Ktl-icon-tai-lieu

Hòa âm phối khí

Được đăng lên bởi trinhmanhcuong95
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hòa âm - Kiến thức cơ bản

HỢP ÂM
Hòa âm căn bản của một bài hát là các hợp âm. Do đó các bạn phải thu ộc lòng các n ốt trong t ất c ả
các hợp âm, bắt đầu từ các hợp âm trưởng thứ tự nhiên, rồi hợp âm 7 và sau đó là các h ợp âm ngh ịch
(còn được gọi là “nhân tạo”).
Để làm quen với cách ghi hợp âm cho một bài hát, trước hết các b ạn nên b ắt đầu b ằng các h ợp âm
trưởng thứ tự nhiên và hợp âm 7. Chỉ dùng các hợp âm này thôi và biết ghi h ợp âm theo m ột vài
nguyên tắc là đủ để làm cho bài hát thêm màu sắc. Và nếu các b ạn thêm vào ti ết t ấu đệm cho các
hợp âm này thì các bạn đã làm hòa âm căn bản cho bài hát với một nh ạc c ụ đệm nh ư guitar và piano.
I. CÁCH GHI HỢP ÂM
Việc ghi hợp âm có những nguyên tắc sau:
1. Nguyên tắc thứ 1: hợp âm thường xuất hiện vào đầu nhịp. Trong nhịp cũng có th ể xu ất hi ện thêm
hợp âm khác để thêm màu sắc cho cách đệm.
2. Nguyên tắc thứ 2: trong nhịp có nhiều nốt thuộc hợp âm nào thì nh ịp đó sẽ nh ận h ợp âm này. Tuy
nhiên các bạn nên phân biệt nốt nào là nốt chánh c ủa h ợp âm và n ốt nào là n ốt ph ụ/n ốt l ướt/n ốt hoa
mỹ trong nhịp.
3. Nguyên tắc thứ 3: các hợp âm sẽ nối tiếp nhau từ nhịp này sang nh ịp khác theo 2 cách:
a) theo vòng quảng 4:
C => F => Bb => Eb => Ab => Db (C#) => Gb (F#) => Cb (B) => Fb (E) => A => D => G => và
quay về C
hoặc theo vòng quảng 5 (ngược lại với vòng trên):
C => G => D => A => E => B => F# => C# => G# (Ab) => D# (Eb) => A# (Bb) => F => và
quay về C
b) thay thế nhau: các hợp âm có những nốt giống nhau có thể thay th ế nhau. Thí d ụ: C và Am (có 2
nốt giống nhau: C, E); C và Em (có 2 nốt gi ống nhau: E, G); F và Am (có 2 n ốt gi ống nhau: A, C); C
và F (có một nốt giống nhau: C), v.v…
4. Nguyên tắc thứ 4: Để việc chuyển hợp âm này sang hợp âm khác nghe “mượt mà”, du d ương thì
giữa các hợp âm này phải có một nốt giống nhau và các nốt còn l ại c ủa h ợp âm tr ước được chuy ển
sang các nốt của hợp âm sau theo 1/2 cung ho ặc t ối đa 1 cung lên ho ặc xu ống.
Thí dụ: từ G chuyển về Dm: hợp âm G = GBD và hợp âm Dm = DFA
- nốt D (trong hợp âm G) sẽ giữ nguyên là nốt D (trong hợp âm Dm)
- nốt G (trong hợp âm G) sẽ giảm xuống 1 cung để về nốt F (trong h ợp âm Dm)
- nốt B (trong hợp âm G) sẽ tăng lên 1 cung để lên nốt A (trong h ợp âm Dm)
II. CÁC HỢP ÂM TRONG ÂM GIAI
1. Hợp âm trong âm giai trưởng:
Các bạn chồng 2 quảng ba tuần tự lên từng nốt trong một âm giai thì sẽ được các h ợp âm t ự nhiên
được sử dụng trong âm giai này.
Thí dụ, âm giai C có các hợp âm sau:
Quảng ba thứ 2: G A B C D E F
Quảng ba t...
Hòa âm - Kiến thức cơ bản
H P ÂM
