Ktl-icon-tai-lieu

đáp an địa lí

Được đăng lên bởi Minh Trang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 599 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.

Phần chung cho tất cả thí sinh (8,0)

Câu 1 (2,0 điểm)
1. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất
và đời sống của nhân dân ta?
2. Chứng minh Việt Nam là nước đông dân. Dân số đông ảnh hưởng như thế nòa
đến nguồn lao động của nước ta?
Câu II (3,0 điểm)
1. Trình bày tiềm năng tự nhiên và tình hình phát triển của ngành công nghiệp khai
thác dầu khí ở nước ta.
2. Duyên hải Nam Trung Bộ có những thuận lợi gì về tự nhiên để phát triển các
ngành kinh tế biển?
Câu III (3,0 điểm)
1. Căn cứ bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ
cấu diện tích cây công nghiệp của nước ta phân theo cây hàng năm và cây lâu
năm trong giai đoạn 2000 – 2010.
CƠ CẤU DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP QUA CÁC NĂM
(Đơn vị: %)
Năm
Tổng số
Cây công nghiệp
hàng năm
Cây công nghiệp lâu
năm

2000
100,0
34,9

2005
100,0
34,5

2008
100,0
29,9

2010
100,0
28,4

65,1

65,5

70,1

71,6

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống
kê, 2012)
2. Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu diện tích cây công nghiệp của nước ta giai đoạn
2000 – 2010 từ biểu đồ đã vẽ và giải thích.
II.
Phần Riêng (2,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (Câu IV.a hoặc câu IV.b)
Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)
Chứng minh rằng Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng giàu tài nguyên khoáng
sản và tiềm năng thủy điện
Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)
Tại sao phải khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng biển và hải đảo? Nước ta có
những thuận lợi gì về tự nhiên để phát triển du lịch biển?

GIẢI ĐỀ HỆ CAO ĐẲNG  MÔN ĐỊA LÝ  NĂM 2013
PHẦN CHUNG( điểm)
CÂU I (2 điểm)
1)
a. Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp
- Nhiệt ẩm cao, khí hậu phân mùa là điều kiện phát triển nông nghiệp lúa
nước, tăng vụ, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi (Phát triển mô hình nônglâm kết
hợp để tăng năng suất và phục hồi lớp phủ thực vật).
- Thời tiết, khí hậu thất thường: Khó khăn cho canh tác, xây dựng cơ cấu
cây trồng, kế hoạch thời vụ, phòng chống thiên tai, dịch bệnh.
b. Ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất khác và đời sống
- Thuận lợi: Phát triển lâm nghiệp, thủy sản, GTVT, du lịch, xây dựng ...,
nhất là vào mùa khô.
- Khó khăn:
• Thủy chế thất thường, khí hậu phân mùa gây khó khăn cho hoạt động
GTVT, du lịch, công nghiệp khai thác, xây dựng ...
• Độ ẩm cao nên khó bảo quản máy móc, thiết bị, nông sản.
• Thiên tai (Dông, lốc, mưa đá, rét đậm, rét hại…) ảnh hưởng đến sản
xuất và đời sống.
• Môi trường thiên nhiên dễ bị suy thoái.
2)Dân số nước ta đông: 84,1triệu ngườ...
I. Phần chung cho tất cả thí sinh (8,0)
Câu 1 (2,0 điểm)
1. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất
và đời sống của nhân dân ta?
2. Chứng minh Việt Nam là nước đông dân. Dân số đông ảnh hưởng như thế nòa
đến nguồn lao động của nước ta?
Câu II (3,0 điểm)
1. Trình bày tiềm năng tự nhiên và tình hình phát triển của ngành công nghiệp khai
thác dầu khí ở nước ta.
2. Duyên hải Nam Trung Bộ có những thuận lợi gì về tự nhiên để phát triển các
ngành kinh tế biển?
Câu III (3,0 điểm)
1. Căn cứ bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ
cấu diện tích cây công nghiệp của nước ta phân theo cây hàng năm và cây lâu
năm trong giai đoạn 2000 – 2010.
CƠ CẤU DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP QUA CÁC NĂM
(Đơn vị: %)
Năm 2000 2005 2008 2010
Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0
Cây công nghiệp
hàng năm
34,9 34,5 29,9 28,4
Cây công nghiệp lâu
năm
65,1 65,5 70,1 71,6
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống
kê, 2012)
2. Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu diện tích cây công nghiệp của nước ta giai đoạn
2000 – 2010 từ biểu đồ đã vẽ và giải thích.
II. Phần Riêng (2,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (Câu IV.a hoặc câu IV.b)
Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)
Chứng minh rằng Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng giàu tài nguyên khoáng
sản và tiềm năng thủy điện
Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)
Tại sao phải khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng biển và hải đảo? Nước ta có
những thuận lợi gì về tự nhiên để phát triển du lịch biển?
đáp an địa lí - Trang 2
đáp an địa lí - Người đăng: Minh Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đáp an địa lí 9 10 63