Ktl-icon-tai-lieu

hai đề thi thử đại học

Được đăng lên bởi Hồ Đẹp
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ 1

Câu I: (2 điểm)

Cho hàm số : y = − x 3 + ax 2 − 4
1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi a = 3.
2. Tìm a để phương trình x 3 − ax 2 + m + 4 = 0 luôn có 3 nghiệm phân biệt, với mọ i giá trị của m
thỏa điều kiện : − 4 < m < 0.
Câu II: (1 điểm)
1. Giải hệ phương trình :


2
 x + 1 − y = 1

y + 1 − x 2 = 3


2. Giải bất phương trình :
20 log 4 x x + 7 log16x x 3 ≥ 3 log x x 2 .
2

Câu III: (2 điểm)

1. Tìm các nghiệm của phương trình: sin

2x +1
2x +1
2x + 1
+ sin
− 2 cos 2
= 0 thỏa mãn điều kiện :
3x
3x
x

1
.
10
2. Cho tam giác ABC thỏa mãn điều kiện :
x≥

3

ra rb rc = 4 3. S (trong đó S là diện tích của tam giác ;

ra , rb , rc lần lượt là bán kính các đường tròn bàng tiếp ứng với các đỉnh A, B,C ). Chứng minh rằng
tam giác ABC đều.
Câu IV: (3 điểm)
1. Cho hai hình chóp SABCD và S ' ABCD có chung đáy là hình vuông ABCD cạnh a. Hai đỉnh S và
S ' nằm về cùng một phía đố i với mặt phẳng ( ABCD ) , có hình chiếu vuông góc lên đáy lần lượt là
trung điểm H của AD và trung điểm K của BC. Tính thể tích phần chung của hai hình chóp, biết
rằng SH = SK = h .
2. Trên mặt phẳng tọa độ cho đường tròn (C) có phương trình x 2 + y 2 = 9 . Tìm m để trên đường

thẳng y = m có đúng 4 điểm sao cho từ mỗ i điểm đó kẻ được đúng hai tiếp tuyến đến (C) và mỗ i
cặp tiếp tuyến đó tạo thành một góc 450 .
3. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy cho hai đường thẳng (d1 ) : 2x − y + 1 = 0 và (d2 ) : x + 2y − 7 = 0 .

Lập phương trình đường thẳng qua gốc tọ a độ và tạo với (d1 ) , (d2 ) tam giác cân có đáy thuộc đường
thẳng đó . Tính diện tích tam giác cân nhận được .
Câu V: (2 điểm)
x
x
1. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y = sin (1 + 6 cos ) .
2
2

2.Trong một buổi liên hoan có 6 cặp nam nữ, trong đó có 3 cặp là vợ chồng và cần chọn 3 ngườ i
đứng ra tổ chức liên hoan. Hỏ i có bao nhiêu cách chọn sao cho 3 người được chọn không có cặp vợ
chồng nào ?

 x+2
x+3 
3. Tính : lim x 2 
−3
 .
x →∞
x
x



------------------ HẾT -------------------

ĐỀ 2
Câu I: (2 điểm)
x−2
x −1
1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Tìm các giá trị của tham số a để đường thẳng (d) : y = a(x – 3) cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân
biệt trong đó có ít nhất một giao điểm có hoành độ lớn hơn 1.

