Ktl-icon-tai-lieu

Đại Việt sử lược

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 2863 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khuyết Danh

Đại Việt Sử Lược

Thế Kỷ 14
(1377 - 1388)

Tựa sách:

Đại Việt Sử Lược

Soạn giả:

Khuyết danh

Dịch giả:

Nguyễn Gia Tường

1972

Nhà xuất bản TP HCM
Bộ môn Châu Á học
Đại học tổng hợp TP HCM

1993

Công Đệ, Lê Bắc

2001

Lê Bắc - bacle@hotmail.com

2001

Nhà xuất bản:

Chuyển sang ấn bản điện tử bởi:
Điều hợp:

Năm
1377 - 1388

3

Đại Việt Sử Lược - Quyển I

Đại Việt Sử Lược
Quyển I

Những Biến Đổi Đầu Tiên Của Đất Nước
Xưa, Hoàng Đế1 dựng nên muôn nước, thấy Giao Chỉ xa xôi, ở ngoài cõi Bách Việt, không thể
thống thuộc được, bèn phân giới hạn ở góc tây nam, có 15 bộ lạc là: 1) Giao Chỉ, 2) Việt Thường Thị, 3)
Vũ Ninh, 4) Quân Ninh, 5) Gia Ninh, 6) Ninh Hải, 7) Lục Hải, 8) Thanh Tuyền, 9) Tân Xương, 10) Bình
Văn, 11) Văn Lang, 12) Cửu Châu, 13) Nhật Nam, 14) Hoài Nam, 15) Cửu Đức2.
Những bộ lạc này đều không thấy đề cập đến trong thiên Vũ cống3.
Đến đời Thành Vương nhà Chu4 Việt Thường Thị mới đem dâng chim bạch trĩ, sách Xuân Thu gọi
là khuyết địa5, sách Đái ký6 gọi là Điêu đề7.
Đến đời Trang Vương nhà Chu (696-682 trước Công nguyên-ND)8 ở bộ Gia Ninh có người lạ, dùng
ảo thuật qui phục được các bộ lạc, tự xưng là Hùng Vương đóng đô ở Văn Lang, đặt quốc hiệu là Văn
Lang, phong tục thuần lương chơn chất, chính sự dùng lối thắt gút.
Truyền được 18 đời đều xưng là Hùng Vương.
1

Hoàng Đế: Tên một trong những vị vua theo truyền thuyết của lịch sử cổ đại Trung Quốc.

2

Trong bộ " Đại Việt Sử Ký Toàn Thư " chép là: vua Hùng Vương lập ra nước, đặc quốc hiệu là Văn Lang. Ngài chia nước ra làm 15
bộ. Trong 15 bộ có 5 bộ khác với " Đại Việt Sử Lược " là: Chu Diên, Phúc Lộc, Dương Tuyền, Vũ Định và Tân Hưng.

3

Vũ cống: Ông Vũ (sau này là vua Hạ Vũ, 2205- 2197 trước công nguyên) định ra phép cống của chín châu và chép rõ núi sông,
đường sá xa gần, sản vật từng vùng nên gọi là cống (Từ nguyên, Ngọ, tr.203). Văn thiên ấy viết theo thể câu từ 4 đến 6 chữ
thường đối nhau. Nước ta có sách "An Nam Vũ cống" là bản chép tay, chính văn của Nguyễn Trãi (đời Lê).

4

Vua Thành Vương nhà Chu (Châu) tên Tụng, con Vũ Vương, lúc lên ngôi còn nhỏ, việc nước đều nhờ Chu Công Đán làm chức
Trủng tế trông coi. Lúc bấy giờ hình phạt không dùng, mọi người ca tụng là đời thạnh trị. Trong "Từ nguyên, Hạ, Mão trang 111"
chép: khoảng đầu nhà Chu (Trung Quốc) họ Việt thường sau mấy lần được dịch tiếng nói, dâng cống lễ, sứ giả Việt Thường quên
mất đường về. Châu Công mới dùng xe chỉ nam chở xứ Việt về nước.

Sách "Đại Nam Quốc sử diễn ca":
Vừa đời ngang với Châu Thành
Bốn p...
Khuyết Danh
Đại Vit S Lược
Thế K 14
(1377 - 1388)
Đại Việt sử lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại Việt sử lược - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Đại Việt sử lược 9 10 206