Ktl-icon-tai-lieu

Hẹn Bạn Trên Đỉnh Thành Công

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 302 trang   |   Lượt xem: 2065 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty
TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng
sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

HEÅN BAÅN
TRÏN ÀÓNH
THAÂNH CÖNG
SEE YOU AT THE TOP

SEE YOU AT THE TOP
Second Revised Edition
“25th Anniversary Edition”
Copyright © 1975, 1977, 2000 by Zig Ziglar
First published in the United States of America
by Pelican Publishing Company, Inc.
Vietnamese Edition © 2008 by First News - Tri Viet.
Published by arrangement with Pelican Publishing Company, Inc.

SEE YOU AT THE TOP
HEÅN BAÅN TRÏN ÀÓNH THAÂNH CÖNG
Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ
phaát haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp
àöìng chuyïín giao baãn quyïìn vúái Pelican Publishing
Company, Inc.
Bêët cûá sûå sao cheáp, trñch dêîn naâo khöng àûúåc sûå àöìng
yá cuãa First News vaâ Pelican Publishing àïìu laâ bêët húåp
phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn
quyïìn Quöëc tïë vaâ Cöng ûúác Baão höå Baãn quyïìn Súã hûäu
Trñ tuïå Berne.
CÖNG TY VÙN HOA
Á SAN
Á G TAO
Å TRÑ VIÏT
Å - FIRST NEWS

11HNguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh
Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860
Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: 

Zig Ziglar

HEÅN BAÅN
TRÏN ÀÓNH
THAÂNH CÖNG
SEE YOU AT THE TOP
25th Anniversary Edition
Biïn dõch:
Vûúng Long – Têm Hùçng – Ngoåc Hên

FIRST NEWS
NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ

TÖI

TIN RÙÇNG

Baån seä coá moåi thûá baån muöën trïn àúâi
Nïëu baån sùén loâng giuáp ngûúâi khaác àaåt àûúåc àiïìu hoå muöën.

TÖI

TIN RÙÇNG

Con ngûúâi àûúåc sinh ra àïí vûún àïën Sûå Toaân Thiïån
Hoå àaä àûúåc phuá cho khaã nùng thaânh cöng
Vaâ àûúåc ban tùång Nhûäng Haåt Mêìm cuãa Sûå Vô Àaåi.

4

LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU NHÊN DÕP LÊÌN XUÊËT
BAÃN MÚÁI SEE YOU AT THE TOP

L

yá do quan troång nhêët khiïën töi quyïët àõnh sûãa àöíi
böí sung quyïín saách naây laâ vò töi tin rùçng mònh coá thïí laâm
cho noá hûäu ñch hún vaâ giaá trõ hún nûäa. Thêåt loâng maâ noái,
caác taác giaã vaâ nhiïìu nhaâ xuêët baãn thûúâng rêët cên nhùæc
trong viïåc chónh lyá möåt taác phêím àang baán chaåy vaâ coá
têìm aãnh hûúãng lúán nhû SEE YOU AT THE TOP, möåt
cuöën saách àaä àûúåc dõch ra rêët nhiïìu thûá tiïëng vaâ àaä in àïën
lêìn thûá 58 vúái gêìn 2 triïåu...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hẹn Bạn Trên Đỉnh Thành Công - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
302 Vietnamese
Hẹn Bạn Trên Đỉnh Thành Công 9 10 705