Ktl-icon-tai-lieu

Dự đoán theo tứ trụ

Được đăng lên bởi Nguyễn Anh Tuấn
Số trang: 346 trang   |   Lượt xem: 687 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DÖÏ ÑOÙAN THEO TÖÙ TRUÏ - Thieäu Vó Hoa www.tuviglobal.com
1
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Chu dòch noäi dung raát quaûng baùc nhöng cuõng raát tinh thaâm, song khoâng phaûi laø sieâu bình
thöôøng khoâng theå naém ñöôïc.
Chu dòch ñöôïc meänh danh laø boä saùch kinh ñieån quyù cuûa theá giôùi. Noù dieãn ñaït vaïn vaät trong vuõ
truï, chæ roõ quy luaät vaän ñoäng, bieán hoùa cuûa vaïn vaät töø vó moâ ñeán vi moâ, töø höõu hình ñeán voâ
hình, duøng caùc kyù hieäu baùt quaùi, vaät töôïng, thieân can, ñòa chi, quy luaät khaéc, cheá hoùa cuûa aâm
döông, nguõ haønh laøm phöông tieän ñeå truyeàn thoâng tin. Töù truï laø duøng thieân can, ñòa chi cuûa
naêm, thaùng , ngaøy, giôø sinh ñeå bieåu thò quy luaät khaùc nhau cuûa sinh meänh con ngöôøi do töø
tröôøng quaû ñaát, löïc haáp daãn vaø caùc loaïi tröôøng caûm öùng khaùc gaây neân. Vì vaäy moãi con ngöôøi
coù moät quy luaät rieâng. Sinh, beänh , laõo, töû cuûa con ngöôøi cuõng gioáng nhö quy luaät phoå bieán
boán muøa thay nhau hoaëc quy luaät toát töôi, taøn luïi cuûa vaïn vaät. Töù truï döï ñoaùn hoïc vôùi tö caùch
laø moät nhaùnh phaùi sinh cuûa Chu dòch, noù laø moân hoïc vaán xeùt veà söï caân baèng toång theå cuûa nguõ
haønh trong Töù truï ñeå noùi leân quy luaät vaän meänh cuûa con ngöôøi. Gioáng nhö caùc moân döï ñoaùn
khaùc, Töù truï coù theå ño löôøng ñöôïc. Cuøng vôùi söï tieán boä vaø phaùt trieån khoâng ngöøng cuûa xaõ hoäi,
vieäc nghieân cöùu Töù truï chaéc chaén seõ keùo daøi maõi maõi.
Trong nghieân cöùu öùng duïng Chu dòch cuûa Thieäu Vó Hoa. Chaéc chaén seõ coù ngöôøi hoûi raèng : Chu
dòch vì sao coù theå döï ñoaùn ñöôïc? Chu dòch vôùi ñoaùn meänh, xem töôùng thöïc chaát coù phaûi laø nhö
nhau khoâng? Giöõa ñoaùn meänh vaø xem töôùng, beân naøo ñoä tin caäy cao hôn? Vì sao ngaøy giôø sinh
laïi hình thaønh caùt hung, hoaï phuùc cuûa cuoäc ñôøi? Bieát ñöôïc meänh vaän thì toát hay khoâng bieát thì
toát? Khi döï ñoaùn thaáy hoân nhaân khoâng toát thì laøm theá naøo ? Ñoaùn thaáy tai hoïa thì caùch ñeà
phoøng ra sao, laøm sao ñeå gaëp hung hoùa caùt ? v..v.. Nhöõng caâu hoûi coù quan heä thieát thaân ñeán
cuoäc soáng naøy cuõng chính laø nguyeän voïng cuûa nhieàu ñoäc giaû muoán tìm con ñöôøng ñeå tieáp caän
ñeán Chu dòch – cung ñieän thaàn bí.
Laàn taùi baûn boä saùch “ Döï ñoaùn theo Töù truï” naøy goàm noäi dung cuûa hai cuoán saùch ñaõ xuaát baûn
tröôùc ñaây: “Nhaäp moân döï ñoaùn theo Töù truï”, “ Döï ñoaùn theo Töù truï”, ñoàng thôøi coù boå sung
“Caùch tính ñoâ vöôïng, suy cuûa nhaät can theo baûng ñieåm”, moät soá caùch cuïc ñaëc bieät vaø moät soá “
Ví duï thöïc teá coù giaûi” ñeå cung caáp cho ñoäc giaû moät phöông phaùp chonï duïng thaàn chính xaùc,
caùch giaûi toaøn dieän moät Töù truï.
Trong giao löu döï ñoaùn maáy naêm qua, toâi thaáy raát nhieàu ñoäc giaû cöù thaáy saùch laø mua, ñoïc
nhaøu caû saùch maø chöa bieát neân baét ñaàu töø ñaâu. Laøm sao ñeå coù theá ñoaùn ra caùt hung cuûa
nhöõng vieäc lôùn. Phaàn nhaäp moân khoâng coù hi voïng laøm ñöôïc taát caû nhöõng ñieàu ñoù maø chæ mong
thoâng qua trình töï töøng böôùc, ñi theo moät con ñöôøng nhaát quaùn ñeå trình baøy, ñoàng thôøi gaïn loïc,
vöôït qua nhöõng vaán ñeà phöùc taïp, roái raém trong saùch coå, ít nhieàu chaéc seõ coù nhöõng gôïi yù boå ích
cho ñoäc giaû. Neáu ñaõ qua böôùc nhaäp moân chaéc ñoäc giaû khoâng nhöõng coù khaû naêng ñaùnh giaù ñöôïc
nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc maø coøn coù theå caûm nhaân noù, naém vöõng noù, vaø cöù theá töøng böôùc tieán
leân ñeå chieám lónh nhöõng kieán thöùc cao hôn, saâu hôn. Phaàn “Nhaäp moân döï ñoaùn theo Töù truï”
chính laø ñoùng vai troø daãn daét “ ñaõi caùt tìm vaøng” ñoù. Coøn nhö duøng phöông phaùp cuï theå naøo ñeå
ñaït ñöôïc ñieàu toát, traùnh ñöôïc ñieàu xaáu, qua hoïc taäp vaø coâng taùc beân caïnh thaày Thieäu Vó Hoa,
toâi ñaõ hoïc ñöôïc moät soá kinh nghieäm veà quy luaät döï ñoaùn vaø öùng duïng thöïc tieãn, nhöõng baøi hoïc
ñoù cuõng seõ ñöôïc phaûn aùnh ôû ñaây.
Dự đoán theo tứ trụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự đoán theo tứ trụ - Người đăng: Nguyễn Anh Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
346 Vietnamese
Dự đoán theo tứ trụ 9 10 116