Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch thực hành nghề nghiệp lần 1

Được đăng lên bởi Văn Tư
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH MARKETING

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

KHOA MARKETING

TP. HCM, ngày 5 tháng 1 năm 2016

KẾ HOẠCH THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP LẦN 1
(MARKETING CĂN BẢN)
LỚP 14DMA1, 14DMA2, 14DMA3, 14DMA4, 14DMA5
I. MỤC TIÊU – YÊU CẦU:
Thực hành nghề nghiệp 1 (đề tài môn học Marketing căn bản) là học phần bắt
buộc trong chương trình đào tạo ngành marketing, hướng vào những mục tiêu
sau:
- Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức của môn học Marketing
- Sinh viên bước đầu vận dụng kiến thức marketing để phân tích và đánh giá tình
huống thực tiễn
- Giúp sinh viên làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học, vận dụng
phương pháp nghiên cứu khoa học, tự thực hiện đề tài nghiên cứu ở phạm vi
hẹp.
Trong thời gian làm đề tài môn học, sinh viên cần tuân thủ các yêu cầu sau:
- Chấp hành nghiêm chỉnh qui định trong kế hoạch của Khoa trong quá trình làm
đề tài
- Thực hiện nhiệm vụ theo sự hướng dẫn và yêu cầu của giáo viên hướng dẫn
- Nêu cao tinh thần tích cực suy nghĩ, tìm tòi và chủ động trong quá trình thực
hiện đề tài
- Sinh viên phải đọc các tài liệu giáo khoa về Marketing căn bản và tài liệu hướng
dẫn viết phương pháp viết luận văn kinh tế
- Kết thúc thời gian làm đề tài sinh viên phải nộp đề tài theo yêu cầu về hình thức
và nội dung qui định và tài liệu có liên quan
II. ĐỀ TÀI:
1. Yêu cầu:
* Đề tài thuộc phạm vi kiến thức môn học Marketing căn bản mà sinh viên đã học
* Đề tài không được trùng lặp giữa các sinh viên trong nhóm và giữa các nhóm với
nhau
2. Phương pháp hình thành đề tài:
Để bảo đảm những yêu cầu trên, các đề tài cụ thể được thiết kế theo kết cấu sau:
Một vấn đề cụ thể về marketing  gắn với một sản phẩm hay ngành hàng cụ thể 
gắn với một doanh nghiệp cụ thể (nếu có)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Nhiệm vụ của giảng viên hướng dẫn:
Giảng viên lên lịch gặp sinh viên, phổ biến quy định của khoa.
Hướng dẫn lập đề cương chi tiết, phương pháp viết đề tài
Chỉ định tài liệu tham khảo liên quan đề tài
Theo dõi. kiểm tra quá trình thực hiện đề tài của sinh viên .
Giảng viên chấm bản thảo và góp ý cho sinh viên chỉnh sữa
Hướng dẫn sinh viên hoàn tất đề tài theo yêu cầu về hình thức và nội dung.
Gởi điểm về khoa đúng thời gian quy định.
2. Nhiệm vụ của sinh viên:
 Sinh viên chọn đề tài, đăng ký và xác nhận đề tài khi gặp giảng viên hướng dẫn.
 Sinh viên phải gặp GVHD theo đúng thời hạn quy định (sau 2 tuần triển khai kế
hoạch nếu sinh viên không gặp GVHD thì sẽ không được tiếp tục tham gia đề tài
và nhận điểm khô...
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH I CHÍNH MARKETING Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
KHOA MARKETING
TP. HCM, ngy 5 thng 1 năm 2016
KẾ HOẠCH THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP LẦN 1
(MARKETING CĂN BẢN)
LỚP 14DMA1, 14DMA2, 14DMA3, 14DMA4, 14DMA5
I. MỤC TIÊU – YÊU CẦU:
Thực hành nghề nghiệp 1 tài môn học Marketing căn bản) là học phần bắt
buộc trong chương trình đào tạo ngành marketing, hướng vào những mục tiêu
sau:
- Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức của môn học Marketing
- Sinh viên bước đầu vận dụng kiến thức marketing để phân tích đánh giá tình
huống thực tiễn
- Giúp sinh viên làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học, vận dụng
phương pháp nghiên cứu khoa học, tự thực hiện đề tài nghiên cứu phạm vi
hẹp.
Trong thời gian làm đề tài môn học, sinh viên cần tuân thủ các yêu cầu sau:
- Chấp hành nghiêm chỉnh qui định trong kế hoạch của Khoa trong qtrình làm
đề tài
- Thực hiện nhiệm vụ theo sự hướng dẫn và yêu cầu của giáo viên hướng dẫn
- Nêu cao tinh thần tích cực suy nghĩ, m tòi chđộng trong quá trình thực
hiện đề tài
- Sinh viên phải đọc các tài liệu giáo khoa về Marketing căn bản và tài liệu hướng
dẫn viết phương pháp viết luận văn kinh tế
- Kết thúc thời gian làm đề tài sinh viên phải nộp đề tài theo yêu cầu về hình thức
và nội dung qui định và tài liệu có liên quan
II. ĐỀ TÀI:
1. Yêu cầu:
* Đề tài thuộc phạm vi kiến thức môn học Marketing căn bản mà sinh viên đã học
* Đề tài không được trùng lặp giữa các sinh viên trong nhóm và giữa các nhóm với
nhau
2. Phương pháp hình thành đề tài:
Để bảo đảm những yêu cầu trên, các đề tài cụ thể được thiết kế theo kết cấu sau:
Một vấn đề cụ thể về marketing gắn với một sản phẩm hay ngành hàng cụ thể
gắn với một doanh nghiệp cụ thể (nếu có)
kế hoạch thực hành nghề nghiệp lần 1 - Trang 2
kế hoạch thực hành nghề nghiệp lần 1 - Người đăng: Văn Tư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
kế hoạch thực hành nghề nghiệp lần 1 9 10 681