Ktl-icon-tai-lieu

Đọc sách như một nghệ thuật

Được đăng lên bởi Cao Trong Vu
Số trang: 286 trang   |   Lượt xem: 3434 lần   |   Lượt tải: 12 lần
ĐỌC SÁCH
NHƯ MỘT
NGHỆ
THUẬT
How to read a book
Mortimer J. Adler Charles
Van Doren

MORTIMER J. ADLER
CHARLES VAN DOREN

ĐỌC S\CH NHƯ MỘT
NGHỆ THUẬT
How to read a book
Hải Nhi
dịch

Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
2008

LỜI GIỚI THIỆU
(cho bản tiếng Việt)
Người phương Đông có c}u: “Thư trung hữu ngọc”, tức l{ “Trong
s|ch có ngọc”. Quả vậy, những bậc vĩ nh}n hay những người th{nh
đạt nhất đều nói rằng một trong những yếu tố có vai trò quan
trọng trong việc ph|t triển v{ định hình tư duy của họ l{ việc đọc
s|ch. Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, khi văn hóa nghe
nhìn dường như đang dần lấn |t văn hóa đọc, khi thời gian con
người d{nh cho việc đọc c|c loại s|ch cũng ít hơn trước v{ ng{y
c{ng có nhiều độc giả cảm thấy lúng túng không biết lựa chọn thế
n{o trước một khối lượng s|ch, b|o khổng lồ được xuất bản h{ng
ng{y, thì phương ph|p đọc s|ch cũng trở nên cần thiết.
How to read a book (Đọc s|ch như một nghệ thuật) của hai t|c giả
Mortimer J.Adler v{ Charles Van Doren chính l{ giải ph|p giúp bạn
lựa chọn v{ đọc s|ch nhanh nhất, hiệu quả nhất. Được xuất bản lần
đầu tiên năm 1940, ngay lập tức, Đọc sách như một nghệ thuật đ~
trở th{nh một trong những cuốn s|ch b|n chạy nhất v{ duy trì vị
trí đó trong suốt hơn một năm. T|c phẩm đ~ được dịch ra rất
nhiều thứ tiếng như Ph|p, Thụy Điển, Đức, T}y Ban Nha, Italia v{
b}y giờ l{ Việt Nam.
Người đọc s|ch thông minh l{ người biết |p dụng c|c phương
ph|p v{ kỹ năng đọc kh|c nhau cho c|c loại văn bản kh|c nhau, để
vừa thu được thông tin nhanh vừa hiểu thấu đ|o c|c vấn đề được
nêu, trong chừng mực thời gian cho phép v{ tùy theo mục đích của
mình. Trên tinh thần đó, Đọc sách như một nghệ thuật hướng dẫn
bạn c|c cấp độ đọc kh|c nhau: từ phương ph|p đọc sơ cấp, qua
việc đọc lướt có hệ thống v{ đọc kỹ lưỡng đến đẩy nhanh tốc độ
đọc. T|c phẩm cũng giúp bạn thấy chính x|c đ}u l{ c|ch đọc s|ch

đích thực, cùng những gi| trị v{ những niềm vui m{ nó mang lại.
Cuốn s|ch có tính tổng hợp v{ bao qu|t cao, nhưng cũng rất cụ thể,
nên có ích cho mọi độc giả, bất kể ở thời đại n{o v{ cho thể loại văn
bản n{o. Vì thế, ngay cả khi bạn l{ một người luôn bận rộn v{ hay
gặp vướng mắc với việc đọc s|ch, h~y thử tìm lời giải trong Đọc
sách như một nghệ thuật, biết đ}u bạn sẽ thay đổi quan điểm của
mình.
Decartes từng nói: “Đọc s|ch l{ được trò chuyện với những người
th{nh đạt nhất của những thế kỷ đ~ qua”. Trong khi ở Việt Nam có
rất ít những cuốn s|ch hướng dẫn kỹ năng, nhất l{ kỹ năng đọc,
thì Đọc sách như một nghệ thuật chính l{ mó...
ĐỌC SÁCH
NHƯ MỘT
NGH
THUT
How to read a book
Mortimer J. Adler Charles
Van Doren
Đọc sách như một nghệ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đọc sách như một nghệ thuật - Người đăng: Cao Trong Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
286 Vietnamese
Đọc sách như một nghệ thuật 9 10 495