Ktl-icon-tai-lieu

Hạt Giống Tâm Hồn

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 169 trang   |   Lượt xem: 1222 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty TNHH
Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng sang bất kỳ
hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

haåt giöëng
têm höìn
Haäy luön laâ chñnh mònh vaâ
àûâng bao giúâ tûâ boã ûúác mú"

“Thên tùång têët caã nhûäng ngûúâi àang trùn trúã,
àang vûúåt qua nhûäng khoá khùn, thûã thaách tinh
thêìn vaâ luön giûä vûäng niïìm tin àïí tòm àûúåc haånh
phuác cuöåc söëng, àïí àaåt àûúåc ûúác mú cuãa mònh.”
- First News

Caác saáng taác, baâi dõch cöång taác cuãa baån àoåc vïì caác chuã
àïì Söëng Àeåp (têm höìn cao thûúång, gûúng vûúåt khoá,
nhûäng caãm xuác sêu sùæc vïì cuöåc söëng, tònh baån, tònh
yïu...) cho caác têåp Haåt Giöëng Têm Höìn tiïëp theo xin
gûãi vïì:
HAÅT GIÖËNG TÊM HÖÌN - FIRST NEWS
11H Nguyïîn Thõ Minh Khai, Q.1, TP. HCM
Tel: 8227979 - 8227980
Fax: (08) 8224560
Email: firstnews@firstnews.com.vn
Web: 

Nhiïìu taác giaã
First News töíng húåp vaâ thûåc hiïån

1
First News

NHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HÖÌ CHÑ MINH

Loâng duäng caãm & tònh yïu cuöåc söëng

Kyâ diïåu
tûâ nhûäng àiïìu
giaãn dõ...
Cuöåc söëng vöën coá nhiïìu àiïìu khoá khùn thûã
thaách vaâ caã thêët voång, nöîi buöìn. Duäng caãm
vûúåt qua àïí luön laâ chñnh mònh vaâ àûâng àïí
àiïìu gò coá thïí che khuêët ûúác mú, niïìm tin
vaâ hoaâi baäo.

T

rong cuöåc söëng chuáng ta ai cuäng coá möåt ûúác
mú cho möåt ngaây mai thêåt àeåp, duâ bònh dõ
hay phi thûúâng – àoá coá thïí laâ ûúác mú cuãa möåt cêåu beá
möì cöi mong coá ngaây àûúåc chùm soác trong voâng tay
ngûúâi meå, àoá laâ ûúác mú rêët àöîi giaãn dõ cuãa möåt chuá
beá têåt nguyïìn àûúåc bûúác ài bònh thûúâng nhû bao
ngûúâi khaác, ûúác mú tòm àûúåc viïåc laâm maâ mònh yïu
thñch cuãa möåt chaâng trai thêët nghiïåp, ûúác mú tòm
àûúåc möåt tònh yïu àeåp, àûúåc söëng yïn vui haånh
phuác, hoùåc coá thïí laâ nhûäng ûúác mú chinh phuåc, vûúåt
qua thûã thaách, vûún lïn khùèng àõnh mònh vaâ trúã
thaânh nhûäng gò maâ mònh tûâng ao ûúác. Nhûäng ûúác mú
àaáng quyá, àaáng trên troång àoá luön laâ niïìm hy voång,
laâ nguöìn àöång lûåc vaâ niïìm tin lúán nhêët cho möîi
ngûúâi àïí söëng, àïí caãm nhêån vaâ hûúáng àïën ngaây mai.

5

Haåt giöëng têm höìn

Nhûng cuöåc söëng luön tiïìm êín nhûäng trúã ngaåi,
khoá khùn vaâ thûã thaách bêët ngúâ – con àûúâng àïën nhûäng
ûúác mú êëy kh...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hạt Giống Tâm Hồn - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
169 Vietnamese
Hạt Giống Tâm Hồn 9 10 821