Ktl-icon-tai-lieu

đề tài khoa học về văn hóa cồng chiêng tây nguyên và ý nghĩa đối với phát triển kinh tê

Được đăng lên bởi tungdao.chv
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1430 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ngày nay, sự phát triển của mỗi quốc gia không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào mức độ tăng trưởng kinh tế, sự phát triển khoa học-kĩ thuật mà còn phụ thuộc vào chất lượng cuộc sống,vào sự giàu có cả vật chất lẫn tinh thần. Do đó,văn hóa không thể thiếu trong chiến lược phát triển lâu bền của mỗi quốc gia.
	Văn hóa với tư cách là động lực mục tiêu và hệ điều tiết của sự phát triển kinh tế-xã hội.Văn hóa do con người sáng tạo ra, hướng con người đến sự phát triển toàn diện về cái Chân-Thiện-Mỹ. Chính văn hóa làm cho con người nâng cao chất lượng cuộc sống,làm cho con người thực sự có cuộc sống xứng đáng với con người.Cùng với sự phát triển kinh tế và mức thu nhập bình quân đầu người tăng cao,sức lao động và giá trị sản xuất đã chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp,rồi từ công nghiệp sang dịch vụ. Để thích ứng với điều đó,các loại hình nguồn lực mà phát triển kinh tế trông chờ vào cũng thay đổi.Động lực chủ yếu để thúc đầy phát triển kinh tế giờ đât không chỉ là sức lao động và tư bản nữa,bao gồm cả tri thức,khoa học kĩ thuật và công nghệ... Những tri thức đó mang sức mạnh của nguồn lực trí tuệ,do đó không tách rời mà gắn liền với con người,với năng lực và trình độ của chủ thể người -chủ thể sáng tạo văn hóa.Vấn đề văn hóa đối với sự phát triển kinh tế-xã hội đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm khi khẳng định rằng : “Văn hóa là kết quả của kinh tế đồng thời là động lực của sự phát triển kinh tế
1
MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
Ngày nay, sự phát triển của mỗi quốc gia không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào
mức độ tăng trưởng kinh tế, sự phát triển khoa học-kĩ thuật còn phụ thuộc vào
chất lượng cuộc sống,vào sự giàu cả vật chất lẫn tinh thần. Do đó,văn hóa
không thể thiếu trong chiến lược phát triển lâu bền của mỗi quốc gia.
Văn hóa với tư cách là động lực mục tiêu và hệ điều tiết của sự phát triển kinh tế-
hội.Văn hóa do con người sáng tạo ra, hướng con người đến sự phát triển toàn
diện v i Chân-Thiện-Mỹ. Chính văn hóa làm cho con người nâng cao chất
lượng cuộc sống,làm cho con người thực s cuộc sống xứng đáng với con
người.Cùng với sự phát triển kinh tế mức thu nhập bình quân đầu người tăng
cao,sức lao động giá trị sản xuất đã chuyển dịch từ nông nghiệp sang công
nghiệp,rồi từ công nghiệp sang dịch vụ. Để thích ứng với điều đó,các loại hình
nguồn lực phát triển kinh tế trông chờ vào cũng thay đổi.Động lực chủ yếu để
thúc đầy phát triển kinh tế giờ đât không chỉ sức lao động bản nữa,bao
gồm cả tri thức,khoa học thuật công nghệ... Những tri thức đó mang sức
mạnh của nguồn lực trí tuệ,do đó không tách rời gắn liền với con người,với
năng lực trình độ của chủ thể ngưi -chủ thể sáng tạo văn hóa.Vấn đề văn hóa
đối với sự phát triển kinh tế-xã hội đã được Đảng Nhà nước ta quan tâm khi
khẳng định rằng : “Văn hóa kết quả của kinh tế đồng thời động lực của sự
phát triển kinh tế”.
Điều này đã khẳng định các k đại hội IV,VII,VIII,IX ,X,XI của Đảng. Đại
hội IX khẳng định: “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc,đây
vừa mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội”. Đại hội X
của Đảng đã nêu rõ: “Tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa. Văn hóa
đề tài khoa học về văn hóa cồng chiêng tây nguyên và ý nghĩa đối với phát triển kinh tê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề tài khoa học về văn hóa cồng chiêng tây nguyên và ý nghĩa đối với phát triển kinh tê - Người đăng: tungdao.chv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
đề tài khoa học về văn hóa cồng chiêng tây nguyên và ý nghĩa đối với phát triển kinh tê 9 10 634