Ktl-icon-tai-lieu

Hạt giống tâm hồn 9

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 162 trang   |   Lượt xem: 1272 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty TNHH
Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng sang bất kỳ
hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

“Haäy luön laâ chñnh mònh vaâ
àûâng bao giúâ tûâ boã ûúác mú.”

Nhiïìu taác giaã
First News töíng húåp vaâ thûåc hiïån

8
First News
NHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HÖÌ CHÑ MINH

“Thên tùång têët caã nhûäng ngûúâi àang trùn trúã, àang
vûúåt qua nhûäng khoá khùn, thûã thaách tinh thêìn vaâ luön
giûä vûäng niïìm tin àïí tòm àûúåc haånh phuác cuöåc söëng,
àïí àaåt àûúåc ûúác mú cuãa mònh.”
- First News

Caác saáng taác, baâi dõch cöång taác cuãa baån àoåc vïì caác chuã
àïì Söëng Àeåp (têm höìn cao thûúång, gûúng vûúåt khoá,
nhûäng caãm xuác sêu sùæc vïì cuöåc söëng, tònh baån, tònh
yïu...) cho caác têåp Haåt Giöëng Têm Höìn tiïëp theo xin
gûãi vïì:
HAÅT GIÖËNG TÊM HÖÌN - FIRST NEWS
11H Nguyïîn Thõ Minh Khai, Q.1, TP. HCM
Tel: 8227979 - 8227980
Fax: (08) 8224560
Email: firstnews@firstnews.com.vn
Web: 

Kyâ diïåu tûâ nhûäng
àiïìu giaãn dõ...

T

rong cuöåc söëng chuáng ta ai cuäng coá möåt ûúác mú cho
möåt ngaây mai thêåt àeåp, duâ bònh dõ hay phi thûúâng - àoá coá thïí
laâ ûúác mú cuãa möåt cêåu beá möì cöi mong coá ngaây àûúåc chùm
soác trong voâng tay ngûúâi meå, àoá laâ ûúác mú rêët àöîi giaãn dõ cuãa
möåt chuá beá têåt nguyïìn àûúåc bûúác ài bònh thûúâng nhû bao
ngûúâi khaác, ûúác mú nhòn thêëy aánh saáng cuãa möåt ngûúâi khöng
coân nhòn thêëy àûúåc, ûúác mú tòm àûúåc viïåc laâm maâ mònh yïu
thñch cuãa möåt chaâng trai thêët nghiïåp, ûúác mú tòm àûúåc möåt tònh
yïu àeåp, àûúåc söëng yïn vui haånh phuác, hoùåc coá thïí laâ nhûäng
ûúác mú chinh phuåc, vûúåt qua nhûäng thûã thaách, vûún lïn khùèng
àõnh mònh vaâ trúã thaânh nhûäng gò maâ mònh tûâng ao ûúác. Nhûäng
ûúác mú àaáng quyá, àaáng trên troång àoá luön laâ niïìm hy voång, laâ
nguöìn àöång lûåc vaâ niïìm tin lúán nhêët cho möîi ngûúâi àïí söëng,
àïí caãm nhêån vaâ hûúáng àïën ngaây mai.
Nhûng cuöåc söëng luön tiïìm êín nhûäng trúã ngaåi, khoá khùn,
vaâ thûã thaách bêët ngúâ - con àûúâng ài àïën nhûäng ûúác mú êëy
khöng hïì bùçng phùèng. Bao khoá khùn, trúã ngaåi vaâ caã bêët haånh

5

Haåt giöëng têm höìn

coá thïí xaãy ra vaâo nhûäng luác khöng mong chúâ nhêët nhû àïí thûã
thaách loâng duäng caãm cuãa con ngûúâi. Àoá coá ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hạt giống tâm hồn 9 - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
162 Vietnamese
Hạt giống tâm hồn 9 9 10 188