Ktl-icon-tai-lieu

KỊCH BẢN HÀNH QUÂN TRÒ CHƠI LỚN CẨM AN

Được đăng lên bởi tuannguyen1003
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 777 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KỊCH BẢN HÀNH QUÂN TRÒ CHƠI LỚN CẨM AN
(22h00-3h00 ngày 23,24/3/2011)
Trạm xuất phát: Hội quân và nhận lệnh
Trại trưởng đọc nhật lệnh hành quân , sau đó phát morse và ĐTNB(trên n ền âm thanh chi ến
tranh).Các đội ráp lại thành bản văn hoàn chỉnh và trình lên BTC.
Đứng trạm: Toàn Ban chỉ huy
Trạm 2: tại cống Phá Lữ-KTC Tân Thịnh
Tập trung đủ các đội, tiến hành bắn quân, mỗi đội có 2 câu ( a Sang chu ẩn b ị)T ập trung
nhận mật thư 2.Theo dấu đường tiến hành đến trạm 3.
Đứng trạm:
Trạm 3 Tại khu thiết chế Tân thành
Các đơn vị nhận morse để thi đổ nước vào chai, trong chai chuẩn b ị 8 m ật th ư , khi nào đ ổ
đầy nước các đội sẽ lấy được mật thư và giải với nội dung là thổi c ơm nuôi quân, di
chuyển đến trạm 4.
Trên đương từ trạm 3 đến trạm 4 sẽ bố trí ổ phục kích , kho ảng 2,3 ng ười BTC s ẽ dùng
các bịch nước để ném vào nồi cơm của các đội, bố trí người ném trong bóng tối.
Đúng trạm:
Trạm 4: Phía sau UBND phường ( sát biển)
Tại đây, sẽ thổi Morse để các đội thi phần chuẩn bị vũ khí cho trận đánh cuối như sau:
đội hình 10 người thì 3 người sẽ làm súng từ bẹ dừa, 7 người còn l ại x ếp thành 1 hàng t ừ
dưới biển lên, người đầu tiên lấy nước cho vào bao, chuyển cho người thứ 2, đến người
cuối cùng(giống băng chuyền), số đạn này sẽ dùng cho đánh trận cu ối, gi ới h ạn th ời gianvà
đếm số bao đạn để tính diểm cho trò chơi nhỏ này)
trong khi đó, có thể dàn xếp tất cả những người còn lại ở tr ại đóng vai dân quân ra luôn
trạm này để cùng hành quân trở về đất trại cho khí thế( trong lúc này ở nhà bí m ật ch ọn 8
tướng ẩn nấp xung quanh đất trại, mỗi tướng giữ 1 bì trong đó có chứa báu vât, gi ới hạn
các tướng chỉ chạy xung quanh KVDT)
Trạm đích: KVDT
Bày địa thế đánh trận như sau : chia đội hình làm 2 phe, mỗi phe sẽ gồm 3,4 cấy đu ốc, khi
nghe lệnh tổng chỉ huy hô xung phong thì 2 đ ội sẽ t ấn công vào đu ốc đ ối ph ương đ ồng th ời
bảo vệ đuốc của mình, BTC sẽ lo âm thanh cho khí thế.
Khi nghe lệnh bắt tướng thì các đội tìm xung quanh đất trại, mỗi đội không đ ược b ắt t ướng
của mình và không bắt quá 2 tướng.
Chú ý bố trí ở nhà đường chiến tuyến, khi đánh trận đuốc không được di chuyển.

