Ktl-icon-tai-lieu

Khuyên người niệm phật - tập 1

Được đăng lên bởi nguyen-cao-don
Số trang: 250 trang   |   Lượt xem: 6076 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHUYÊN

NGƯỜI

NIỆM

PHẬT

TẬP 1

Phát Nguyện Vãng Sanh
Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung.
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu.
Hoa khai kiến Phật ngộ Vô-Sanh.
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.
Phát Nguyện Vãng Sanh
Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung.
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Hoa khai kiến Phật ngộ Vơ-Sanh. Bất thối
Bồ-tát vi bạn lữ.

Văn Hồi Hướng

Nguyện dĩ thử công đức
Trang nghiêm Phật Tịnh-độ.
Thượng báo tứ trọng ân,
Hạ tế tam đồ khổ.
Nhược hữu kiến văn giả,
Tức phát Bồ-đề tâm.
Tận thử nhất báo thân,
Đồng sanh Cực-lạc quốc.
Lời khai thị của Đại sư Ấn Quang.

Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn
nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm
được; thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp.
Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều
sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến
sáng chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn: hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm.
Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng
niệm phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì,
phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoa
trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ
nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa
bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ-tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu.
Nếu quả có thể tu hành được như vậy thì nhất định được vãng sanh về
Tây-phương Cực-lạc Thế-giới.

Mục lục:
*) Quy tắc tu học . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 11. *) Mục lục . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 *) Lời giới
thiệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 *)
Thay lời tựa . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . 12
(1) Quyết lòng niệm Phật! Trang . . . 17
Mỗi pháp môn trị một căn bệnh phiền não. Tám mươi bốn ngàn pháp môn
trị tám mươi bốn ngàn thứ phiền não trong tâm. Kinh tạng ví như nhà thuốc tây,
pháp môn là vị thuốc. Cứ vào nhà thuốc tây thấy thuốc nào cũng uống đại thì chết
ráng chịu chứ không thể đổ thừa cho thuốc dở được. Tu hành giống như vậy, tu
đúng pháp môn thì mình giải thoát trong một đời. Tu pháp môn không hợp căn cơ
mình sẽ lăn lộn trong cõi ác trược này vô lượng kiếp mà chưa chắc sẽ thoát khỏi
khổ nạn....
(2) Niệm Phật để thành Phật! Trang 24
Phàm hễ mình thân với ai thì nợ với người đó, nợ với họ thì phải theo họ để trả
nợ, thành ra thân cận với Phật t...
KHUYÊN
NGƯỜI
NIM
PHT
TP 1
Khuyên người niệm phật - tập 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khuyên người niệm phật - tập 1 - Người đăng: nguyen-cao-don
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
250 Vietnamese
Khuyên người niệm phật - tập 1 9 10 182