Ktl-icon-tai-lieu

Hà Nội - Văn hóa và phong tục ( Phần 3 )

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1153 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HAÂ NÖÅI VÙN HOAÁ VAÂ PHONG TUÅC (phêìn 3) 1
HTTP://ebooks.vdcmedia.com
Muåc luåc
CHÛÚNGI: PHUåC TRANG......................................................................................................3
CHIÏËC AÁO DAÂI VIÏÅT NAM .................................................................................................4
ÀÖI ÀIÏÌU VÏÌ CHIÏËC VAÁY..................................................................................................7
CAÁI YÏËM ...........................................................................................................................10
TOÁC BOÃ ÀUÖI GAÂ .............................................................................................................14
NOÁN ..................................................................................................................................16
CHÛÚNGII: VUI CHÚI..........................................................................................................20
HÖÅI CÚÂ NGÛÚÂI ÚÃ CHUÂA VUA HAÂ NÖÅI............................................................................21
XUÊN XÛA QUAÃNG LAÅC..................................................................................................24
THUÁ CHÚI CÊY CAÃNH .....................................................................................................28
TROÂ CHÚI LÖËI XOÁM.........................................................................................................31
CAÁ VAÂNG HAÂ NÖÅI.............................................................................................................33
CHÛÚNG III: NGHÏÅ THUÊåT ................................................................................................36
NGHÏå THUÊåT MUÁA RÖËI NÛÚÁC.......................................................................................37
MUÁA CHEÂO.......................................................................................................................41
HAÁT GIAO DUYÏN ...........................................................................................................43
DIÏÎN XÛÚÁáNG TROÂâ MUÅC LIÏN - THANH TRÒ.................................................................47
NEÁT TUÖNG.....................................................................................................................51
TRANH SÚN MAÂI..............................................................................................................54
Hà Nội - Văn hóa và phong tục ( Phần 3 ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hà Nội - Văn hóa và phong tục ( Phần 3 ) - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Hà Nội - Văn hóa và phong tục ( Phần 3 ) 9 10 252