Ktl-icon-tai-lieu

GIAO LƯU VĂN HÓA Ở NAM BỘ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM

Được đăng lên bởi lichsuvietnamk25
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 16, SOÁ X1- 2013

GIAO LƯU VĂN HÓA Ở NAM BỘ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG
SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM
Trần Ngọc Thêm
Trường ðại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ðHQG-HCM

TÓM TẮT: Bài viết mở ñầu bằng việc bổ sung một số khái niệm nền tảng dùng làm cơ sở lý luận
cho việc nghiên cứu giao lưu văn hóa như mức ñộ giao lưu (mạnh / yếu), các ñiều kiện cho ñộ mở của
một nền văn hóa, cấu trúc sức mạnh của một nền văn hóa (sức mạnh vật chất, sức mạnh tinh
thần),... Cơ sở thực tiễn là thế mạnh và ñặc ñiểm trong giao lưu văn hóa của ba miền (Việt Nam) cùng
những ñặc ñiểm về chủ thể, không gian và thời gian của văn hóa Nam Bộ.
Trong bối cảnh Việt Nam ñang nằm trong giai ñoạn chuyển tiếp từ văn hóa nông thôn sang văn
hóa ñô thị, từ văn hóa nông nghiệp sang văn hóa công nghiệp, văn hóa Nam Bộ có khá nhiều ưu
thế. Giao lưu văn hóa ở Nam Bộ giúp phát triển các sức mạnh vật chất, ñặc biệt là trong các lĩnh vực
văn hóa giao thông và kinh tế; giao lưu văn hóa ở Nam Bộ còn giúp phát triển sức mạnh tinh thần trong
các lĩnh vực văn hóa tổ chức, văn hóa giáo dục, văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, ...
Về một số mặt, văn hóa Nam Bộ có thể coi là là mắt xích trung gian giữa văn hóa Việt Nam
truyền thống và văn hóa phương Tây. Với ý nghĩa ñó, văn hóa Nam Bộ và sự giao lưu văn hóa ở Nam
Bộ lâu nay ñã ñóng vai trò của một nhân tố thúc ñẩy và tăng cường tính hiệu quả trong sự phát triển và
hiện ñại hóa văn hóa truyền thống Việt Nam.
Từ khóa: giao lưu văn hóa, Nam Bộ, phát triển văn hóa Việt Nam.
1. Cơ sở lý luận và ñặc ñiểm giao lưu văn hóa

hợp: hoặc ñó là một nền văn hóa mạnh, hoặc

ở Nam Bộ

chủ thể của nền văn hóa ñó là những con

1.1. Tiếp xúc văn hóa thường dẫn ñến giao

người (cộng ñồng) dương tính. Văn hóa dân

lưu, nhưng mức ñộ giao lưu mạnh/yếu phụ

chủ, bao dung thì dễ chấp nhận, dễ chung sống

thuộc vào ñộ mở của cả hai nền văn hóa. ðộ

với cái khác mình hơn văn hóa ñộc tôn, hẹp

mở của mỗi nền văn hóa phụ thuộc vào hai yếu

hòi.

tố chủ quan và khách quan.

