Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thiết kế cắt may

Được đăng lên bởi dhtm118
Số trang: 229 trang   |   Lượt xem: 2219 lần   |   Lượt tải: 4 lần
T8. lRAN THUY BiNH (Cbtl bien)
NGUYEN TIEN DUNG· NGUYEN THI H~NH • Tb8. NGUYEN TROy NGOC

-

-,(

GIAo TRiNH
,(

,(

,,\

I

THIET KE QUAN AO
(SACH DUNG CHO cAc TRUONG vAo T,6,O H~ TRUNG HQC CHUYEN NGHI~P)

NHA XUAT BAN G1Ao D\)C

,

Anh bla 1 :
81>
B9

SlIU t~p
slIU t~p

Thoi trang ngh¢ thu~t "ROng thieng"
Thai trang tIng dy.ng

6C9,3
GD - as

89m - as

,

rae gia : Dinh Anh Quan
Tae gia : Hutmg" Giang

Ma s6: 6GllSMS - DAI

,

LUi giOi Ihl#u _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nam 2002, V!, GiGO df!,c Chuyen nghi¢p - B¢ Gicio d!,c va Dao t(Jo dfi phOl
ht:Jp udi Nhd xwft ban Giao df!,c xurft bun 21 giao trinh phl}-c vI!- cho dao tt;Io h¢
THeN. Gric gicio trinh tren da dl1r;Jc nhieu trrtimg sit' d/..lng va hoan nghenh. De'
tii/p tl}-c b6 sung ngu6n girio trinh dang con thieu, VI!- Giao dl;lc Chuyen nghi¢p
phDl hqp cung Nhii xuat ban Gicio dl}c tiep life bien so~n m¢t s(fgicio trinh, sach
tham khdo phlfc vI!- cho dao tflo d eac ngdnh " Di¢n - Diijn fii, Tin hQc, Khai theic
Cd khi, Cong nghi¢p D¢t May - ThiJi trang. Nhung giao trinh nay trude khi bien
sot;In, VI!- Giao d!:,c Chuyen nghi¢p dii gili de' clielng ve lren 20 trlidng va to' chuc
h¢i thao, [(iy j kiln dong gop vi n¢i dung de' clidng cac giao trinh noi tre"!', Tren
Cd Sd nghien cuu y kien dong gop eua eac truang, nhom tac gin dii dieu chinh n¢i

dung cac giao trinh cho phil hfJp vm yeu cdu thljC tiin han.
Viii kinh nghi¢m giang d{ty, kie'n thuc tich Luy qua nhie'u niim, cac tac gid
d(i cit ga.ng de' nhling nf)i dung dutjc trinh bay La. nhiing kie'n thac cd ban nh(i't
nhung van c(lp nhf).t dllr;lc v6'i nhiing lien beJ cua khoa hqc ky thuf).t, vm thljc til
san xudt. N¢i dung cua giao trinh con t{fO sl! lien thOng til Dr;zy nghi len THCN.
Cdc giao trinh dlltjc bien sor;zn theo hllang md, kien thuc reJng va. co·g&.ng chi
ra tinh ung dl.}ng cua n9i dung dlltjc trinh ba.y~ Tr~n cd Sd do tr;zo diiu ki¢n de'
cac trlldng sit dl.}ng m¢t cach phu hrJp vm die'u ki~n Cd Sd v~t chdt phl.}c vI.} thl/c
hiinh, thljc tf).p vd di;ic die'm cua cric nganh, chuyen nga.nh dao t(;w.
De'vi¢c do'i mm phlldng phap dr;zy va hqc theo chi d(;l0 cua B¢ Girio dlfc va
Dao t{to nh&m nang cao cheit tllt;Jng dr;zy va hqc, cac trlldng cdn trang bj du srich
cho thl1 vien va tr;zo die'u ki¢n de'giao vien vd h9c sinh co du sach theo nganh dao
t{to. Nhiing giao trinh nay cung ta tai li¢u tham khdo tot cho hqc sinh dii tOt
nghi¢p can dao t9-0 lq.i, nhdn vien ky thu(J.t dang trljc tiilp san xufit.
Cac giao trinh dii XUfi't ban kMng the' trrinh khOi nh...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thiết kế cắt may - Người đăng: dhtm118
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
229 Vietnamese
Giáo trình thiết kế cắt may 9 10 971