Ktl-icon-tai-lieu

DANH MỤC CÁC THÀNH PHẦN DÂN TỘC VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Khai Lequang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 645 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH MỤC CÁC THÀNH PHẦN DÂN TỘC VIỆT NAM
(Các dân tộc được xếp theo thứ tự số lượng dân số, với các chi tiết về tên gọi và địa bàn phân bố cư trú)
Số

Tên
Tộc

Dân
Các Tên Gọi Khác

Địa Bàn Cư Trú Chủ Yếu

01 Kinh (Việt)

Kinh.

Trong cả nước.

02 Tày

Thổ, Ngạn, Phén, Thù Lao, Pa Dí.

Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Tuyên, Bắc
Thái, Hoàng Liên Sơn, Quảng Ninh, Hà
Bắc, Lâm Đồng.

03 Thái

Tày, Tày Khao (Thái Trắng), Tày Đăm (Thái Đen),Sơn La, Nghệ Tĩnh, Thanh Hóa, Lai
Tày Mười, Tày Thanh (Man Thanh), Hàng TổngChâu, Hoàng Liên Sơn, Hà Sơn Bình,
(Tày Mường), Pu Thay, Thổ Đà Bắc.
Lâm Đồng.

04 Hoa (Hán)

Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hậu
Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam, Hạ,
Giang, Đồng Nai, Minh Hải, Kiên Giang,
Xạ Phang...
Hải Phòng, Cửu Long...

05 Khơ-me

Cur, Cul, Cu, Thổ, Việt gốc Miên, Khơ-me Krôm.

Hậu Giang, Cửu Long, Kiên Giang, Minh
Hải, Thành phố Hồ Chí Minh, Sông Bé,
Tây Ninh.

06 Mường

Mol, Mual, Moi

Hà Sơn Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phú,
Hoàng Liên Sơn, Sơn La, Hà Nam Ninh.

07 Nùng

Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Thái, Hà
Xuồng, Giang, Nùng An, Phàn Sính, Nùng Cháo, Tuyên, Hà Bắc, Hoàng Liên Sơn, Quảng
Nùng Lòi, Quý Rịn, Khèn Lài...
Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm
Đồng.

08

Hmông
(Mèo)

(1)

, Mọi Bi, Ao Tá (Ậu Tá).

Hà Tuyên, Hoàng Liên Sơn, Lai Châu,
Mẹo, Mèo Hoa, Mèo Xanh, Mèo Đỏ, Mèo Đen, Ná
Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Nghệ
Miẻo, Mán Trắng.
Tĩnh.

09 Dao

Mán, Động, Trại, Xá, Dìu Miền, Kiềm Miền, QuầnHà Tuyên, Hoàng Liên Sơn, Cao Bằng,
Trắng, Dao Đỏ, Quần Chẹt, Lô Gang, Dao Tiền,Lạng Sơn, Bắc Thái, Lai Châu, Sơn La,
Thanh Y, Làn Tẻn, Đại Bản, Tiểu Bản, Cóc Ngáng,Hà Sơn Bình, Vĩnh Phú, Hà Bắc, Thanh
Cóc Mùn, Sơn Đầu...
Hóa, Quảng Ninh.

10 Gia-rai

Giơ-rai,
Chor...

11 Ngái

Xín, Lê, Đản, Khách Gia.

12 Ê-đê

Ra-đê, Đê, Kpạ, A-đham, Krung, Ktul, Đliê Ruê,
Đắc Lắc, Phú Khánh.
Blô, Ê-pan, Mđhur(2), Bih...

13 Ba-na

Gơ-lar, Tơ-lô, Giơ-lâng (Y-lăng), Rơ-ngao, Krem,Gia Lai - Công Tum, Nghĩa Bình, Phú
Roh, Con Kđe, A-la Công, Kpăng Công, Bơ-nâm. Khánh.

14 Xơ-đăng

Xơ-teng, Hđang, Tơ-đrá, Mơ-nâm, Ha-lăng, Ca-Gia Lai - Công Tum, Quảng Nam - Đà
Nẵng.
dong, Km-râng, Con Lan, Bri-la, Tang.

Chơ-rai,

Tơ-Buăn,

Hơ-Bau,

Hđrung,

Gia Lai - Công Tum
Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Sán
ChayCao Lan, Mán Cao Lan, Hờn Bạn, Sán Chỉ (còn gọi
Bắc Thái, Quảng Ninh, Hà Bắc, Cao
15 (Cao Lan -là Sơn Tử và không bao gồm nhóm Sán Chỉ ở Bảo
Bằng, Lạng Sơn, Hà Tuyên.
Sán Chỉ)
Lạc và Chợ Rã).
16 Cơ-ho

Xrê, Nôp, (Tu-lôp), Cơ-don, Chil
Trinh.

