Ktl-icon-tai-lieu

Hành trang vào đời

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 866 lần   |   Lượt tải: 1 lần
If You Don’t Know Where You’re Going, You’ll
Probably End Up Somewhere Else
By David P. Campbell
Copyright © 1974, 2007 by Ave Maria Press, Inc.
Vietnamese Edition © 2008 by First News – Tri Viet.
Published by arrangement with Ave Maria Press, Inc.
All rights reserved.

If You Don’t Know Where You’re Going, You’ll
Probably End Up Somewhere Else
HAÂNH TRANG VAÂO ÀÚÂI
Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát
haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng
chuyïín giao baãn quyïìn vúái Ave Maria Press, Inc.
Bêët cûá sûå sao cheáp naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa First
News vaâ Ave Maria Press àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm
Luêåt Xuêët baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn quyïìn Quöëc tïë vaâ Cöng
ûúác Baão höå Baãn quyïìn Súã hûäu Trñ tuïå Berne.
CÖNG TY VÙN HOÁA SAÁNG TAÅO TRÑ VIÏÅT - FIRST NEWS

11HNguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh
Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860
Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: 

DAVID P. CAMPBELL

Biïn dõch:
NGOÅC QUYÂNH - MINH TÛÚI - NGOÅC HÊN

First News

NHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HÖÌ CHÑ MINH

LÚÂI GIÚÁI THIÏåU

C

uöåc àúâi laâ möåt haânh trònh. Trïn haânh trònh
êëy chuáng ta khöng thïí kiïím soaát àûúåc hïët nhûäng gò
seä xaãy ra, nhûng chuáng ta coá thïí lûåa choån cho mònh
möåt löëi ài riïng. Möîi ngaã reä trong àúâi àïìu cêët giêëu
nhûäng bñ êín thùèm sêu. ÚÃ àoá coá khi laâ niïìm vui, sûå
àam mï, cuäng coá khi laåi laâ nöîi buöìn, sûå chaán naãn vaâ
thêët voång.
Laâm thïë naâo àïí biïët àûúåc àêu laâ con àûúâng dêîn
àïën thaânh cöng vaâ haånh phuác? Àiïìu àoá phuå thuöåc
vaâo chñnh baån. Baãn thên baån chûá khöng phaãi ai khaác
laâ ngûúâi nùæm giûä tûúng lai cuãa chñnh mònh. Thay vò
chó chuá troång àïën viïåc thûåc hiïån nhûäng kyâ voång cuãa
ngûúâi khaác, baån nïn chuã àöång phaát huy nhûäng giaá trõ
cuãa baãn thên. Haäy xaác àõnh muåc tiïu cuå thïí àïí phêën
àêëu, àöìng thúâi tûå taåo ra nhûäng cú höåi lûåa choån múái
cho baãn thên.
Khi khöng hiïíu roä àiïìu gò laâ thûåc sûå cêìn thiïët, moåi
thûá vúái baån seä dïî trúã thaânh vö nghôa. Tûúng tûå, khi
khöng xaác àõnh àûúåc mònh àang ài àêu, con àûúâng
baån ài seä trúã nïn mõt muâ, bêët trùæc. Thaânh cöng vaâ
tûúng lai phuå thuöåc vaâo lûåa choån höm nay. Búãi vêåy,

6

HAÂNH TRANG VAÂO ÀÚÂI

haäy chuêín bõ cho mònh nhûäng haânh trang cêìn thiïët àïí
vûäng tin trïn con àûúâng phña trûúác.
Àêy cuäng laâ thöng àiïåp maâ taác giaã David P.
Ca...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành trang vào đời - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Hành trang vào đời 9 10 460