Ktl-icon-tai-lieu

Địa lý Tả Ao

Được đăng lên bởi duoc-bka
Số trang: 311 trang   |   Lượt xem: 1632 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giai thoại Tả Ao 1 越南道教- 道教神仙- 越南道士 Đạo
Giáo Thần Tiên Việt Nam.

TẢ AO – Đời Nhà Lê (Việt Nam)
Là người học được khoa địa lý chính thống từ Trung
Quốc, đem cái đã học đưa về nước nghiên cứu cho phù
hợp với phong thổ nhân văn, mà phát huy môn phong
thủy theo tính cách riêng cho mình. Tả Ao có tên
Nguyễn Đức Huyên người làng Tả Ao, huyện Nghi
Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, sinh năm nào không rõ, nhưng ông
có tên tuổi vào thời vua Lê chúa Trịnh (vào những năm
1545 – 1788). Theo mọi người kể, Tả Ao có cha mất
sớm còn mẹ bị mù. Vì nhà nghèo nên đến xin giúp việc
cho một ông thầy thuốc (lang y) người Tầu, trước lấy
tiền trị mắt cho mẹ sau được học nghề thuốc. Chính thế
mà ông chữa được bệnh mù mắt cho mẹ. Thầy lang Tầu
thấy Tả Ao có chí lớn, đã dẫn ông theo về Trung Quốc
dạy thêm nghề thuốc. Gần nhà lang y, có ông thầy địa lý
giỏi đang bị bệnh về mắt, Tả Ao được thầy lang phái
sang chữa trị. Thầy địa lý nói, nếu Tả Ao chữa khỏi bệnh
mắt cho mình thì ông sẽ thưởng 50 lượng vàng. Tả Ao
đã chữa khỏi bệnh cho thầy địa lý, nhưng không nhận
vàng mà chỉ xin ông ta truyền cho nghề phong thủy. Vì
ơn nghĩa, nên thầy địa lý bằng lòng, liền truyền hết tinh
hoa môn phong thủy cho Tả Ao học hỏi, đến khi thành
tài, học và hành viên mãn, ông xin cả 2 ông thầy Tầu
cho về nước. Trước khi cho Tả Ao về Việt Nam, ông
thầy địa lý muốn thử tài sự hiểu biết của Tả Ao, ông ta
làm 100 mô hình đất kết trên bãi cát, dưới mỗi huyệt có
yểm một đồng tiền, rồi đưa ông 100 cây kim đi điểm
huyệt. Tả Ao điểm đúng 99 lổ của đồng tiền, còn 1 cây
điểm ở mép đồng tiền, mà huyệt này lại là huyệt thứ
100. Đây là huyệt ảo, vì mô hình tạo dáng rất huyền bí,
ẩn hiện dưới những mô đất nhấp nhô, những thầy địa lý

giỏi cũng khó phát hiện ra đúng huyệt đạo. Thấy Tả Ao
đã điểm trúng các huyệt, thầy địa lý biết rằng người Việt
Nam đã học hết bí kíp phong thủy của Trung Hoa. Khi
Tả Ao về đến quê hương, ông chỉ lo hành nghề bốc
thuốc chữa trị các bệnh tật cho dân chúng, ít khi sử
dụng môn phong thủy đã học, chỉ khi cần thiết mới ra tay
xem dùm thế đất cho mọi người, tuy vậy danh tiếng về
tài xem địa lý phong thủy của ông lại nổi hơn nghề thầy
thuốc. Nhưng cũng vì Tả Ao không hành nghề xem
phong thủy, nên ông không có chân truyền cho kẻ hậu
bối. Khi ông mất người nhà mới tìm thấy 2 bộ sách viết
về địa lý, phong thủy, là Địa đạo diễn ca và Dã đàm Tả
Ao. Nhưng trong dân chúng còn có nhiều sách được in
nói chính là sách của Tả Ao. Còn các nhà xem “tướng
đất” ở nước ta, khi đọc xong 2 quyển trên, đều cho rằng
đây là hai bộ sá...
Giai thoi T Ao 1 - - Đo
Giáo Thn Tiên Vit Nam.


 !"#$%&'
&!#&()!*&+,&
-+$./012$
3+45%6+$01+73
8)96:;*,<,
2$(!!$=>!?*
@ABAC@DEEF/G012H
;#IJK'/L.M$NO=&!7
P,Q+>+FQ#H+
"RJ;"/SN
,?K7'RJ/Q+Q
H+012# TU,!"
TV+$"/WQ+2,Q+
XKK7!"R01Q+&
;?/Q+2N01?XK7
R..,;YZA[!/01
 ?XK7Q+,\
!9O,+""&-+/L.
]:$Q+K^I"+"N
,&-+01XN
!!$ ,O0_,Q+Q
!"#/#01!"L73,
Q+`;aGKN-01,
@[[,.HN$K T#b+72
+GPc"c,@[[)+G
+7/01G=dd(-c"I@)+
GZe&c"+7+V+7%
@[[/5)++70!.,.VTH+"K
f7T#?,HH&,?Q+
Địa lý Tả Ao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Địa lý Tả Ao - Người đăng: duoc-bka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
311 Vietnamese
Địa lý Tả Ao 9 10 640