NHẬT LỆNH HÀNH QUÂN
Các đồng chí và các bạn thân mến, trải qua 80 năm phấn đấu và trưởng thành
tuổi trẻ viêt nam đã không ngừng phấn đấu vươn lên. Từ thế hệ này qua thế hệ khác,
Anh Lý Tự Trọng, người Đoàn viên Thanh niên đầu tiên đã anh dũng hy sinh đ ể l ại
tấm gương ngời sáng cho tuổi trẻ Việt Nam. Anh đã ngã xuống nhưng bao lớp Thanh
niên vẫn tiếp bước chân anh. Anh đã viết nê...
K CH B N HÀNH QUÂN TRÒ CH I L N C M AN Ơ
(22h00-3h00 ngày 23,24/3/2011)
Tr m xu t phát: H i quân và nh n l nh
Tr i tr ng đ c nh t l nh hành quân , sau đó phát morse và ĐTNB(trên n n âm thanh chi n ưở ế
tranh).Các đ i ráp l i thành b n văn hoàn ch nh và trình lên BTC.
Đ ng tr m: Toàn Ban ch huy
Tr m 2: t i c ng Phá L -KTC Tân Th nh
T p trung đ các đ i, ti n hành b n quân, m i đ i 2 câu ( a Sang chu n b )T p trung ế
nh n m t th 2.Theo d u đ ng ti n hành đ n tr m 3. ư ườ ế ế
Đ ng tr m:
Tr m 3 T i khu thi t ch Tân thành ế ế
Các đ n v nh n morse đ thi đ n c vào chai, trong chai chu n b 8 m t th , khi nào đơ ướ ư
đ y n c các đ i s l y đ c m t th gi i v i n i dung th i c m nuôi quân, di ướ ượ ư ơ
chuy n đ n tr m 4. ế
Trên đ ng t tr m 3 đ n tr m 4 s b trí ph c kích , kho ng 2,3 ng i BTC s dùngươ ế ườ
các b ch n c đ ném vào n i c m c a các đ i, b trí ng i ném trong bóng t i. ướ ơ ườ
Đúng tr m:
Tr m 4: Phía sau UBND ph ng ( sát bi n)ườ
T i đây, s th i Morse đ các đ i thi ph n chu n b vũ khí cho tr n đánh cu i nh sau: ư
đ i hình 10 ng i thì 3 ng i s làm súng t b d a, 7 ng i còn l i x p thành 1 hàng t ườ ườ ườ ế
d i bi n lên, ng i đ u tiên l y n c cho vào bao, chuy n cho ng i th 2, đ n ng iướ ườ ướ ườ ế ườ
cu i cùng(gi ng băng chuy n), s đ n này s dùng cho đánh tr n cu i, gi i h n th i gianvà
đ m s bao đ n đ tính di m cho trò ch i nh này)ế ơ
trong khi đó, th dàn x p t t c nh ng ng i còn l i tr i đóng vai dân quân ra luôn ế ườ ạ ở
tr m này đ cùng hành quân tr v đ t tr i cho khí th ( trong lúc này nhà m t ch n 8 ế
t ng n n p xung quanh đ t tr i, m i t ng gi 1 trong đó ch a báu vât, gi i h nướ ướ
các t ng ch ch y xung quanh KVDT)ướ
Tr m đích : KVDT
Bày đ a th đánh tr n nh sau : chia đ i hình làm 2 phe, m i phe s g m 3,4 c y đu c, khi ế ư
nghe l nh t ng ch huy hô xung phong thì 2 đ i s t n công vào đu c đ i ph ng đ ng th i ươ
b o v đu c c a mình, BTC s lo âm thanh cho khí th . ế
Khi nghe l nh b t t ng thì các đ i tìm xung quanh đ t tr i, m i đ i không đ c b t t ng ướ ượ ướ
c a mình và không b t quá 2 t ng. ướ
Chú ý b trí nhà đ ng chi n tuy n, khi đánh tr n đu c không đ c di chuy n. ườ ế ế ượ
KỊCH BẢN HÀNH QUÂN TRÒ CHƠI LỚN CẨM AN - Trang 2
KỊCH BẢN HÀNH QUÂN TRÒ CHƠI LỚN CẨM AN - Người đăng: tuannguyen1003
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
KỊCH BẢN HÀNH QUÂN TRÒ CHƠI LỚN CẨM AN 9 10 60