Ktl-icon-tai-lieu

Khổng Tử

Được đăng lên bởi toithichemthui
Số trang: 179 trang   |   Lượt xem: 1747 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Luận Ngữ
Khổng Tử
论语
Phùng Hoài Ngọc
biên dịch – chủ giải - bàn luận
Đại học An Giang, 2011

Khổng tử dạy học

1

Luận Ngữ - Khổng Tử -- Phùng Hoài Ngọc biên giả --- 

MỤC LỤC
Lời nói đầu. 2
1.

学而 Học nhi 8

2.

为政Vi chính. 13

3.

八佾 Bát dật 20

4.

里仁 Lý nhân. 29

5.

公冶长Công Dã Tràng. 35

6.

雍也Ung dã. 44

7.

述而 Thuật nhi 53

8.

泰伯 Thái Bá. 63

9.

子罕Tử hãn. 69

10.

言乡党Hƣơng đảng. 78

11.

先进Tiên tiến. 85

12.

颜渊 Nhan Uyên. 95

13.

子路Tử Lộ. 103

14.

宪问Hiến vấn. 113

15.

卫灵公Vệ Linh công. 126

16.

季氏 Quí thị 137

17.

阳货 Dƣơng Hóa. 143

18.

微子 Vi Tử.. 152

19.

子张 Tử Trƣơng. 157

20.

尧曰 Nghiêu viết 165
2

Luận Ngữ - Khổng Tử -- Phùng Hoài Ngọc biên giả --- 

BÀI TẬP NGHIÊN CỨU LUẬN NGỮ.. 167
PHỤ LỤC- SƠ LƢỢC LỊCH SỬ TRUNG QUỐC………………………..…………..168
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………..169

LỜI NÓI ĐẦU
Văn học Trung Quốc thời cổ đại còn gọi Văn học tiên Tần, có 4 thành tựu chính:
1/Thần thoại,
2/ Ca dao dân ca (Kinh Thi)
3/ Khuất Nguyên và Ly Tao,
4/ Bách gia chƣ tử.
Trong Bách gia chư tử, quan trọng nhất là Khổng tử và Nho học.
Trong Nho học, Luận ngữ mang tính tiêu biểu, đƣợc coi là tập đại thành của Nho học.
Luận ngữ cũng là tác phẩm đầu tiên của thể loại tản văn cổ đại.
Khổng tử – Nho học
Khổng tử tên là Khâu, tự là Trọng Ni, sinh ngày 27 tháng 8 năm 551 trƣớc CN, mất tháng 4 năm
479 tr.CN, thọ 73 tuổi.
Nho học là khoa học giáo dục do Khổng tử sáng lập, Mạnh tử đời sau nối tiếp và hoàn chỉnh về
cơ bản.
Giải thích nội dung chữ “Nho”: 儒.
Thời Tây Chu, một chức quan coi việc lễ-nhạc gọi là Nho quan (儒官). Đời Đông Chu, học
thuyết Khổng tử ra đời rất coi trọng lễ- nhạc nên đời sau gọi tên là Nho học (Xem bài 1 thiên
Tiên tiến trang 76).
Hơn hai thế kỷ sau khi Khổng tử qua đời, Nho học mới đƣợc chính thức phổ biến, áp dụng rộng
rãi, từ thời nhà Hán (206 tr.CN- 220 CN) kéo dài đến nhà Thanh. Qua mỗi triều đại, lại có các
nhà nho nổi tiếng biên soạn gia giảm, chú giải, bàn luận… Tất cả những tác gia ấy đƣợc gọi
chung là bậc thánh hiền, trong đó Khổng tử là đại thánh, Mạnh Tử là á thánh (hai vị đứng đầu
Nho gia).
3

Luận Ngữ - Khổng Tử -- Phùng Hoài Ngọc biên giả --- 

Ở ViệtNam, học thuyết Khổng- Mạnh do các quan thái thú Trung Quốc áp đặt cho ngƣời Việt
học. Đến thời Lý-Trần, khi nhà nƣớc Đại Việt giành lại độc lập, tự chủ, mở đầu kỷ nguyên mới
của lịch sử dân tộc thì tổ tiên ta chủ động du nhập học thuyết này
Khi đã đƣợc đông đảo dân chúng kể cả ngƣời mù chữ hâm mộ, coi trọn...
1
Lun Ng - Khng T -- Phùng Hoài Ngc biên gi --- www.vietnamvanhien.net
Lun Ng
Khng T
论语

b c - b


Khổng Tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khổng Tử - Người đăng: toithichemthui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
179 Vietnamese
Khổng Tử 9 10 85