Cho hàm số (C ) : y =

Câu II: (2 điểm)
x2

x
2 x −1

1. Giải phương trình 3 .2
=6.
π  π

2. Giải phương trình tan  x −  tan  x +  s in3x = sin x + s in2x .
6
3


x+3
3. Giải phương trình
2 x 2 − 9 = ( x + 5)
x −3
Câu III: (1 điểm)
Tính thể tích hình chóp S.ABC biết SA = a, SB = b, SC = c, ASB = 60o ...
Câu I:
(2
đ
i
m)
Cho hàm s
:
4
23
+= axxy
1.
Kh
o sát và v
đồ
th
hàm s
khi
.3=a
2.
Tìm
a
để
ph
ươ
ng trình
4
23
++ maxx
= 0 luôn 3 nghi
m phân bi
t, v
i m
i giá tr
c
a
m
th
a
đ
i
u ki
n :
.04 << m
Câu II:
(1
đ
i
m)
1.
Gi
i h
ph
ươ
ng trình :
Câu III:
(2
đ
i
m)
1.
Tìm các nghi
m c
a ph
ươ
ng trình:
2
2 1 2 1 2 1
sin sin 2cos 0
3 3
x x x
x x x
+ + +
+ =
th
a mãn
đ
i
u ki
n :
1
10
x
.
2.
Cho tam giác ABC th
a mãn
đ
i
u ki
n :
4
3
3.
a b c
r r r S=
(trong
đ
ó S là di
n tích c
a tam giác ;
, ,
a b c
r r r l
n l
ượ
t là bán kính các
đườ
ng tròn bàng ti
ế
p
ng v
i các
đ
nh A, B,C ). Ch
ng minh r
ng
tam giác ABC
đề
u.
Câu IV:
(3
đ
i
m)
1.
Cho hai hình chóp
SABCD
'S ABCD
chung
đ
áy hình vuông
ABCD
c
nh a. Hai
đ
nh
S
'S
n
m v
ng m
t phía
đố
i v
i m
t ph
ng
( )
ABCD
, hình chi
ế
u vuông c lên
đ
áy l
n l
ượ
t
trung
đ
i
m H c
a AD trung
đ
i
m K c
a BC. Tính th
tích ph
n chung c
a hai hình chóp, bi
ế
t
r
ng
SH SK h
= =
.
2.
Trên m
t ph
ng t
a
độ
cho
đườ
ng tròn
(C)
có ph
ươ
ng trình
2 2
9x y+ = . Tìm m
để
trên
đườ
ng
th
ng
y m
=
đ
úng 4
đ
i
m sao cho t
m
i
đ
i
m
đ
ó k
đượ
c
đ
úng hai ti
ế
p tuy
ế
n
đế
n
(C)
m
i
c
p ti
ế
p tuy
ế
n
đ
ó t
o tnh m
t góc
0
45
.
Câu V:
(2
đ
i
m)
2.
Trong m
t bu
i liên hoan có 6 c
p nam n
, trong
đ
ó 3 c
p là v
ch
ng và c
n ch
n 3 ng
ườ
i
đứ
ng ra t
ch
c liên hoan. H
i bao nhiêu cách ch
n sao cho 3 ng
ườ
i
đượ
c ch
n không c
p v
ch
ng nào ?
------------------ H
T -------------------
2
2
1 1
1 3
x y
y x
+ =
+ =
1.
Tìm giá tr
l
n nh
t c
a hàm s
sin (1 6 cos )
2 2
x x
y
= +
.
Câu IV:
(3
đ
i
m)
3.
Tính :
2
3
2 3
lim
x
x x
x
x x
→∞
+ +
.
2.
Gi
i b
t ph
ươ
ng trình :
3 2
4 16
2
20 log 7 log 3 log
x x x
x x x+
.
3.
Trên m
t ph
ng to
độ
Oxy
cho hai
đườ
ng th
ng
1
( ) : 2 1 0d x y + =
2
( ) : 2 7 0d x y+ =
.
L
p ph
ươ
ng trình
đườ
ng th
ng qua g
c t
a
độ
và t
o v
i
1
( )d
,
2
( )
d
tam giác cân có
đ
áy thu
c
đườ
ng
th
ng
đ
ó . Tính di
n tích tam giác cân nh
n
đượ
c .
ĐỀ 1
hai đề thi thử đại học - Trang 2
hai đề thi thử đại học - Người đăng: Hồ Đẹp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
hai đề thi thử đại học 9 10 454