Ktl-icon-tai-lieu

Dự án nhà hàng, tổ chức sự kiện

Được đăng lên bởi Nguyễn Đức Thiện
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty TNHH TM & DV
Truyền Thông Mặt Trời
Số :

/TM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày

tháng

năm 2011

THUYẾT MINH CHI PHÍ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
Dự án:“Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình tỉnh Sơn La”
I. Căn cứ lập giá trị thanh toán
Căn cứ hợp đồng kinh tế số
ngày tháng năm 2011 đã ký giữa VP UBND tỉnh
Sơn La và Công ty TNHH TM & DV Truyền Thông Mặt Trời về việc:“ Tư vấn khảo sát, lập
báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình tỉnh Sơn La”.
II. Chi phí thanh toán
Chi phí lập báo cáo KTKT: 2,3%*(TB):
2,3%*(12,915,233,133):
297,050,362 đồng
Thuế GTGT 10%:
29,705,036 đồng
Tổng cộng:
326,755,398 đồng
Giá trị thanh toán:
326,755,398 đồng
Bằng chữ: Ba trăm hai mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi lăm nghìn ba trăm chín
mươi tám đồng
Công ty TNHH TM & DV Truyền Thông Mặt Trời
GIÁM ĐỐC

...
Công ty TNHH TM & DV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Truyền Thông Mặt Trời Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : /TM Sơn La, ngày tháng năm 2011
THUYẾT MINH CHI PHÍ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
Dự án:“Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình tỉnh Sơn La”
Chi phí lập báo cáo KTKT: 2,3%*(TB):
2,3%*(12,915,233,133): 297,050,362 đồng
Thuế GTGT 10%: 29,705,036 đồng
Tổng cộng: 326,755,398 đồng
Giá trị thanh toán: 326,755,398 đồng
Bằng chữ:
Công ty TNHH TM & DV Truyền Thông Mặt Trời
GIÁM ĐỐC
I. Căn cứ lập giá trị thanh toán
Căn cứ hợp đồng kinh tế số ngày tháng năm 2011 đã giữa VP UBND tỉnh
Sơn LaCông ty TNHH TM & DV Truyền Thông Mặt Trời về việc:“ Tư vấn khảo sát, lập
báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình tỉnh Sơn La”.
II. Chi phí thanh toán
Ba trăm hai mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi lăm nghìn ba trăm chín
mươi tám đồng
Dự án nhà hàng, tổ chức sự kiện - Trang 2
Dự án nhà hàng, tổ chức sự kiện - Người đăng: Nguyễn Đức Thiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Dự án nhà hàng, tổ chức sự kiện 9 10 103