanh
I. GENERAL INFORMATION
 
  !
"#$%&'()
 %*'+!
,#!+
-.#/,''#!/0/
.'1'+,''#+!&%2
- &%03452
-.#/,6&%#!'1'+
2
- *'!..+
 (.'  &%7! 1'+ %/ 
%!/'+!#/8,09&%
/:2
-;!<0/&%7!
046.!=!!+2
- < 0/  ;' 1'+ 0#/
=!!+8;&10=:&%2
- *'  &%7! 0  %/
,#2
- *'!   6#+    &%
>(!/  %/ 6#+    &%
>(!/6#+6#+,%1
&%>(!/2
II. WORKING EXPERIENCE IN IT SECTOR
Da Nang Department - Người đăng: tuedinh28
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Da Nang Department 9 10 135