Ktl-icon-tai-lieu

Đạo Đức Kinh

Được đăng lên bởi Nguyễn Việt
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1701 lần   |   Lượt tải: 1 lần
|

LÃO TỬ

ĐẠO ĐỨC
KINH
Thu Giang Nguyễn Duy Cần

HÀ NỘI 8/2007

|
1

27/02/2010 - 1/ 1

2

|
Chương 1
Đạo khả đạo, phi
thường đạo
Danh khả danh, phi
thường danh.
Vô danh thiên địa chi
thuỷ
Hữu danh vạn vật chi
mẫu.
Cố, thường vô dục, dĩ
quan kì diệu
Thường hữu dục, dĩ
quan kì hiếu,
Thử lưỡng giả, đồng
xuất nhi dị danh,
Đồng vị chi Huyền.
Huyền chi hựu Huyền,
chúng diệu chi môn

Chương 1
Đạo có thể gọi được, không
phải là Đạo "thường"
Danh có thể gọi được, không
phải là danh "thường"
Không tên là gốc của Trời
Đất;
Có tên là mẹ của vạn vật.
Bởi vậy, thường không tư
dục, mới nhận được chỗ
huyền diệu của đạo;
Thường bị tư dục nên chỉ
thấy chỗ chia lìa của Đạo.
Hai cái đó, đồng với nhau;
cùng một gốc tên khác
Đồng, nên gọi là Huyền.
Huyền rồi lại Huyền,
Đó là cửa vào ra của mọi
huyền diệu trong Trời Đất

Chương 2
Thiên hạ giai tri mĩ chi
vi mĩ,
tư ác dĩ;
Giai tri thiện chi vi
thiện,
tư bất thiện dĩ.

Cố,
Hữu Vô tương sinh,
Nan Dị tương thành,
Trường Đoản tương
hình,
Cao Hạ tương khuynh,
Âm thanh tương hoà,
Tiền Hậu tương tuỳ.
Thị dĩ Thánh nhân
Xử vô vi chi sự,
Hành bất ngôn chi giáo.
Vạn vật tác yên nhi bất
từ,
Sinh nhi bất hữu,
Vi nhi bất thị,
Công thành nhi phất cư.
Phù duy phất cư
Thị dĩ bất khứ.

Cao và Thấp cùng chiều,
Giọng và Tiếng cùng họa,
Trước và Sau cùng theo
Vậy nên Thánh nhân.
Dùng vô vi mà xử sự,
Dùng bất ngôn mà dạy dỗ.
Để cho vạn vật nên mà
không cản,
Tạo ra mà không chiếm đoạt,
Làm ra mà không cậy công,
Thành công mà không ở lại.
Vì bởi không ở lại,
Nên không bị bỏ đi

Chương 3

Chương 3

Bất thượng hiền,
Sử dân bất tranh;
Bất quí nan đắc chi hoá,
Sử dân bất vi đạo.

Chương 2
Thiên hạ đều biết tốt là tốt,

Bất kiến khả dục,
Sử dân tâm bất loạn.

Thì đã có xấu rồi;
Đều biết lành là lành,

Thị dĩ thánh nhân chi
trị,

thì đã có cái chẳng lành rồi

Bởi vậy,
Có với Không cùng sinh,
Khó và Dễ cùng thành,
Dài và Ngắn cùng hình,

Không tồn tại bậc hiền tài,
Khiến cho dân tranh giành;
Không quí của khó đặng,
Khiến cho dân không trộm
cướp
Không phô điều ham muốn,
Khiến cho lòng dân không
loạn.
Vì vậy cái trị của Thánh
nhân

|
3

27/02/2010 - 1/ 2

4

|
Hư kì tâm,
Thực kì phúc,
Nhược kì chí,
Cường kì cốt,
Thường sử dân vô tri vô
dục,
Sử phù trí giả bất cảm
vi dã.
Vi vô vi,
Tắc vô bất trị.

Hư lòng,
No dạ,
Yếu chí,
Mạnh xương.
Thường khiến cho dân không
biết, không ham,
Khiến cho kẻ trí không dám
dùng đến cái khôn của mình.
Làm theo vô vi,
ắt không có gì là không trị.

Chương 4

Chương 4

Chương 5
Thiên địa bất nhân,
Dĩ vạn vật vi sô cẩu;
Thánh nhân bấ...
|
|
1
27/02/2010 - 1/ 1
2
LÃO T
ĐẠO ĐỨC
KINH
Thu Giang Nguyn Duy Cn
HÀ NI 8/2007
Đạo Đức Kinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đạo Đức Kinh - Người đăng: Nguyễn Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Đạo Đức Kinh 9 10 949