Ktl-icon-tai-lieu

Dạy nấu ăn - Các món ăn việt nam

Được đăng lên bởi Collins Đoàn
Số trang: 159 trang   |   Lượt xem: 3333 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CAÁC MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG

1

MUÅC LUÅC
Muåc luåc ..................................................................................... 1
Thõt kho nûúác dûâa .................................................................... 7
Cua rang me chua.................................................................... 9
Caá cuöån thõt nêëm ................................................................... 10
Goãi mñt töm thõt ..................................................................... 11
Thõt àöng................................................................................. 12
Cua bêëy xaâo gûâng, haânh........................................................ 13
Nem haãi saãn ........................................................................... 14
Cúm thêåp cêím ........................................................................ 15
Nem caá .................................................................................... 16
Ö’c len xaâo dûáa ....................................................................... 17
Lêíu haãi saãn............................................................................. 18
Caánh gaâ chiïn nûúác mùæm...................................................... 19
Caá bún têím rûúåu boã loâ ........................................................... 20
Caá nêëu dêëm ............................................................................ 21
Boâ cuöën laá caãi ......................................................................... 22
Canh sûúân chua ..................................................................... 23
Caá söët hêëp trûáng .................................................................... 24
Chaã caá...................................................................................... 25
Töí chim.................................................................................... 26
Cúm chaáy ................................................................................ 27
http://www.ebooks.vdcmedia.com

CAÁC MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG

2

Töm chiïn khoai..................................................................... 28
Ngö xaâo töm............................................................................ 29
Canh hïën nêëu chua................................................................ 30
Boâ söët gan ............................................................................... 31
Kim tiïìn kï.............................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dạy nấu ăn - Các món ăn việt nam - Người đăng: Collins Đoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
159 Vietnamese
Dạy nấu ăn - Các món ăn việt nam 9 10 566