Ktl-icon-tai-lieu

Đánh Cắp Ý Tưởng

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 249 trang   |   Lượt xem: 1372 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty
TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng
sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

STEAL THESE IDEAS!
by Steve Cone
Originally published by Bloomberg Press.
Copyright © 2005 by Steve Cone
All rights reserved.
Bloomberg, Bloomberg News, Bloomberg Financial Markets,
Bloomberg Press, Bloomberg Professional Library and Bloomberg
Personal Bookshelf are trademarks and service marks of Bloomberg L.P.
All rights reserved.

STEAL THESE IDEAS! - ÀAÁNH CÙÆP YÁ TÛÚÃNG!
Vietnamese Copyright © 2006 by First News - Tri Viet
Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát
haânh êën baãn tiïëng Anh vaâ tiïëng Viïåt cuãa tûåa saách naây theo húåp
àöìng chuyïín giao baãn quyïìn vúái Bloomberg Press.
Bêët cûá sûå sao cheáp, trñch dêîn naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa First
News vaâ Bloomberg Press àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt
Xuêët baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn quyïìn Quöëc tïë vaâ Cöng ûúác Baão höå
Baãn quyïìn Súã hûäu Trñ tuïå Berne.

CÖNG TY VÙN HOA
Á SAN
Á G TAO
Å TRÑ VIÏT
Å
11H Nguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh
Tel: (84) 8 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860
Fax: (84) 8 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Web: 

Steve Cone

ÀAÁNH CÙÆP
YÁ TÛÚÃNG!
Steal These Ideas!
Nhûäng bñ quyïët Marketing
giuáp baån thaânh cöng
Biïn dõch:

Vuä Hûúng - Lan Nguyïn
Nguyïîn Nam Trung

FIRST NEWS

NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ

Thên gúãi caác baån àoåc Viïåt Nam!
Töi hy voång caác baån seä caãm thêëy thuá
võ vúái cuöën saách “Steal These Ideas! Àaánh Cùæp YÁ Tûúãng!” do nhûäng ngûúâi
baån cuãa töi úã cöng ty First News xuêët
baãn vaâ phaát haânh. Töi biïët rùçng caác baån
seä khaám phaá nhiïìu yá tûúãng coá thïí giuáp
caác baån thaânh cöng hún trong cöng viïåc
kinh doanh. Cuöën saách cuãa töi bao quaát
têët caã moåi khña caånh vïì Marketing vaâ
Thûúng hiïåu, nhûäng yïëu töë seä thuác àêíy
caác baån Viïåt Nam ngaây möåt thaânh cöng
hún vaâ luön tiïën vïì phña trûúác.
Steve Cone
New York, USA
2006
Email: stealtheseideas.biz

Vaâi neát vïì taác giaã

STEVE CONE
STEVE CONE hiïån àang laâ
giaám àöëc àiïìu haânh, quaãn
lyá
thûúng
hiïåu
vaâ
Marketing cho Ngên Haâng
Àêìu Tû Vaâ Quaãn Lyá Taâi Saãn
cuãa têåp àoaân Citigroup.
Cuâng vúái nùm ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh Cắp Ý Tưởng - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
249 Vietnamese
Đánh Cắp Ý Tưởng 9 10 887