Ktl-icon-tai-lieu

Hành động ngôn ngữ

Được đăng lên bởi Thùy Trang
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
trang
-

-

-

( cuối trang 223 -> …ứng dụng nói chung/230)
Những khác biệt giữa các ngôn ngữ trong việc thực hiện các hành động ngôn từ thể hiện không
chỉ ở hình thức đánh dấu, mối quan hệ đặc thù giữa những ngôn từ nhất định mà còn ở tần suất
sử dụng những hành động ngôn từ này.
Ngoài những hành động ngôn từ, ngiên cứu đối chiếu ngữ dụng có thể đề cập đến những vấn đề
khác như:
1) Cách thể hiện tính lịch sự. Dĩ nhiên phạm trù này không tách rời với hành động ngôn từ, vấn
đề lịch sự thường gắn nhiều hơn với một số hành động ngôn từ đặc thù như cảm ơn, xin lỗi,
chúc mừng,khen ngợi…..
2) Cách sử dụng phương tiện chỉ xuất trong hai ngôn ngữ. Phổ biến nhất là những nghiên cứu
đối chiếu phạm trù chỉ xuất ngôi, sau đó là chỉ xuất thời gian, không gian, xã hội. Cuối cùng
là phương tiện hồi chỉ và khứ chỉ.
3) Cấu trúc hội thoại.
Chẳng hạn nghiên cứu đối chiếu cách mở đầu và kết thúc một cuộc thoại hay những phản ứng
đáp lời trong những tình huống cụ thề như lám quen, chào hỏi, đàm phán…..
Quy tắc luân phiên lượt lời cũng là một bình diện quan trọng trong ngiên cứu hội thoại. Trong
giao tiếp lúc nào thì nên chuyển lượt lời, chuyển cho ai, ai có quyền giữ lượt lời đều chịu sự quy
định của các nhân tố chung, có tính chất phổ quát, nhưng những quy tắc riêng của từng cộng
đồng ngôn ngữ cũng có ảnh hưởng nhất định.
 Nếu mở rộng hơn phạm vi quan tâm của ngôn ngữ học, ta có thể nói đến hướng nghiên cứu
đối chiếu cấu trúc của diễn ngôn, tính mạch lạc của diễn ngôn, những bình diện vừa có tính
khái quát, vừa mang nét đặc thù của 1 nền văn hóa cụ thể.
 Nghiên cứu đối chiếu văn bản có thể coi là một hình thức của nghiên cứu đối chiếu điễn
ngôn,
 R.Kaplan (1966) đối chiếu tính mạch lạc của diễn ngôn trong nhiều ngôn ngữ khác nhau.
 J. Guillenmin-Flescher (1980) nghiên cứu đối chiếu về tính liên kết
 W.Eggington (1987) chứng minh sự thay đổi đột ngột là hiện tượng khá thường gặp trong
văn xuôi Hàn Quốc và có thể coi là một đặc điểm phong cách Hàn
 Trên đây những bình diện khác nhau của diễn ngôn được trình bày một cách tách bạch, riêng
lẻ. tuy nhiên theo T.Odlin (1989) và nhiều người khác ta có thể phân tích đối chiếu khái quát
hơn và toàn diện hơn các bình diện của diễn ngôn trong hai ngôn ngữ.
 Chẳng hạn tổng hợp những điều phân tích trên về diễn ngôn trong tiếng Anh và tiếng Nhật,
ta có một bức tranh bao quát hơn về những khác biệt ở cấp độ diễn ngôn của 2 ngôn ngữ
này:



Tiếng Anh
Tiếng Nhật
Cách thức thể hiện sự biết ơn và xin lỗi ít chồng
Thường chồng chéo nhau
...


 !"#$%&'
()*$+,-.$/0&+$1-#2)34+
45#$%&#67
 ##$%&,8$9'$:;<$9!+$:
=>
? @'AB14"7CD8<E-0#6F!G#$%&,!+
$:B14"=FH:I!G-%4#$%&$/0=J-I,KBL,
M-&,NO77
 @45<=IP(K+ 7QR9+B#8
$9<E-0(K+,sau đó là chỉ xuất thời gian, không gian, xã hội. Cuối cùng
là phương tiệnS(!#(7
 @+M% E7
@TE8$9-)$3!#9M-%% E6<J
$<BF U:=B-.N,# V,$#-<77
W6HBX<8B=OBFYB#-%*.Z 8% E7[ 
 P9<BM# *86'B=OBF,6' ,.6:B=OBF$:14".6
$1\X,A+<R.,=.6H8\&%
$SYJ=)+$17
9-)%I<E-!.X-\Z,'$9=G8
$9+M\],A-EBE\],*!&A
.,!&-^$/0\?:!_'7
8$9!_J' B#-%*\8$9$]
,
`7a<B?bcc$9A-EBE\] :7
d7eBBN-fBN4N?bg8$9!:AB89
h7i ?bgj-4"6$R$%%B#=O=F/< 
!_Kk#W!#' B#-%$/$'-< k#
[8$X6*\]$=O*#6-%E,8
Bl768N [7mB?bgb!#:=F'<XA$9.
I!# #I*\] 7
@TERO<$:<XA8!:] P9n!#P9;,
-% .I!:)+<$%]\
#6>
[9n [9;
@'4"9I!#KBLoS
^ 
[=FS^ 
kE9UE% EI!# -B/ pLB"UE#6
p45+M]<69A [=F45I
Q'==)\`7a<B7q7@  +-E!2\.6=G!:+
M]!#+M&Z ?$!G!45Y
=4!:<=I;!#!_\=O6',$/B#
  E$%!97
Hành động ngôn ngữ - Trang 2
Hành động ngôn ngữ - Người đăng: Thùy Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hành động ngôn ngữ 9 10 466