Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu tác phẩm Phê phán cương lĩnh Gô ta

Được đăng lên bởi thuancucbn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1159 lần   |   Lượt tải: 9 lần
phª ph¸n c¬ng lÜnh G«ta
C.M¸c vµ Ph.¡ng ghen (1875) toµn tËp, Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia,
Hµ Néi, 1995, tËp 19, tr.21-93
_________
C.M¸c viÕt T¸c phÈm “Phª ph¸n c¬ng lÜnh G«ta” vµo th¸ng 4 vµ ®Çu th¸ng 5 n¨m
1875. §©y ph©n tÝch tÝnh chÊt phª ph¸n c¬ng lÜnh cña §¶ng d©n chñ-x· héi
§øc t¹i §¹i héi cña §¶ng ®îc tæ chøc ë G«ta. T¸c phÈm ®îc Ph.¡ng ghen c«ng bè lÇn
®Çu tiªn vµo n¨m 1891, ®¨ng trªn t¹p chÝ "Neue Zeit" (thêi míi) tËp 1 sè 18 n¨m 1891
cïng víi lêi tùa cña Ph.¡ng ghen.
I. Hoµn c¶nh lÞch sö ra ®êi cña t¸c phÈm
Gi÷a cuèi thÕ kû XIX häc thuyÕt M¸c ®îc truyÒn réng r·i, ®· gióp cho chÝnh
®¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n ë c¸c níc giµnh ®îc th¾ng lîi. Sù th¾ng lîi cña chñ nghÜa
M¸c trong lÜnh vùc luËn ®· buéc thï ph¶i ®éi lèt M¸c xÝt ®Ó chèng chñ nghÜa
M¸c, chñ nghÜa c¬ héi ®· xuÊt hiÖn tõ trong néi bé cña §¶ng D©n chñ - x· héi.
C.M¸c ®· nhiÒu c«ng lao ®Ó thµnh lËp chÝnh ®¶ng c¸ch m¹ng cña giai cÊp
c«ng nh©n ë nhiÒu níc, tríc tiªn ë §øc. Vµo nh÷ng n¨m 60 ®Çu nh÷ng n¨m 70
cña thÕ XIX, ë §øc hai chøc chÝnh trÞ cña c«ng nh©n. Mét lÊy tªn "Tæng
héi liªn hiÖp c«ng nh©n §øc" thµnh lËp 1863 do PhÐc ®i N¨ng L¸txan l·nh ®¹o
"§¶ng d©n chñ - héi §øc" thµnh lËp 1869 cßn gäi §¶ng Ai-d¬-n¾c (Ai-d¬-n¾c
tªn ®Þa danh n¬i thµnh lËp §¶ng d©n chñ - x· héi §øc) do LÝp-nÕch vµ Bªben l·nh ®¹o.
hai tæ chøc trªn ®Òu tuyªn ®i theo chñ nghÜa M¸c dùa trªn lËp trêng cña
Quèc tÕ 1.
Sau khi cuéc chiÕn tranh Ph¸p - Phæ kÕt thóc (1870), níc §øc thèng nhÊt, sù ph¸t
triÓn cña c«ng nghiÖp lµm cho c«ng nh©n §øc kh«ng ngõng lín m¹nh trªn ph¹m vi
níc. Tuy nhiªn, phong trµo c«ng nh©n §øc lóc ®ã cßn ph©n t¸n. V× thÕ, vÊn ®Ò thèng
nhÊt hai tæ chøc cña giai cÊp c«ng nh©n §øc ®îc ®Æt ra.
C.M¸c lµ ngêi hiÓu nh÷ng h¹n chÕ khuynh híng t tëng cña hai chøc nµy,
nhÊt t tëng cña nh÷ng ngêi l·nh ®¹o trong "Tæng héi liªn hiÖp c«ng nh©n §øc".
C.M¸c ®· nh¾c nhë c¸c nhµ l·nh ®¹o Ai-d¬-n¾c chí nãng véi liªn hiÖp hoÆc hîp nhÊt,
bëi chñ nghÜa L¸txan lµ chñ nghÜa x· héi tiÓu t s¶n, mang tÝnh chÊt c¶i l¬ng, tho¶ hiÖp.
C¬ng lÜnh chÝnh t cña ph¸i L¸txan chèng l¹i chñ nghÜa M¸c, ph¶n béi l¹i lîi Ých
cña giai cÊp c«ng nh©n.
C.M¸c khuyªn nh÷ng nhµ l·nh ®¹o §¶ng Ai-d¬-n¾c nªn thèng nhÊt phong trµo
c«ng nh©n tõ díi lªn, lµm cho ph¸i L¸txan bÞ c« lËp trong quÇn chóng nh©n d©n, hoÆc
nÕu ®ång ý hîp nhÊt th× yªu cÇu ph¸i L¸t-xan ph¶i dùa trªn nh÷ng nguyªn t¾c cña chñ
1
Giới thiệu tác phẩm Phê phán cương lĩnh Gô ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu tác phẩm Phê phán cương lĩnh Gô ta - Người đăng: thuancucbn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Giới thiệu tác phẩm Phê phán cương lĩnh Gô ta 9 10 147