(3)

, Lat (Lach),

Lâm Đồng, ...
DANH MC CÁC THÀNH PHN DÂN TC VIT NAM
(Các dân tc được xếp theo th t s lượng dân s, vi các chi tiết v tên gi và đa bàn phân b cư trú)
S
Tên Dân
Tc
Các Tên Gi Khác Đa Bàn Cư Trú Ch Yếu
01 Kinh (Vit) Kinh. Trong c nước.
02 Tày
Th, Ngn, Phén, Thù Lao, Pa Dí.
Cao Bng, Lng Sơn, Hà Tuyên, Bc
Thái, Hoàng Liên Sơn, Qung Ninh,
Bc, Lâm Đng.
03 Thái
Tày, Tày Khao (Thái Trng), Tày Đăm (Thái Đen),
Tày Mười, Tày Thanh (Man Thanh), Hàng Tng
(Tày Mường), Pu Thay, Th Đà Bc.
Sơn La, Ngh Tĩnh, Thanh Hóa, Lai
Châu, Hoàng Liên Sơn, Sơn Bình,
Lâm Đng.
04 Hoa (Hán)
Triu Châu, Phúc Kiến, Qung Đông, Hi Nam, H,
X Phang...
Thành ph H Chí Minh, Ni, Hu
Giang, Đng Nai, Minh Hi, Kiên Giang,
Hi Phòng, Cu Long...
05 Khơ-me Cur, Cul, Cu, Th, Vit gc Miên, Khơ-me Krôm.
Hu Giang, Cu Long, Kiên Giang, Minh
Hi, Thành ph H Chí Minh, Sông Bé,
Tây Ninh.
06 Mường Mol, Mual, Moi
(1)
, Mi Bi, Ao Tá (u Tá).
Sơn Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phú,
Hoàng Liên Sơn, Sơn La, Hà Nam Ninh.
07 Nùng
Xung, Giang, Nùng An, Phàn Sính, Nùng Cháo,
Nùng Lòi, Quý Rn, Khèn Lài...
Cao Bng, Lng Sơn, Bc Thái,
Tuyên, Bc, Hoàng Liên Sơn, Qung
Ninh, Thành ph H Chí Minh, m
Đng.
08
Hmông
(Mèo)
Mo, Mèo Hoa, Mèo Xanh, Mèo Đ, Mèo Đen,
Mio, Mán Trng.
Tuyên, Hoàng Liên Sơn, Lai Châu,
Sơn La, Cao Bng, Lng Sơn, Ngh
Tĩnh.
09 Dao
Mán, Đng, Tri, Xá, Dìu Min, Kim Min, Qun
Trng, Dao Đ, Qun Cht, Lô Gang, Dao Tin,
Thanh Y,n Tn, Đi Bn, Tiu Bn, Cóc Ngáng,
Cóc Mùn, Sơn Đu...
Tuyên, Hoàng Liên Sơn, Cao Bng,
Lng Sơn, Bc Thái, Lai Châu, Sơn La,
Sơn Bình, Vĩnh Phú, Bc, Thanh
Hóa, Qung Ninh.
10 Gia-rai
Giơ-rai, Chơ-rai, Tơ-Buăn, Hơ-Bau, Hđrung,
Chor...
Gia Lai - Công Tum
11 Ngái Xín, Lê, Đn, Khách Gia. Qung Ninh, Cao Bng, Lng Sơn.
12 Ê-đê
Ra-đê, Đê, Kp, A-đham, Krung, Ktul, Đliê Ruê,
Blô, Ê-pan, Mđhur
(2)
, Bih...
Đc Lc, Phú Khánh.
13 Ba-na
Gơ-lar, Tơ-lô, Giơ-lâng (Y-lăng), Rơ-ngao, Krem,
Roh, Con Kđe, A-la Công, Kpăng Công, Bơ-nâm.
Gia Lai - ng Tum, Nghĩa Bình, Phú
Khánh.
14 Xơ-đăng
Xơ-teng, Hđang, Tơ-đrá, Mơ-nâm, Ha-lăng, Ca-
dong, Km-râng, Con Lan, Bri-la, Tang.
Gia Lai - Công Tum, Qung Nam - Đà
Nng.
15
Sán Chay
(Cao Lan -
Sán Ch)
Cao Lan, Mán Cao Lan, Hn Bn, Sán Ch (còn gi
là Sơn T và không bao gm nhóm Sán Ch Bo
Lc và Ch Rã).
Bc Thái, Qung Ninh, Bc, Cao
Bng, Lng Sơn, Hà Tuyên.
16 Cơ-ho
Xrê, Nôp, (Tu-lôp), Cơ-don, Chil
(3)
, Lat (Lach),
Trinh.
Lâm Đng, Thun Hi.
DANH MỤC CÁC THÀNH PHẦN DÂN TỘC VIỆT NAM - Trang 2
DANH MỤC CÁC THÀNH PHẦN DÂN TỘC VIỆT NAM - Người đăng: Khai Lequang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
DANH MỤC CÁC THÀNH PHẦN DÂN TỘC VIỆT NAM 9 10 253