Ktl-icon-tai-lieu

Kho tàng ca dao người VN

Được đăng lên bởi noidekholam
Số trang: 237 trang   |   Lượt xem: 1779 lần   |   Lượt tải: 5 lần
KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT

1

À
1.

Àa tònh thò vûúáng núå tònh
Traách ngûúâi àaä vêåy, traách mònh sao àêy!
VNP7 233

2.

Àaä buöìn laåi giuåc thïm buöìn
Mûa döng chûa taånh nûúác nguöìn laåi thïm.
CVPD 26

3.

Àaä cam chõu baåc vúái tònh,
Chuáa xuên àïí töåi möåt mònh cho ûng.
CHG 15

4.

Àaä cam quêën quñt maá àaâo
Nhûäng mong chim nhaån mai trao chó höìng.
HPV 120

5.

Àaä chïët maâ nïët khöng chûâa
Àïën mai ài chúå, chöå1 dûâa laåi ùn.

a

TNPD I 111
BK a - Àïën mai ài chúå soå dûâa laåi ùn NNPD 52

6.

Àaä chñch2 phuång loan, chia maân uyïn thuáy3

1

Chöå: gùåp.
Chñch: leã loi.
3
Uyïn thuáy: Uyïn laâ chim uyïn. Uyïn ûúng laâ chim tröëng vaâ maái bao giúâ cuäng söëng
thaânh àöi nïn thûúâng laâ biïíu tûúång cuãa cùåp vúå chöìng haånh phuác. Thuáy laâ chim traâ. Chia maân
uyïn thuáy laâ chia reä lûáa àöi.
2

KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT

2

Àaâo àaâ caách lñ, cuác noå xa lan
Kiïëng kia àaä vúä khoá haân
Khuyïn anh chúá tiïëc, haäy lo àaâng thêët gia. dïî
DCNTB II 96

7.

Àaä chúi, chúi chöën mô miïìu
Trùm gûúm kïì cöí cuäng liïìu maâ chúi.
TCBD IV 100

8.

Àaä coá con mùæt thò xem àaâng

a

Coá phaãi cêån thõ maâ ngoá quaâng ngoá quú.
TCBD I 606 TNPD I 120
BK a - Àaä coá con mùæt xem àaâng NNPD 52

9.

Àaä coá möåt lûúåt thò thöi.
Lûúåt naây, lûúåt khaác thò àúâi khinh chï.
NNPD 52 TCBD II 250 TNPD I 111

10.

Àaä àaânh canh caãi nêëu gûâng
Chùèng ùn thò chúá xin àûâng móa mai.
NGCK 130a
BK a - Khöng ùn thò chúá xin àûâng móa mai HPV 157

11.

Àaä àaânh cùæt toác ài tu,
Möåt ngaây cûãa Phêåt mûúâi thu coäi trêìn.
CHG 31

12.

Àaä àaânh möåt phêån àoâ àûa bïën khaác
Thaãm thûúng thên em chïëch maác leã àöi
Sao khöng kiïëm núi mö maâ tûúng tûåa,
phêën laåt hoa tröi hïët tïì
- Em haäy àang coân trang àiïím toác mêy
Àaåo phu quên chûa xûáng, em úã vúái meå thêìy coân hún.
DCBTT 188

13.

Àaä àaânh möåt phêån thûúng öi!

a

KHO TAÂNG CA DAO NGÛÚÂI VIÏÅT

3

Ba1 taân cuäng àúåi, phêën tröi cuäng chúâ.
DCBTT 254

14.

Àaä àaânh nïn thiïëp nïn3 thï
Nïn chùn nïn chiïëu ta vï cho troân
Non moân nhûng ngaäi khöng moân
Trùm nùm tñnh cuöåc vuöng troân àêëy àêy.
CDTH 107

15.

Àaä ài àïën quaán thò nùçm
Con ve kïu khöng súå, con huâm gêìm khöng lo.
CDTCM 256

16.

Àaä giaâu thò laåi giaâu thïm

a

Àaä khoá thò khoá caã àïm lêîn ngaây

b

ANPT 19a ÀNQT 84a HT 252 LHCD 15a NNPD 52
BK a - Ngûúâi giaâu thúâi laåi giaâu thïm NASL III 20a
b - Ngûúâi khoá thúâi khoá caã àïm lêîn ngaây NASL III
- Àaä khoá laåi khoá caã àïm lêîn ngaây
TCBD I 606 TCBD II 455
TCBD I 11...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kho tàng ca dao người VN - Người đăng: noidekholam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
237 Vietnamese
Kho tàng ca dao người VN 9 10 209