Hòa âm c n b n c a m t bài hát là các h p âm. Do ó các b n ph i thu c lòng các n t trong t t c ă đ
các h p âm, b t u t các h p âm tr ng th t nhiên, r i h p âm 7 và sau ó là các h p âm ngh ch đầ ưở đ
(còn c g i là “nhân t o”).đượ
làm quen v i cách ghi h p âm cho m t bài hát, tr c h t các b n nên b t u b ng các h p âm Để ướ ế đầ
tr ng th t nhiên và h p âm 7. Ch dùng các h p âm này thôi và bi t ghi h p âm theo m t vài ưở ế
nguyên t c là làm cho bài hát thêm màu s c. Và n u các b n thêm vào ti t t u m cho các đủ để ế ế đệ
h p âm này thì các b n ã làm hòa âm c n b n cho bài hát v i m t nh c c m nh guitar và piano. đ ă đệ ư
I. CÁCH GHI H P ÂM
Vi c ghi h p âm có nh ng nguyên t c sau:
1. Nguyên t c th 1: h p âm th ng xu t hi n vào u nh p. Trong nh p c ng có th xu t hi n thêm ườ đầ ũ
h p âm khác thêm màu s c cho cách m. để đệ
2. Nguyên t c th 2: trong nh p có nhi u n t thu c h p âm nào thì nh p ó s nh n h p âm này. Tuy đ
nhiên các b n nên phân bi t n t nào là n t chánh c a h p âm và n t nào là n t ph /n t l t/n t hoa ướ
m trong nh p.
3. Nguyên t c th 3: các h p âm s n i ti p nhau t nh p này sang nh p khác theo 2 cách: ế
a) theo vòng qu ng 4:
C => F => Bb => Eb => Ab => Db (C#) => Gb (F#) => Cb (B) => Fb (E) => A => D => G => và
quay v C
ho c theo vòng qu ng 5 (ng c l i v i vòng trên): ượ
C => G => D => A => E => B => F# => C# => G# (Ab) => D# (Eb) => A# (Bb) => F => và
quay v C
b) thay th nhau: các h p âm có nh ng n t gi ng nhau có th thay th nhau. Thí d : C và Am (có 2 ế ế
n t gi ng nhau: C, E); C và Em (có 2 n t gi ng nhau: E, G); F và Am (có 2 n t gi ng nhau: A, C); C
và F (có m t n t gi ng nhau: C), v.v
4. Nguyên t c th 4: vi c chuy n h p âm này sang h p âm khác nghe “m t mà”, du d ng thì Đ ượ ươ
gi a các h p âm này ph i có m t n t gi ng nhau và các n t còn l i c a h p âm tr c c chuy n ướ đượ
sang các n t c a h p âm sau theo 1/2 cung ho c t i a 1 cung lên ho c xu ng. ố đ
Thí d : t G chuy n v Dm: h p âm G = GBD và h p âm Dm = DFA
- n t D (trong h p âm G) s gi nguyên là n t D (trong h p âm Dm)
- n t G (trong h p âm G) s gi m xu ng 1 cung v n t F (trong h p âm Dm) để
- n t B (trong h p âm G) s t ng lên 1 cung lên n t A (trong h p âm Dm) ă để
II. CÁC H P ÂM TRONG ÂM GIAI
1. H p âm trong âm giai tr ng: ưở
Các b n ch ng 2 qu ng ba tu n t lên t ng n t trong m t âm giai thì s c các h p âm t nhiên đượ
c s d ng trong âm giai này.đượ
Thí d , âm giai C có các h p âm sau:
Qu ng ba th 2: G A B C D E F
Qu ng ba th 1: E F G A B C D
———————
n t âm giai: C D E F G A B
Hòa âm phối khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hòa âm phối khí - Người đăng: trinhmanhcuong95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hòa âm phối khí 9 10 182