Ktl-icon-tai-lieu

Dear mom sheet

Được đăng lên bởi Triết Phạm
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dear Mom
L.hand timing uncertainty, measure 45
R.hand extra note, measure 50

t t t t
tt
"" " 2 c Ç e t t 4 t t t
4
>€ 4
Piano
t t
t
|
? " 2
t
4
a
4
"" 4
Ð
t
t
#t
t
Ç
t
" tt e t t t #tt
tt t t Ç t t t t t
"
"
€
>
tt
t
t
t
tt
#t
?  " tÇ
t
t
tÇ
""
t
C = 67

4

" 2 t
"
" 4 tt
€
>
?  " 2 |
"" 4
7

t

tt ÇÇ t Ç t Ç
tÇ
t

tt tt
t t

tÇ

t tó t
t

tY t

tt t t t
t tt tt
t
tt
t
t
tÇ

t tÇ

tt
t

tt

44 t t tt ÇÇ t tt tt ttt ÇÇÇ t t tt e t t t e d t t
t
t
t
t
tÇ
t
tZ t
Z
t tÇ
t
44 c
Ç
t
tÇ
e
e

t tt t t Yt Ç
"" "ttt t ttt ÇÇÇ
t t
"
€
>
"t t Ç |
? "
" " "t
10

t tY Ç

Girls' Generation
Arranged by smallsmallboat
Transcribed by gctKAZ
Version 1.0, 03 October 2012

tZt t t
t

ttt t ttt t t
t
tÇ

t t

e

tÇ

"" " t t tt tY Ç #ttt t t t tttt t tt tt t tt ÇÇ t Ç tY
t
t t
> €
|
tÇ
t
t
t
?  " t
t
t t
""
13

2009
Page 1

tt t t Ç t t t t tY Ç
#t t Ç
t t
t

tt
t

tÇ
Ç
t
#t

tY

tt t
d tJ
t
t
t
t
t tJ
t |
tt
tÇ
t

" t t tt tt t tt t tt t t ttt t ttt ÇÇÇ Zt
"
t
t
>€ " t
tÇ
t tY
tZ t
? " t
t
""
16

ttt

t t t "tt t tt ÇÇ Ytt tt t tt t
tJ t

tZ t Ç

"t

tt t tt t #ttt
t t

"" ttt t ttt ÇÇÇ t tt Zt tt tY #ttt t tt ÇÇ t tt tt t t Yt Ç
t
t t
> € "
tÇ
tZ t
Z
t
Yt
t #t Ç t Ç
?  "
"" t
t
19

ttt t t Ç t t Ç Yt t t
¬
¬
" " ¬¬¬ t t Ç t Ç t
"
€
>
|
t t
?  " |||
tÇ
""
22

" " ttt
"
t
>€
25

" " ttt
"
>€

tIÇ

tt tY Ç
t
t t

? "
t t t
"" t
27

¬¬¬ ttt t Itot t t t
t
¬¬ t
tÇ

tt
t

tÇ t t tÇ

t t tt
t
t
t
!tt t t
t t

? " t t t t
""

tÇ

tÇ

tY
Page 2

tÇ

Yt Ç

t

t

ttt

t t t

t t t tt t tt ÇÇ t t tt t t t
Zt tt tt t t Ç
t t t

t t tÇ

t t

"t t Ç |

#tI

t

tt t tt ÇÇ
t
tÇ
t

tÇ
t tÇ

t tÇ

#t

t

t

t t t t
tt

t tÇ

ttt t t Ç
tÇ

t

t tÇ

tt t
t t

tY #tt t

#t t t

t
t t
"" tt Ito t tt t t ttZ tt
t
#t t
> € "
t tY Ç
#t t
?  "
" " tÇ
#t Ç
29

" " tt t t t t t ttt t t t
"
t
t
t
> €
t tÇ

" tÇ

" " " t t t ÇÇ
€
>
tt
tt Ç
? "
"" t

tZ t

t tÇ

ó

ó

t

" " " tt t t tt t t tI
€
t tI
t
>
tt
t
t t
ó tY t Ç
tt
? "
"" t
36

ó

t t #ttt t ttt ÇÇÇ

34

ó

tJ

tZ t

t t

t

ó

tI ttt t t ttt t t ttt ÇÇÇ t t t t t
Ç
t
ó tY t ó tY
t
t
tÇ
t
t
tÇ t
t t

t t t t
tt

t

t

tÇ

t tt t t Ç

tt t t J
tt t tt t t t t tt t tt t t t t t t t t
Yt Ç
t
tÇ
t
t
t
Ç
tY
tÇ
t t
tÇ

31

?  "
"

tt t t t t
t
t

t tÇ
t
t

t t t t t t Ç tY t t t t
t tt tt tt ÇÇ t t

t tÇ

#tI

t t tt ÇÇ t t Ç Yt t t t t t Ç tY t t
tt t
"" t t Ç
#tt t
tt tt ÇÇ
tt
"
>€
tÇ
t
t
t
tt
? "
Ç tt
t
t
"" t
tÇ
t
39

Page 3

t
tt
tÇ

t tÇ

tt ÇÇ t
tY Ç t

tt

tÇ

tt

tt
t
t
Zt

t
t
t
t

" ttt t tt ÇÇ t t Ç Yt #tt t
"
tÇ
>€ "
t tÇ...
>
?
"
"
"
Piano
2
4
"
"
"
2
4
c
Ç
e
t
t
Ð
a
C
= 67
4
4
4
4
t
t
t
t
t t
t
t
t
t Ç
tY
t
t
t t
|
Ç
t
Ç
t
Çt
Ç
t
Ç
t
ó
t
t
t
t
t
Ç
t t
Y
t
>
?
"
"
"
"
"
"
t
t
t
e
t
t
t
t
#t
t
t
t
t
Ç
t
t
t
t
t
t
t
4
Ç
t
Ç
t
t
t
t
t
t
#t
t
t
t
t
t
t
t
Çt
t
t
t
t
#t
t
Çt
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Çt
t t
t
t
t t
>
?
"
"
"
2
4
"
"
"
2
4
t
t
t t
|
7
4
4
4
4
t
t
t Çt
Ç
t
t
t
t
t
t
Ç
t
Ç
t
Ç
t
t
t
c
tZ
Ç
t
e
t
t
t
t
e
t
t
t
t
t
e
d
t
t
Ç
t
t
Çt
e
tZ
t
Ç
t
>
?
"
"
"
"
"
"
t
t
"t
t Çt
Ç
t
Ç
t
t
t
t
t
t
t
t
Ç
tY
"t
"t
Çt |
10
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Z
t
t
t
t
Çt
t
t
e
Ç
t
t
t
#t
t Ç
t
Ç
t
t t
t
t
t
t
Ç
tY
t
#t
Ç
t
Çt
t
Y
>
?
"
"
"
"
"
"
t
t t
t
t
t
Ç
tY
t
#t
t t
t
t
t
t
t
t
t
t
13
t
t
t
t
t t
t
t
t
t
Çt
Çt
Çt
tY
t
|
t
Ç
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
tJ
d
tJ
Ç
t
t | t
t
t
Dear Mom
L.hand timing uncertainty, measure 45
R.hand extra note, measure 50
Girls' Generation
Arranged by smallsmallboat
Transcribed by gctKAZ
Version 1.0, 03 October 2012
2009
Page 1
Dear mom sheet - Trang 2
Dear mom sheet - Người đăng: Triết Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Dear mom sheet 9 10 157