Ktl-icon-tai-lieu

Đạo đức công vụ

Được đăng lên bởi huytran
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 672 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu 1: Đạo đức cá nhân là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành đạo đức cá nhân.
Ảnh hưởng của đạo đức cá nhân đến quá trình thực thi công vụ. Đạo đức xã hội là gì? Ảnh
hưởng của đạo đức xã hội đến quá trình thực thi công vụ.
Đạo đức thi hành công vụ là một phần nhỏ của đạo đức, là hệ thống chuẩn mực, quy định hành
vi, quan hệ của CB-CC trong thực thi nhiệm vụ nhằm xây dựng một nền công vụ cho một nền
hành chính đáng tin cậy, trong sạch, tận tụy, công tâm và thành thạo công việc. Đạo đức công vụ
có nhiều yếu tố cấu thành với nhiều cấp độ, mức độ khác nhau, trong đó 2 thành phần tiên quyết
nhất chính là đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội
Đạo đức cá nhân là những giá trị mà từng cá nhân hướng đến, tạo ra chuẩn mực xã hội. Đó cũng
chính là những giá trị mà từng cá nhân cố gắng tạo ra cho mình. Đạo đức cá nhân được thể hiện
thông qua những phẩm chất được hình thành qua quá trình tu dưỡng theo những chuẩn mực đạo
đức cộng đồng, xã hội.
Trong xh vn hiện nay giá trị của đạo đức cá nhân được thể hiện thông qua những định hướng lớn
như: tinh thần yêu nước, ý thức cộng đồng, lối sống lành mạnh , nếp sống văn minh, lao động
sáng tạo với lương tâm nghề nghiệp sáng tạo , thường xuyên học tập để tiến bộ (theo nghị quyết
trung ương 5 khóa VI).
Các yêu tố ảnh hưởng đến đạo đức cá nhân
Gia đình: cuộc sống gia đình có thể tạo nên các chuẩn mực, tư duy, phán xét của các thành viên
gia đình. Cha mẹ thường coi đó là công việc quan trọng để tạo nên đạo đức cho con cái. Nhận
thức đúng của cha mẹ về của rơi, nhặt, lấy cắp đồ của người khác,.. họ sẽ dạy những điều đó cho
trẻ và từ đó hình thành nhận thức của trẻ về cái đúng – sai. Trẻ hấp thu những điều đó và tạo nên
đạo đức cá nhân cho mình.
Tôn giáo: tùy thuộc từng vùng lãnh thổ mà tôn giáo có những loại khác nhau và ảnh hưởng nhất
định đến phần lớn cư dân ở đó. Nhiều quy tắc ứng xử đạo đức được mọi người chấp nhận.
Văn hóa: cũng tác động đến đạo đức cá nhân, những nét truyền thống, thói quen của cộng đồng
xã hội sẽ ảnh hưởng đến đạo đức cá nhân.
Mặt tích cực: khi đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thực sự yêu nghề thì khi đó giá trị đạo đức
nghề nghiệp của họ sẽ được thể hiện thông qua hành động ứng xử giữa dồng nghiệp mà đắc biệt
là thái độ đối với nhân dân và công việc. Đó là thái độ, tác phong nhanh nhẹn, thái độ hòa nhã
mang tính phục vụ cao, tạo hiệu quả trong công việc. Về mặt tiêu cực đó là tác phong, lề lối làm
việc , thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân ở 1 số cơ quan của cán bộ, công chức, viên chức còn
chưa tốt, ...
Câu 1: Đạo đức nhân gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành đạo đức cá nhân.
Ảnh hưởng của đạo đức cá nhân đến quá trình thực thi công vụ. Đạo đức xã hội là gì? Ảnh
hưởng của đạo đức xã hội đến quá trình thực thi công vụ.
Đạo đức thi hành công vụ một phần nhỏ của đạo đức, hệ thống chuẩn mực, quy định hành
vi, quan hệ của CB-CC trong thực thi nhiệm vụ nhằm xây dựng một nền công vụ cho một nền
hành chính đáng tin cậy, trong sạch, tận tụy, công tâm và thành thạo công việc. Đạo đức công vụ
nhiều yếu tố cấu thành với nhiều cấp độ, mức độ khác nhau, trong đó 2 thành phần tiên quyết
nhất chính là đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội
Đạo đức cá nhân là những giá trị mà từng cá nhân hướng đến, tạo ra chuẩn mực xã hội. Đó cũng
chính những giá trị từng nhân cố gắng tạo ra cho mình. Đạo đức nhân được thể hiện
thông qua những phẩm chất được hình thành qua quá trình tu dưỡng theo những chuẩn mực đạo
đức cộng đồng, xã hội.
Trong xh vn hiện nay giá trị của đạo đức cá nhân được thể hiện thông qua những định hướng lớn
như: tinh thần yêu nước, ý thức cộng đồng, lối sống lành mạnh , nếp sống văn minh, lao động
sáng tạo với lương tâm nghề nghiệp sáng tạo , thường xuyên học tập để tiến bộ (theo nghị quyết
trung ương 5 khóa VI).
Các yêu tố ảnh hưởng đến đạo đức cá nhân
Gia đình: cuộc sống gia đình thể tạo nên các chuẩn mực, duy, phán xét của các thành viên
gia đình. Cha mẹ thường coi đó công việc quan trọng để tạo nên đạo đức cho con i. Nhận
thức đúng của cha mẹ về của rơi, nhặt, lấy cắp đồ của người khác,.. họ sẽ dạy những điều đó cho
trẻ và từ đó hình thành nhận thức của trẻ về cái đúng – sai. Trẻ hấp thu những điều đó và tạo nên
đạo đức cá nhân cho mình.
Tôn giáo: tùy thuộc từng vùng lãnh thổ tôn giáo có những loại khác nhauảnh hưởng nhất
định đến phần lớn cư dân ở đó. Nhiều quy tắc ứng xử đạo đức được mọi người chấp nhận.
Văn hóa: cũngc động đến đạo đức nhân, những nét truyền thống, thói quen của cộng đồng
xã hội sẽ ảnh hưởng đến đạo đức cá nhân.
Mặt tích cực: khi đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thực sự yêu nghề thì khi đó giá trị đạo đức
nghề nghiệp của họ sẽ được thể hiện thông qua hành động ứng xử giữa dồng nghiệpđắc biệt
thái độ đối với nhân dân công việc. Đó thái độ, tác phong nhanh nhẹn, thái độ hòa nhã
mang tính phục vụ cao, tạo hiệu quả trong công việc. Về mặt tiêu cực đótác phong, lề lối làm
việc , thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân 1 số quan của cán bộ, công chức, viên chức còn
chưa tốt, hiệu quả thời gian làm việc ko cao, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong công việc….
+ Nhân tố quan trọng thứ hai cấu thành nên đạo đức công vụ đạo đức hội. cũng giống
với đạo đứcnhân là tập hợp những chuẩn mực, những giá trị của các giai đoạn phát triển nhất
định của xẫ hội. Đạo đức hội các cam kết thực hiện những giá trị chuẩn mực đạp đức
hội tạo ra tiền đền cho xã hội phát triển.
Và đạo đức xã hội cũng là chi phối quá trình và kết quả thực thi công vụ theo hai chiều hướng:
Đạo đức công vụ - Trang 2
Đạo đức công vụ - Người đăng: huytran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đạo đức công vụ 9 10 57