Ktl-icon-tai-lieu

Diễn cầm tam thế diễn nghĩa

Được đăng lên bởi vuquynh8991
Số trang: 272 trang   |   Lượt xem: 1505 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com
1
CAÊN DUYEÂN TIEÀN ÑÒNH
Soaïn giaû : Döông Coâng Haàu
Moät quyeån saùch xem tuoåi vôï choàng chæ daãn nhöõng vieäc buoàn, ly hieäp cuûa moãi ñoâi baïn
treû quaù khöù vò lai.
Moät quyeån saùch voâ cuøng giaù trò, ñaõ phaûi toán gaàn 6 naêm nghieân cöùu bieân soaïn.
Moät quyeån saùch soaïn giaû coi nhö ñaéc yù nhaát chaéc chaén seõ thoaû loøng mong ñôïi cuûa quyù vò
laâu nay.
Quyù vò ñaõ töøng tìm hieåu trong “ DIEÃN CAÀM TAM THEÁ “ do toâi bieân soaïn .
THIEÂN VAÊN VAÄN SOÁ “ do Döông Coâng Minh thaân phuï toâi bieân soaïn.
Quyù vò khoâng theå boû qua quyeån “ CAÊN NGUYEÂN TIEÀN ÑÒNH “ seõ do nhaø xuaát baûn
ÑUOÁC SAÙNG “ gôûi tôùi quyù vò nay mai.
DÖÔNG COÂNG HAÀU
LÔØI HOÀI SÔÛ
BAÛN SAÙCH SOÁ
Ngöôøi soaïn giaû : Danh töø Döông Coâng Haàu: Sö Hieäu (Khöông Ñöùc)
Sanh naêm 1928 queâ höông ôû laøng Khaùnh Bình, Quaân Caø Mau, Tænh Baïc Lieâu.
Thaân sinh toâi laø nhaø nho hoïc löu truyeàn, laïi theâm chuyeän luyeän khoa hoïc, moät baøn Saùch soá
naøy nhieàu naêm kinh nghieäm thaïo thoâng, ñeå löu truyeàn töû toân keá nghieäp :
Bôûi thaáy quaû thaät baûn Saùch Soá naøy noùi roõ tæ mæ chi tieát nhöõng vieäc dó vaõng khoâng sai. Laïi
coøn thoâng hieåu nhöõng vieäc vò lai quaû quyeát, tieân tri, baù voâ nhaát thaát.
Thaät laø moät baûn saùch Tröù Danh, hieäu “ Dieãn Caàm Tam Theá Töôùng Phaùp “ moät khoa hoïc
tinh thoâng, ñeå dieãn luaän vaän maïng cuûa ngöôøi xem soá maïng cho treû haøi nhi môùi sanh nuoâi ñaëng
soáng hay khoâng ?
Laïi coøn xem ngöôøi lôùn tuoåi : Vaän maïng thoï phuù quyù, baàn tieän hoaï phöôùc ra sao?
Ñoaùn quaû quyeát voâ ngoa, thaät laø baûn saùch soá naøy quyù voâ löôïng giaù.
Bôûi theá cho neân, toâi ñaønh chia ngaøy giôø laàn löôït tìm caùch trích luïc Dieãn nghóa cho ñaëng
thaønh toaøn baûn saùch naøy, ñeå giuùp ích cho vaän maïng cuûa chö vò, ñaëng tieân vieãn kieán thöùc nhöõng
vieäc vò lai.
Quyeån saùch naøy cuõng hieäp lyù vôùi boä maùy Huyeàn Cô, bôûi do theo nguõ haønh sanh khaéc môùi
chuyeån bieán vaän maïng cuûa ngöôøi, bôûi ñoù phaùt sanh caùi ñieàu thaïnh, suy, bæ, thaùi, öùng bieán cho
ngöôøi ñöôïc tieân tri nhöõng chuyeän vò laïi thaät laø tieän duïng.
Diễn cầm tam thế diễn nghĩa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Diễn cầm tam thế diễn nghĩa - Người đăng: vuquynh8991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
272 Vietnamese
Diễn cầm tam thế diễn nghĩa 9 10 202