Ktl-icon-tai-lieu

Du lịch văn hóa ở Khu phố người Hoa, quận 5, TP.HCM

Được đăng lên bởi Võ Thị Huệ Ussh
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 2527 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

MỤC LỤC
DẪN LUẬN......................................................................................................................6
1. Lý do chọn đề tài....................................................................................................6
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu.............................................................................6
3. Mục tiêu của đề tài..................................................................................................8
4. Phương pháp nghiên cứu........................................................................................8
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..........................................................................9
6. Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn......................................................................9
7. Kết cấu đề tài........................................................................................................10
CHƯƠNG 1....................................................................................................................11
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN PHẠM VI NGHIÊN CỨU..............................11
1.1.

Các khái niệm cơ bản...........................................................................................11

1.1.1.

Khái niệm Du lịch..........................................................................................11

1.1.2.

Tài nguyên du lịch.........................................................................................13

1.1.3.

Sản phẩm du lịch............................................................................................15

1.1.4.

Loại hình du lịch............................................................................................18

1.1.5.

Du lịch văn hóa..............................................................................................20

1.2.

Tổng quan về phố người Hoa tại Quận 5, TP. HCM...........................................24

1.2.1.

Vị trí địa lý.....................................................................................................24

1.2.2.

Lịch sử hình thành.........................................................................................24

1.2.2.1.

Nguồn gốc cư dân ở phố người Hoa TP. HCM.....................................24

1.2.2.2.

Quá trình cộng cư của người Hoa với cư dân Việt................................27

1.2.3.

Đặc điểm kinh tế - văn hóa - xã hội.................................................
MỤC LỤC

 
  
! "#$%
& '()*+* %
, -.(/0*120 3
 4566705893
: ;<=>
?@ABC
?BDE4FGHCIJ'@K"FLC@LM?N
 ?+O+P2)QR
 ;+P26S
 T6S!
! DR*U26S,
& 16S%
, 6S0VW>
 0*.(X@1I7,Y'@?"&
 FSZ[S6&
 S\]&
 ^.(_`*.(X@'@?"&
 I+Za($(X@0b(_FP:
! -cd2O<e0VWefga%
! ;<efga%
! FVW3
Lh;i?@ABC!
?@ABC!
GLCjMk?@Fl@mJKL'@nCAoL@pJ!
I,Y@G@'@n@q?@r"L@!
 7P0VW1*.(X@I7,Y'@?"!
 [6S\]0VWYO<Zs!
Du lịch văn hóa ở Khu phố người Hoa, quận 5, TP.HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Du lịch văn hóa ở Khu phố người Hoa, quận 5, TP.HCM - Người đăng: Võ Thị Huệ Ussh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Du lịch văn hóa ở Khu phố người Hoa, quận 5, TP.HCM 9 10 632