Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi tientoai02
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Tổ Ngữ văn
Giáo viên: Trần Mai Kim Hảo.

BÀI VIẾT GIỚI THIỆU VỀ HỒ CHÍ MINH VÀ THƠ VĂN CỦA NGƯỜI
gày 19/5/1890 cả dân tộc Việt Nam ta chào đón một người con ưu tú của đất
nước ra đời: đó chính là cậu bé Nguyễn Sinh Cung - người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất
Thành - người chiến sĩ cách mạng mang tên Nguyễn Ái Quốc và Người-Hồ Chí Minh cũng
chính là vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam .
Mảnh đất Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An - nơi Hồ Chí Minh được sinh ra là một cái
nôi giàu truyền thống yêu nước, anh dũng chống giặc ngoại xâm của cả dân tộc Việt Nam.
Người lại được sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước và sống trong hoàn cảnh đất
nước chìm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, thời niên thiếu và thanh niên, Người đã chứng
kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh chống thực dân. Người sớm có
chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Với
tình cảm yêu nước thương dân vô hạn, ngày 5/6/1911 Người đã rời Tổ quốc đi sang phương
Tây để tìm con đường giải phóng dân tộc. Sau hơn 30 năm bôn ba khắp năm châu, ngày 28
tháng 1 năm 1941 Người về nước, tiếp tục lãnh đạo cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc ta cho
đến khi Người qua đời vào ngày 2/9/1969.
Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người
cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh
không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ
nghĩa, vì độc lập, tự do của các dân tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới; không chỉ thế,
Người còn là một nhà văn, nhà thơ lớn trong văn nghệ của dân tộc, thơ văn của Hồ Chí
Minh còn được nhiều người trên thế giới yêu thích.
Sinh thời, Hồ Chí Minh chưa bao giờ tự nhận mình là một nhà thơ, nhà văn nhưng di
sản văn học mà Người để lại đã chứng minh Người là một nhà văn, nhà thơ yêu nước vĩ đại
của dân tộc với quan điểm sáng tác rõ ràng, cụ thể:
Hồ Chí Minh coi văn học là một vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp cách
mạng. Nhà văn cũng phải có tinh thần xung phong như người chiến sĩ trên mặt trận:
Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong.
Hồ Chí Minh luôn chú trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn học.
Khi cầm bút, Hồ Chí Minh bao giờ cũng xuất phát từ đối tượng tiếp nhận, mục đích
để quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm. Người luôn đặt câu hỏi: Viết cho ai?, viết
để làm gì?, viết cái gì? Và viết như thế nào?
Từ những quan điểm...
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Tổ Ngữ văn
Giáo viên: Trần Mai Kim Hảo.
BÀI VIẾT GIỚI THIỆU VỀ HỒ CHÍ MINH VÀ THƠ VĂN CỦA NGƯỜI
gày 19/5/1890 cả dân tộc Việt Nam ta chào đón một người con ưu của đất
nước ra đời: đó chính cậu Nguyễn Sinh Cung - người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất
Thành - người chiến cách mạng mang tên Nguyễn Ái Quốc Người-Hồ Chí Minh cũng
chính là vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam .
Mảnh đất Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An - nơi Hồ C Minh được sinh ra một cái
nôi giàu truyền thống yêu nước, anh dũng chống giặc ngoại xâm của cả dân tộc Việt Nam.
Người lại được sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước sống trong hoàn cảnh đất
nước chìm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, thời niên thiếu thanh niên, Người đã chứng
kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh chống thực dân. Người sớm có
chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Với
tình cảm yêu nước thương dân hạn, ngày 5/6/1911 Người đã rời Tổ quốc đi sang phương
Tây để tìm con đường giải phóng dân tộc. Sau hơn 30 năm bôn ba khắp năm châu, ngày 28
tháng 1 năm 1941 Người về nước, tiếp tục lãnh đạo cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc ta cho
đến khi Người qua đời vào ngày 2/9/1969.
Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người
cộng sản đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh
không mệt mỏi hiến dâng cả đời mình Tổ quốc, nhân dân, tưởng cộng sản chủ
nghĩa, độc lập, tự do của các dân tộc, hòa bình công trên thế giới; không chỉ thế,
Người còn một nhà văn, nhà thơ lớn trong văn nghệ của dân tộc, thơ văn của Hồ Chí
Minh còn được nhiều người trên thế giới yêu thích.
Sinh thời, Hồ Chí Minh chưa bao giờ tự nhận mình một n thơ, n văn nhưng di
sản văn học Người để lại đã chứng minh Người một nhà văn, nhà thơ yêu nước đại
của dân tộc với quan điểm sáng tác rõ ràng, cụ thể:
Hồ Chí Minh coi văn học là một khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho sự nghiệp cách
mạng. Nhà văn cũng phải có tinh thần xung phong như người chiến sĩ trên mặt trận:
Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong.
Hồ Chí Minh luôn chú trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn học.
Khi cầm bút, Hồ Chí Minh bao giờ cũng xuất phát từ đối tượng tiếp nhận, mục đích
để quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm. Người luôn đặt câu hỏi: Viết cho ai?, viết
để làm gì?, viết cái gì? Và viết như thế nào?
Từ những quan điểm sáng tác trên, Người đã khẳng định một phong cách nghệ thuật
Hồ Chí Minh đa dang, độc đáo và hấp dẫn:
Văn chính luận của Người thường ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép,
bằng chứng đầy thuyết phục, giàu tính luận chiến và đa dạng về bút pháp. Văn chính luận mà
vẫn thấm đượm tình cảm, giàu hình ảnh. Giọng văn chính luận cũng đa dạng: khi ôn tồn,
thấu tình, đạt lí, khi đanh thép, mạnh mẽ, hùng hồn:
Trong bản Tuyên ngôn độc lập Hồ Chí Minh đã đọc trước toàn thể quốc dân đồng bào
vào ngày 2/9/1945, Người đã dõng dạc nêu ra một nguyên lí chung về quyền độc lập tự do
của tất cả các dân tộc với những lí lẽ xác đáng:
1
Giới thiệu Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu Hồ Chí Minh - Người đăng: tientoai02
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giới thiệu Hồ Chí Minh 9 10 101