Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Được đăng lên bởi sau-do
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1593 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2013)
I. Sự ra đời của ngày Thương binh - Liệt sĩ:
Cách mạng Tháng Tám vừa thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
ra đời chưa được bao lâu thì thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai.
Kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, “ không chịu mất nước, không chịu làm
nô lệ”, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu chống bọn xâm lược để bảo về Tổ
quốc. Trong những tháng năm đầu của cuộc kháng chiến quyết liệt, nhiều đồng
bào, chiến sĩ đã hy sinh, đổ máu trên các chiến trường. Theo lời kêu gọi của Đảng,
của Chính phủ và Bác Hồ, kế thừa truyền thống “ nhân ái, thủy chung” của dân
tộc, nhân dân ta đã dành tất cả tình thương yêu của mình cho các chiến sĩ và đồng
bào đã vì sự nghiệp độc lập, tự do của Tổ quốc mà bị thương hoặc hy sinh.
Đầu năm 1946, “ Hội giúp binh sĩ bị nạn” ra đời ở Thuận Hóa ( Huế), rồi
đến Hà Nội và một số địa phương khác... Sau đó ít lâu được đổi thành “ Hội giúp
binh sĩ bị thương”. Ở Trung ương có Tổng Hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu
là Chủ tịch danh dự của Tổng Hội.
Chiều ngày 28/5/1946 tại nhà hát Lớn Hà Nội, “Tổng Hội” tổ chức một cuộc
nói chuyện quan trọng để kêu gọi đồng bào gia nhập Hội và hăng hái giúp đỡ các
chiến sĩ bị thương. Để giúp chiến sĩ trong mùa đông giá rét, cuộc vận động “Mùa
đông binh sĩ” được tổ chức trong cả nước, mở đầu bằng buổi lễ xung phong “
Mùa đông binh sĩ do Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam tổ chức chiều ngày
17/11/1946 tại Hà Nội. Khi cuộc Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ngày
19/12/1946, Theo lời kêu gọi cứu nước của Bác Hồ, nhân dân cả nước nhất tề
đứng dậy kháng chiến với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Số người
bị thương và hy sinh trong chiến đấu tăng lên, thương binh, liệt sĩ trở thành vấn đề
lớn.
Trước yêu cầu bức xúc đó, cùng với việc tiếp tục kêu gọi giúp đỡ thương
binh, gia đình liệt sĩ, Ngày 16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc Lệnh số
20/SL “ Quy định chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ”. Đây là văn bản
pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh, liệt sĩ
đối với công cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc. Để chỉ đạo công tác này
trong cả nước, ngày 26/2/1947, Phòng Thương binh (thuộc Chính trị Cục Quân
đội Quốc gia Việt Nam) được thành lập, đến đầu tháng 7/ 1947, Bác Hồ đã đồng ý
cho thành lập Ban vận động tổ chức “ Ngày Thương binh toàn quốc”.
Cũng trong thời gian này, tại xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn thuộc huyện Đại
Từ, tỉnh Thái Nguyên, các đại biểu Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hộ...
Kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2013)
I. Sự ra đời của ngày Thương binh - Liệt sĩ:
Cách mạng Tháng Tám vừa thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
ra đời chưa được bao u thì thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai.
Kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, không chịu mất nước, không chịum
lệ”, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu chống bọn xâm lược đ bảo về T
quốc. Trong những tháng năm đầu của cuộc kháng chiến quyết liệt, nhiều đồng
bào, chiến sĩ đã hy sinh, đổ máu trên các chiến trường. Theo lời kêu gọi của Đảng,
của Chính phủ Bác Hồ, kế thừa truyền thống nhân ái, thủy chung” của dân
tộc, nhân dân ta đã dành tất cả tình thương yêu của mình cho các chiến sĩ và đồng
bào đã vì sự nghiệp độc lập, tự do của Tổ quốc mà bị thương hoặc hy sinh.
Đầu năm 1946, Hội giúp binh b nạn” ra đời Thuận Hóa ( Huế), rồi
đến Nội một số địa phương khác... Sau đó ít lâu được đổi thành Hội giúp
binh bị thương”. Trung ương Tổng Hội, Ch tịch Hồ Chí Minh được bầu
là Chủ tịch danh dự của Tổng Hội.
Chiều ngày 28/5/1946 tại nhà hát Lớn Hà Nội, “Tổng Hội” tổ chức một cuộc
nói chuyện quan trọng để kêu gọi đồng bào gia nhập Hội hăng hái giúp đỡ các
chiến bị thương. Để giúp chiến trong mùa đông giá rét, cuộc vận động “Mùa
đông binh sĩ” được tổ chức trong c nước, m đầu bằng buổi lễ xung phong
Mùa đông binh do Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam t chức chiều ngày
17/11/1946 tại Nội. Khi cuộc Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ngày
19/12/1946, Theo lời kêu gọi cứu nước của Bác Hồ, nhân dân cả nước nhất tề
đứng dậy kháng chiến với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Số người
bị thương và hy sinh trong chiến đấu tăng lên, thương binh, liệt sĩ trở thành vấn đề
lớn.
Trước yêu cầu bức xúc đó, cùng với việc tiếp tục kêu gọi giúp đỡ thương
binh, gia đình liệt sĩ, Ngày 16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã Sắc Lệnh số
20/SL Quy định chế độ hưu bổng thương tật tiền tuất tsĩ”. Đây văn bản
pháp quy đầu tiên khẳng định v t quan trọng của công tác thương binh, liệt
đối với công cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc. Đ chỉ đạo công tác này
trong cả nước, ngày 26/2/1947, Phòng Thương binh (thuộc Chính trị Cục Quân
đội Quốc gia Việt Nam) được thành lập, đến đầu tháng 7/ 1947, Bác Hồ đã đồng ý
cho thành lập Ban vận động tổ chức “ Ngày Thương binh toàn quốc”.
Cũng trong thời gian này, tại m Bàn Cờ, xã Hùng Sơn thuộc huyện Đại
Từ, tỉnh Thái Nguyên, các đại biểu Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội Phụ nữ
cứu quốc, Trung ương Đoàn Thanh niên cứu quốc, Nha Thông tin Tuyên truyền
và một số địa phương đã dự một cuộc họp. Tại cuộc họp này, theo đề nghị của đại
diện Chính tr Cục, Quân đội nhân dân Quốc gia Việt Nam, các đại biểu đã nhất
trí chọn ngày 27/7 hằng năm làm “ Ngày Thương binh toàn quốc”.
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN - Người đăng: sau-do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 9 10 912