Ktl-icon-tai-lieu

Hạch toán chi phí xây nhà

Được đăng lên bởi Dang Xuan Tho
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thực ra cũng không cần phải trình dự toán cao lắm. Bạn có thể bóc s ơ
bộ khối lượng các loại vật liệu chính và áp giá vào là ra con s ố tương
đối chính xác, sau đó công thêm 1 khoản kinh phí phát sinh. Ví d ụ
1. Khối lượng sắt hoàn toàn tính nhẩm được.
Móng: Móng nông 1.3x1.3m bố trí mỗi phương 9 cây D10, nhân s ố
móng ra tổng chiều dài, chia 11.7 ra số cây, nhân đơn giá 1 cây ra số
tiền
Giằng móng, cổ móng, cột, dầm cũng tính như vậy
Sàn khoảng 6kg/1m2 (nhà ống)
Thép đai khoảng 300 đến 400kg
Thép buộc khoảng 40kg ...
2. Bê tông Móng, cột, dầm, sàn bóc quá dễ
Với định mức 1m3 BT M200 là X:C = 350kg:0.4m3:0.8m3 (Thấy dân
thi công hay trộn 1:2:3 - cái này mình ko hiểu lắm)
Từ đó sẽ tính được từng loại vật liệu và nhân với giá thị trường cũng sẽ
ra
3. Khối xây gạch theo bố trí tường mà bóc ra: Khoảng 3.5 vạn
1m3 xây tường 110 là 640 viên, tường 220 là 550 viên
4. Xi măng, cát (Xi măng hết khoảng 40T, cát hết khoảng 50m3)
Tính ra khối xây sẽ tính ra vữa, theo định mức sẽ ra xi và cát, có thể
trộn tỷ lệ X:C = 1:8
Bóc số m2 trát tính ra khối vữa trát, cũng định mức sẽ ra cát và xi
măng, có thể trộn X:C = 1:6
5. Gạch lát nền tính theo m2 sàn tính ra số viên nhân với giá
6. Sơn lấy luôn m2 trát nhân giá 40 đến 45K/m2
7. Cửa gỗ pano gỗ đặc khoảng 1.6tr/m2 , cửa kính thủy lực khuôn gỗ
khoảng 25tr/bộ (chưa tính khuôn), cửa kính khoảng 1tr/m2 nhà có bao
nhiêu cửa thì nhân ra....
8. Vệ sinh khoảng 10tr/ 1VS
9. Điện nước thì tùy vào dùng loại gì (cái này mình ko rõ)
10. Nhân công khoảng 700/1m2
11. Xây bể phốt 450K/m3

...
Th c ra c ng không c n ph i trình d toán cao l m. B n có th bóc s ũ ơ
b kh i l ng các lo i v t li u chính và áp giá vào là ra con s t ng ượ ươ
i chính xác, sau ó công thêm 1 kho n kinh phí phát sinh. Ví dđố đ
1. Kh i l ng s t hoàn toàn tính nh m c. ượ đượ
Móng: Móng nông 1.3x1.3m b trí m i ph ng 9 cây D10, nhân s ươ
móng ra t ng chi u dài, chia 11.7 ra s cây, nhân n giá 1 cây ra s đơ
ti n
Gi ng móng, c móng, c t, d m c ng tính nh v y ũ ư
Sàn kho ng 6kg/1m2 (nhà ng)
Thép ai kho ng 300 n 400kgđ đế
Thép bu c kho ng 40kg ...
2. Bê tông Móng, c t, d m, sàn bóc quá d
V i nh m c 1m3 BT M200 là X:Cớ đị = 350kg:0.4m3:0.8m3 (Th y dân
thi công hay tr n 1:2:3 - cái này mình ko hi u l m)
T ó s tính c t ng lo i v t li u và nhân v i giá th tr ng c ng s đ đượ ườ ũ
ra
3. Kh i xây g ch theo b trí t ng mà bóc ra: Kho ng 3.5 v n ườ
1m3 xây t ng 110 là 640 viên, t ng 220 là 550 viênườ ườ
4. Xi m ng, cát (Xi m ng h t kho ng 40T, cát h t kho ng 50m3)ă ă ế ế
Tính ra kh i xây s tính ra v a, theo nh m c s ra xi và cát, có th đị
tr n t l X:C = 1:8 ỷ ệ
Bóc s m2 trát tính ra kh i v a trát, c ng nh m c s ra cát và xi ũ đị
m ng, có th tr n X:C = 1:6ă
5. G ch lát n n tính theo m2 sàn tính ra s viên nhân v i giá
6. S n l y luôn m2 trát nhân giá 40 n 45K/m2ơ đế
7. C a g pano g c kho ng 1.6tr/m2 , c a kính th y l c khuôn g đặ
kho ng 25tr/b (ch a tính khuôn), c a kính kho ng 1tr/m2 nhà có bao ư
nhiêu c a thì nhân ra....
8. V sinh kho ng 10tr/ 1VS
9. i n n c thì tùy vào dùng lo i gì (cái này mình ko rõ)Đ ướ
10. Nhân công kho ng 700/1m2
11. Xây b ph t 450K/m3
Hạch toán chi phí xây nhà - Người đăng: Dang Xuan Tho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hạch toán chi phí xây nhà 9 10 134