Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương văn hóa việt nam

Được đăng lên bởi Tuan Nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA XÃ HỘI HỌC & CÔNG TÁC XÃ HỘI
----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
--------------------------

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học :

ĐẠI CƢƠNG VĂN HOÁ VIỆT NAM

1.2 Mã môn học :

VIET1202

1.3 Trình độ Đại học / Cao đẳng :
1.4 Ngành / Chuyên ngành :

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

CTXH

1.5 Khoa / Ban / Trung tâm phụ trách : KHOA XHH& CTXH
1.6 Số đơn vị học trình/ Số tín chỉ :

02

1.7 Yêu cầu đối với môn học :
 Điều kiện tiên quyết :không
 Các yêu cầu khác ( nếu có ):projector
1.8 Yêu cầu đối với sinh viên : Tham dự lớp đầy đủ
2. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
Mô tả ngắn gọn về vị trí môn học, mối quan hệ với các môn học khác
trong chương trình đào tạo.
Môn học này cung cấp cho sinh viên một hành trang văn hoá Việt
Nam để họ hiểu rõ hơn dân tộc mình, nền văn hoá của mình để có nhận thức
đúng hơn trong các môn học khác
Mục tiêu cần đạt được về kiến thức và kỹ năng sau khi kết thúc môn
học.
Môn học này trƣớc hết giúp cho sinh viên hiểu đƣợc các khái niệm cơ
bản về văn hóa. Nhận thức đƣợc vai trò của văn hóa Việt Nam qua các giai
đoạn lịch sử để từ đó khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.
Văn hóa thể hiện tầm cao và chiều sâu về trình độ phát triển của một dân
tộc. Là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất trong quan hệ giữa ngƣời với
ngƣời, giữa ngƣời với môi trƣờng tự nhiên và môi trƣờng xã hội. Nhìn lại
bản sắc và tính cách văn hóa của dân tộc để bảo tồn, xây dựng và phát triển
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
STT
1

2

3

CHƢƠNG
Chƣơng 1: khái
niệm cơ bản

MỤC TIÊU
1. Các khái niệm
2. Đặc trƣng và chức
năng của văn hóa
3. Khái quát văn hóa
phƣơng Đông, văn hóa
phƣơng Tây
4. Khái niệm nội sinh,
ngoại sinh và cộng sinh
văn hóa

MỤC, TIỂU MỤC
1.1. Khái niệm văn hóa
1.2. Khái niệm văn minh
1.3. Phân biệt khái niệm
văn hóa, văn minh, văn
hiến, văn vật
2. Đặc trƣng và chức
năng của văn hóa
3. Khái quát văn hóa
phƣơng Đông, văn hóa
phƣơng Tây
4. Khái niệm nội sinh,
ngoại sinh và cộng sinh
văn hóa
Chƣơng 2: Tiến 1.Văn hóa Việt Nam thời 1.1. Văn hóa Việt Nam
trình lịch sử của tiền sử và sơ sử
thời tiền sử
văn hóa Việt Nam 2.Văn hóa Việt Nam thời kỳ1.2.
thiên
Vănniên
hóa Việt Nam
kỷ đầu công nguyên
thời sơ sử
3.Văn hóa Việt Nam thời 2.1. Văn hóa của cƣ dân ở
Đại Việt
châu thổ Bắc Bộ và Bắc
Trung Bộ.
2.2. Văn hóa Champa
2.3. Văn hóa Óc eo
3.1. Bối cảnh lịch sử
3.2. Những thành tựu văn
hóa Việt Nam g...
TRƢỜNG ĐẠI HC M TP. H CHÍ MINH CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆTNAM
KHOA XÃ HI HC & CÔNG TÁC XÃ HI Độc Lp T Do Hnh Phúc
---------------------- --------------------------
ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG V MÔN HC
1.1 Tên môn hc : ĐẠI CƢƠNG VĂN HOÁ VIỆT NAM
1.2 Mã môn hc : VIET1202
1.3 Trình độ Đại học / Cao đẳng : ĐẠI HC, CAO ĐẲNG
1.4 Ngành / Chuyên ngành : CTXH
1.5 Khoa / Ban / Trung tâm ph trách : KHOA XHH& CTXH
1.6 S đơn vị hc trình/ S tín ch : 02
1.7 Yêu cầu đối vi môn hc :
Điều kin tiên quyết :không
Các yêu cu khác ( nếu có ):projector
1.8 Yêu cầu đối vi sinh viên : Tham d lớp đầy đủ
2. MÔ T MÔN HC VÀ MC TIÊU
t ngn gn v v trí môn hc, mi quan h vi các môn hc khác
trong chương trình đào to.
Môn học này cung cấp cho sinh viên một hành trang văn hoá Việt
Nam để họ hiểu rõ hơn dân tộc mình, nền văn hoá của mình để có nhận thức
đúng hơn trong các môn học khác
Mc tiêu cần đạt được v kiến thc k năng sau khi kết thúc môn
hc.
Môn học này trƣớc hết giúp cho sinh viên hiểu đƣợc các khái niệm cơ
bản về văn hóa. Nhận thức đƣợc vai trò của văn hóa Việt Nam qua các giai
đoạn lịch sử để từ đó khẳng định văn hóa nền tảng tinh thần của hội.
Văn hóa thể hiện tầm cao và chiều sâu về trình độ phát triển của một dân
tộc. sự kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất trong quan hệ giữa ngƣời với
ngƣời, giữa ngƣời với môi trƣờng tnhiên môi trƣờng hội. Nhìn lại
bản sắc tính cách văn hóa của dân tộc để bảo tồn, xây dựng phát triển
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Đại cương văn hóa việt nam - Trang 2
Đại cương văn hóa việt nam - Người đăng: Tuan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đại cương văn hóa việt nam 9 10 876