Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển viên chức BHXH năm 2011

Được đăng lên bởi ngo-nhat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 691 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi tuyển viên chức BHXH năm 2011
Cụm 1
Môn: Nghiệp vụ Ngành
Câu 1: Trình bày trách nhiệm và quyền hạn của người tham gia BHYT?
Câu 2: Kể tên các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng
BHYT?
Câu 3: Phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế được quy định như thế nào
trong luật BHYT?
Câu 4: Theo quy định của Luật BHXH thì Tổ chức BHXH có quyền và trách nhiệm gì?
Câu 5: Luật BHXH quy định đối tượng, điều kiện và mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động
một lần, trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng như thế nào?
Môn: Kiến thức chung
Câu 1: Trình bày phân loại cơ quan hành chính Nhà nước?
Câu 2: Các hình thức khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, viên chức?
Câu 3: Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm có đại diện lãnh đạo cơ quan
nào? Nêu nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam?
Câu 4: Thế nào là văn bản quy phạm pháp luật? Văn bản quy phạm pháp luật gồm hệ
thống các văn bản nào?
Cụm 2
Môn: Nghiệp vụ Ngành
Câu 1: Hãy nêu khái niệm về Bảo hiểm y tế, Quỹ BHYT, nguồn hình thành quỹ BHYT
tại Việt Nam?
Câu 2: Hiện tại, đối tượng nào phải thực hiện mức đóng BHYT bằng 4,5% mức tiền
lương, tiền công hằng tháng của người lao động? Trách nhiệm đóng của các nhóm đối

tượng này được quy định như thế nào?
Câu 3: Hãy nêu khái niệm và nội dung các phương thức thanh toán chi phí khám bệnh,
chữa bệnh bảo hiểm y tế?
Câu 4: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại có gì giống nhau và khác nhau?
Câu 5: Luật BHXH quy định những loại hình BHXH nào? Đối tượng áp dụng của những
loại hình BHXH đó?
Môn: Kiến thức chung
Câu 1: Trình bày sơ đồ cơ cấu tổ chức của Quốc hội? Nêu nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của tổ chức đó?
Câu 2: Các hình thức khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, viên chức?
Câu 3: Nêu chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương?
Cụm 3
Môn: Nghiệp vụ Ngành
Câu 1: Luật BHYT tại Việt Nam được ban hành khi nào? Cơ quan nào thực hiện chức
năng quản lý nhà nước về BHYT? Cơ quan nào có chức năng tổ chức thực hiện chính
sách BHYT?
Câu 2: Thủ tục khám chữa bệnh BHYT được quy định như thế nào?
Câu 3: Hãy nêu phạm vi được hưởng của người có thẻ BHYT khi sử dụng dịch vụ kỹ
thuật cao chi phí lớn?
Câu 4: Luật BHXH quy định cơ quan quản lý Nhà nước về BHXH là những cơ quan
nào? Nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?
Câu 5: Pháp luật về BHXH hiện hành quy định người lao động thuộc đối tượng tham gia
bảo hiểm thất nghiệp như th...
Đề thi tuyển viên chức BHXH năm 2011
Cụm 1
Môn: Nghiệp vụ Ngành
Câu 1: Trình bày trách nhiệm và quyền hạn của người tham gia BHYT?
Câu 2: Kể tên các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng
BHYT?
Câu 3: Phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế được quy định như thế nào
trong luật BHYT?
Câu 4: Theo quy định của Luật BHXH thì Tổ chức BHXH có quyền và trách nhiệm gì?
Câu 5: Luật BHXH quy định đối tượng, điều kiện và mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động
một lần, trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng như thế nào?
Môn: Kiến thức chung
Câu 1: Trình bày phân loại cơ quan hành chính Nhà nước?
Câu 2: Các hình thức khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, viên chức?
Câu 3: Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm có đại diện lãnh đạo cơ quan
nào? Nêu nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam?
Câu 4: Thế nào là văn bản quy phạm pháp luật? Văn bản quy phạm pháp luật gồm hệ
thống các văn bản nào?
Cụm 2
Môn: Nghiệp vụ Ngành
Câu 1: Hãy nêu khái niệm về Bảo hiểm y tế, Quỹ BHYT, nguồn hình thành quỹ BHYT
tại Việt Nam?
Câu 2: Hiện tại, đối tượng nào phải thực hiện mức đóng BHYT bằng 4,5% mức tiền
lương, tiền công hằng tháng của người lao động? Trách nhiệm đóng của các nhóm đối
Đề thi tuyển viên chức BHXH năm 2011 - Trang 2
Đề thi tuyển viên chức BHXH năm 2011 - Người đăng: ngo-nhat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi tuyển viên chức BHXH năm 2011 9 10 701