Ktl-icon-tai-lieu

Đoàn thanh niên cộng sản HCM

Được đăng lên bởi Amy Turnblad
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đoàn là thành viên của hệ thống chính trị ,hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của
nước CHXHCNVN.
Đối với Đội thiếu niên Tiền Phong HCM , Đoàn là người phụ trách trực tiếp và có trách nhiệm xây
dựng tổ chức Đội
Đối với phong trào thanh niên và tổ chức xã hội của Thanh niên Đoàn là hạt nhân chính trị ,với vai trò
nòng cốt trong các phong trào và cả tổ chức Thanh niên.
Đoàn ủng hộ và tham gia giúp đỡ các hội thanh niên thực hiện mục đích ,tôn chỉ theo điều lệ của hội

3 .Tính chất của Đoàn TNCS HCM
Tính chất chính trị -xã hội của Đoàn thể hiện trên 2 mặt :
+) Tính tiên tiến : thể hiện ở mục tiêu ,lí tưởng của Đoàn trong hành động ,việc làm của mỗi
đoàn viên Thanh niên nói đi đôi với làm , học đi đôi với hành. Xung kích ,xung phong ,tự
nguyện ,tự giác trong các hoạt động của tổ chúc Đoàn.Dám đương đầu đấutranh với quan điểm
sai .Giuwx gìn bản sắc dân tộc truyền thống tốt đẹp của ông cha
+) Tính quần chúng : thể hiện qua họt đông của công tác Đoàn , Hội ,phong trào thanh thiếu niên
.Đóng vai trò nòng cốt định hướng cho hoạt động của Hội liên hiệp Thanh niên.

4. Chức năng của Đoàn TNCS HCM
-Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng CSVN ,đội xung kích cách mạng.:tích cực tham gia xây dựng Đảng
là nguồn cung cấp cán bộ cho Đảng và là người kế tục trung thành xuất sắc sự nghiệp cách mạng
vẻ vang của Đảng ,chủ tịch HCM.
- Đoàn là trường học XHCN của Thanh niên : tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động ,giúp
đỡ rèn luyện và phát triển nhân cách ,năng lực của người lao động mà xã hội mong muốn .
-Là người đại diện ,chăm lo và bảo vệ quyền lợi hiến pháp của tuổi trẻ .
-Đoàn là người phụ trách đội thiếu niên Tiền phonng HCM:giáo dục thiếu niên nhi đồng tạo nguồn
bổ sung cho Đoàn.

5.Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của
Đoàn TNCS HCM

- Tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc
tập trung dân chủ và đc thể hiện qua các
mặt sau :
+ Cơ quan lãnh đạo của cấp của Đoàn là do
bầu cử lập ra và thực hiện nguyên tắc tập thể
lãnh đạo ,cá nhân phụ trách .
+Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là
Đại hội đại biểu toàn quốc .Cơ quan lãnh
đạo của Đoàn ở mỗi là Đại hội đại biểu hoặc
đại hội đoàn viên ở cấp ấy .Giữa 2 kì Đại
hội ,cơ quan lãnh đạo là Ban chấp hành ,cơ
quan lãnh đạo là do Ban thường vụ bởi Ban
chấp hành cùng bầu ra .
+ Ban chấp hành Đoàn các cấp có trách
nhệm báo cáo về hoạt động của mình với
Đại hội ( hoặc hội nghị )


Nghị quyết của Đoàn phải được chấp hành
nghiêm chỉnh ,cấp dới phụ tùng cấp trên ,thiểu
số phục tùng đa số ,cá nhân phục tùng tổ chức .

+ Trước...
  !
"#$%$&'&(
#)*+$,"-. /01 2345
6/7
#738)4#9
9 :7)(
2;< /2.=>*
3 .Tính chất của Đoàn TNCS HCM
)?@38AB2CD
EF)00DAG2.0"G22H
)1#2I#(%3/
5/  ;(J 2"KL?#MA2
N(OP3QR:NS645*T
EF)ML;DAMI 
(199"#)(
4. Chức năng của Đoàn TNCS HCM
@6/R0!5:$U'&3 2(DV/23456/:
W? R:"-.3?NSN/ 2
X:$,(
@"-I%$&)D2"-" ;
<Y5 A4 Z/"-23822(
@["-6Z2R:M5*\ X(
@"-. )*$,D 6.WW
RN(
5.Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của
Đoàn TNCS HCM
Đoàn thanh niên cộng sản HCM - Trang 2
Đoàn thanh niên cộng sản HCM - Người đăng: Amy Turnblad
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đoàn thanh niên cộng sản HCM 9 10 285