Về mặt khách quan, ñộ mở của một nền văn

Về mặt chủ quan, ñộ mở của một nền văn hóa

hóa phụ thuộc vào tương quan lực lượng so

phụ thuộc vào mức ñộ dương tính và mức ñộ

với nền văn hóa ñối tác. Một nền văn hóa sẽ

dân chủ, bao dung của nền văn hóa ñó. Văn hóa

MỞ khi nó mạnh hơn hoặc bằng nền văn hóa

dương tính thì hướng ngoại và dễ dàng tiếp

ñối tác. Nó sẽ có xu hướng ðÓNG ñể tự vệ khi

nhận yếu tố ngoại lại hơn văn hóa âm tính. Một

nó thấy mình yếu hơn. Cấu trúc của giao lưu

nền v...
TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 16, SOÁ X1- 2013
Trang 5
GIAO LƯU VĂN HÓA NAM B VÀ VAI TRÒ CA NÓ TRONG
S PHÁT TRIN VĂN HÓA VIT NAM
Trn Ngc Thêm
Trường ðại hc Khoa hc Xã hi & Nhân văn, ðHQG-HCM
TÓM TT: Bài viết m ñầu bng vic b sung mt s khái nim nn tng dùng làm cơ s lun
cho vic nghiên cu giao lưu văn hóa như mc ñộ giao lưu (mnh / yếu), các ñiu kin cho ñ m ca
mt nn văn hóa, cu trúc sc mnh ca mt nn văn hóa (sc mnh vt cht, sc mnh tinh
thn),... Cơ s thc tin thế mnh ñặc ñim trong giao lưu văn hóa ca ba min (Vit Nam) cùng
nhng ñặc ñim v ch th, không gian và thi gian ca văn hóa Nam B.
Trong bi cnh Vit Nam ñang nm trong giai ñon chuyn tiếp t văn hóa nông thôn sang văn
hóa ñô th, t văn hóa nông nghip sang văn hóa công nghip, văn hóa Nam B khá nhiu ưu
thế. Giao lưu văn hóa Nam B giúp phát trin các sc mnh vt cht, ñặc bit trong các lĩnh vc
văn hóa giao thông và kinh tế; giao lưu văn hóa Nam B còn giúp phát trin sc mnh tinh thn trong
các lĩnh vc văn hóa t chc, văn hóa giáo dc, văn hóa giao tiếp, văn hóa ng x, ...
V mt s mt, văn a Nam B th coi là là mt xích trung gian gia văn a Vit Nam
truyn thng văn hóa phương Tây. Vi ý nghĩa ñó, văn hóa Nam B s giao lưu văn hóa Nam
B lâu nay ñã ñóng vai trò ca mt nhân t thúc ñy và tăng cường tính hiu qu trong s phát trin và
hin ñại hóa văn hóa truyn thng Vit Nam.
T khóa: giao lưu văn hóa, Nam B, phát trin văn hóa Vit Nam.
1. Cơ slun và ñặc ñim giao lưu văn hóa
Nam B
1.1. Tiếp xúc văn hóa thường dn ñến giao
lưu, nhưng mc ñộ giao lưu mnh/yếu ph
thuc vào ñộ m ca c hai nn văn hóa. ðộ
m ca mi nn văn hóa ph thuc vào hai yếu
t ch quan và khách quan.
V mt ch quan, ñ m ca mt nn văn hóa
ph thuc vào mc ñộ dương tính mc ñộ
dân ch, bao dung ca nn văn hóa ñó. Văn hóa
dương tính thì hướng ngoi và d dàng tiếp
nhn yếu t ngoi li hơn văn hóa âm nh. Mt
nn văn hóa s dương tính trong hai trường
hp: hoc ñó mt nn văn hóa mnh, hoc
ch th ca nn văn hóa ñó là nhng con
người (cng ñồng) dương tính. Văn hóa dân
ch, bao dung thì d chp nhn, d chung sng
vi cái khác mình hơn văn hóa ñộc tôn, hp
hòi.
V mt khách quan, ñộ m ca mt nn văn
hóa ph thuc vào tương quan lc lượng so
vi nn văn hóa ñối tác. Mt nn văn a s
M khi mnh hơn hoc bng nn văn hóa
ñối tác. Nó s có xu hướng ðÓNG ñể t v khi
thy nh yếu hơn. Cu trúc ca giao lưu
văn hóa trình bày trong hình 1.
GIAO LƯU VĂN HÓA Ở NAM BỘ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIAO LƯU VĂN HÓA Ở NAM BỘ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM - Người đăng: lichsuvietnamk25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
GIAO LƯU VĂN HÓA Ở NAM BỘ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM 9 10 202