Ktl-icon-tai-lieu

Đi qua những địa danh

Được đăng lên bởi huynhson72
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NÔNG SƠN – ĐI QUA NHỮNG ĐỊA DANH…
Những địa danh thường gắn liền một hay nhiều truyền thuyết, sự kiện hay nhân vật nào
đó, mà ở đó mỗi khi nhắc đến hay trực tiếp đặt chân đến sẽ lắng đọng chút suy tư xen lẫn tự hào
về một địa danh vùng đất. Nông Sơn là nơi hội tụ của nhiều phong tục, tập quán, phong phú về
văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh và lễ hội. Đến với nơi đây là đến Cà Tang, Hòn Kẽm - Đá Dừng,
lăng Bà Thu Bồn, Tí, Sé, Dùi Chiêng, làng trái cây Đại Bình, nước nóng Tây Viên, thủy điện
Khe Diên, mỏ than Nông Sơn…Tất cả hợp thành điểm đến hấp dẫn và gợi lên biết bao kỳ tích
về mảnh đất - con người nơi đầu nguồn sông mẹ Thu Bồn, để giữa xanh thẳm dòng nước tuôn
về biển khơi đỏ quạch phù sa...
Theo sách Địa chí Quảng Nam Đà Nẵng: Đèo Le dài 8km, băng qua dãy núi Hòn Tàu, nối
hai huyện Quế Sơn và Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Nguyên là một đường mòn xuyên rừng hẹp,
có nhiều cây le mọc, đi lại rất vất vả. Năm 1937, các nhân sĩ ở Quế Sơn như Nguyễn Đình Hiến,
Lâm Xuân Quế, ..đã đứng ra vận động nhân dân mở con đường đèo Le, công trình hoàn thành
năm 1939 và về sau trở thành tỉnh lộ ĐT611. Có câu chuyện khác, tên đèo Le là do ngày xưa,
đường sá khó khăn, người dân hai bên muốn thăm viếng nhau phải vạch rừng, lội bộ, leo lên đến
đỉnh thì mệt quá... le lưỡi thở phì phò nên đèo được đặt tên là đèo Le.
Đến đỉnh đèo, miền sơn cước Nông Sơn hiện ra núi non trùng điệp. Nhìn hướng nào cũng
thấy núi, nhấp nhô, lớp lớp, ngút ngàn... Qua đèo Le, đường dốc quanh co. Một bên là vách núi,
bên kia là vực sâu tạo nên một bức tranh phong cảnh hữu tình. Nếu đèo Le là cửa ngõ quan
trọng tiếp nối với huyện Quế Sơn, để huyện Nông Sơn giao thương với các huyện đồng bằng,
thì đèo Phường Rạnh cũng là một cửa ngõ giao thương cũng không kém phần quan trọng để
huyện giao thương qua tuyến đường ĐT610. Mấy chục năm trước, khách thương hồ xuôi ngược
trên sông Thu Bồn không xa lạ với Phường Rạnh hoang vu, núi đồi trùng điệp (nay là làng
Trung An, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn). Nhưng không phải ai cũng biết Phường Rạnh được
khai phá từ rất sớm, dưới triều Thái Đức nhà Tây Sơn… Ở Trung An có 3 vị tiền hiền thuộc tộc
Nguyễn, Trần và Trịnh. Các tộc đều đến lập nghiệp từ thời Tây Sơn, trong đó tộc Nguyễn đến
đầu tiên. Đặc biệt, không chỉ truyền khẩu, tộc Trần ở Trung An còn giữ bản gia phả khá đầy đủ.
Bản gia phả bằng chữ Hán, được lập vào năm Thành Thái thứ tư (1892). Về nguồn gốc danh
xưng Trung An, có câu chuyện kể khá lý thú rằng thời trước, khi người Việt đến lập nghiệp, ở
đây đã có ...

 !"# $%$# $#&'()*+#,-./0
1'!/21!3*4&#%)4&564,&(7849($#:;<)/0
- !"-=>?@A/A"B4C $50B4'.5D$E'5059-
-F1'GH',!-/I"?&-JA,#/&K/L'MN7!OEP'
FQ/L$QR'LG'S'=KT'/%E4,#UQV'J41L,#WT'C#+
N;T'!X@AL>4YZ5/[!&>5<-/ZT\&\0*]G4
- !Y>O40A^$$R(@!_L$QR'[:`!MJ4$@
- \[*AXD$U45=(???
L;0(E44G$Y!/abc0d;/e*!'\FD$f#9ML/$'g
$#+$&A-/@A'h$Y!?$#T/!"!M:$#T%P_5'
41 $4,#;!84'U%>->-Y?F!ijkl'4E4,(m2$&A$#IV&'
d,!n$,$&'??fo%-.",,!240c0d;'4@%V0//
F!ijkj-/- ($%2/h"Lpii?K14,$4$#+*E4'Tc0d;/0/#:'
(E*1*F',\T!$gF!-&$5Y-U4%P'"\"';0T&
hV!+D$E???;H25V5MTc0Z46T/c0d;?
&hc0'! (A4J4@A+%90%=+5?VJ/04q
>#9'>5@'J5J5'9/???$c0d;'g4D$40?r"\T/-E49'
\T*/-)4(,$U0T!"\o4%504Y$V?&$c0d;/4stD$
%8&5g-J$#+$&A'[$#+@A0A-J4E4$#+R\u'
Vc0vwU4q/!"4st0A4q*@*S!5^D$%8[
$#+0AD$$#&Lpix?r>#4B4F!%J4'*E4AR:$@Z4
%T(@L$QR*@:U-JvwU0-$'9R%=+5y#//
L%$':f$&L%$'$#+@Az?*@5Y4q\&vwUZ4
*5EP%>(J!'J% $LEo4/L,#A{L%$41k-  $"4"4
$#I'L%^-/L%?KE4"4 $&.5+5PL,#A'%01"4$#I&
^$T?64\+'*@4h%$# *|$'"4L%^2L%$4M\Y5Y*E^#C?
QY5Y\u4E'Z4.5-/0F!L/LEoyiej}z?W $Rg4
:L%$'414,$4$#+*[*E~9%u%J4'*W+&.5+5'2
,#f41Q/vwU%>T?LP4,$4$#+/#',!J>#T
L%$6T40/-J!0!$g\/40(g2-=>/#$@/
•%$)4€TZ42()•/€?=L%$#vwU'!Y>/#
4q\^$Z4W+64,T.5+54E4#^}•xF!'P% $LEo4
/L,#A?L&40T%0-F49  u!2Jf414@*
(A5EU4'.5/.5:1!',/L%$%tb•n>Q4):,#‚
+#%!*&%944AAƒKG\R84\g5AƒL/0Z4
*$,!"4tƒ>vwU:% $LEo ,*D$g4!
4@%V???€?
0/4Y(4TT(@J4'40(@\04q-J4(s
5E%[*&-/!6>$>\Y(4-F0E4C-=>14Y#D$?{:o$Y'
Đi qua những địa danh - Trang 2
Đi qua những địa danh - Người đăng: huynhson72
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đi qua những địa danh 9 10 548