Ktl-icon-tai-lieu

Kịch bản trò chơi lớn

Được đăng lên bởi tuannguyen1003
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1389 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN ’DÂN VẬN KHÉO’
“Dân vận khéo” chính là sự đổi mới về phương thức, nội dung hoạt động
của công tác dân vận Đảng nhằm khắc phục bệnh thành tích, hình thức,
thay vào đó là mô hình cụ thể, có địa chỉ và có cách làm cụ thể, mang lại
hiệu quả thiết thực ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tập hợp và
đoàn kết rộng rãi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia phát
triển kinh tế - xã hội; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thúc
đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị; xây dựng khối
đại đoàn kết toàn dân tộc.
NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI
ĐUA “DÂN VẬN KHÉO”
___________________
“Dân vận khéo” chính là sự đổi mới về phương thức, nội dung hoạt động của
công tác dân vận Đảng nhằm khắc phục bệnh thành tích, hình thức, thay vào đó
là mô hình cụ thể, có địa chỉ và có cách làm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực
ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tập hợp và đoàn kết rộng rãi cán bộ,
đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn
an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính
trị của địa phương đơn vị; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
I. NHẬN THỨC
1- Nhận thức chung .
Trong bài viết về Dân vận đăng trên báo Sự Thật ngày 15/10/1949 Bác Hồ đã
chỉ rõ: “...Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém
thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Khái
niệm “khéo” đi đôi với “thành công”. Việc gì “thành công” cũng hàm chứa
yếu tố “dân vận khéo”. Việc càng khó, vận động thành công thì mức độ
“khéo” trong công tác vận động càng nỗi bật; hiệu quả, tác dụng càng cao.
Xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trên từng địa bàn, từng cơ sở, từng cơ
quan, đơn vị cần chú ý mức độ khó của từng phần việc, công việc để nâng cao
giá trị điển hình và tác dụng nhân rộng.
2- Khái quát về mô hình “Dân vận khéo”.
+ “Mô hình Dân vận khéo” là phương thức, hình thức tập hợp mới trong công
tác vận động quần chúng, phù hợp với yêu cầu phát triển xã hội hiện đại; xây
dựng “Mô hình Dân vận khéo” là một nghiệp vụ dân vận (sáng tạo điển hình
và nhân điển hình) rất quan trọng có tính chất quyết định trong quá trình xây
dựng và phát triển phong trào hành động cách mạng của quần chúng.
+ Mô hình “Dân vận khéo” là mô hình ở cơ sở([1]), hiện chưa định hình rõ nét
hoặc mô hình đã có, được cá nhân, tổ chức thực hiện có kết quả; hoặc mô hình
có nhiều khó khăn, phức tạp nhiều người cho rằng không thực hiện đư...
NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN ’DÂN VẬN KHÉO’
“Dân vận khéo” chính sự đổi mới về phương thức, nội dung hoạt động
của công tác dân vận Đảng nhằm khắc phục bệnh thành tích, hình thức,
thay vào đó mô hình cụ thể, địa chỉ cách làm cụ thể, mang lại
hiệu quả thiết thực từng quan, đơn vị, địa phương nhằm tập hợp
đoàn kết rộng i cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân tham gia phát
triển kinh tế - hội; gin an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thúc
đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị; xây dựng khối
đại đoàn kết toàn dân tộc.
NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI
ĐUA “DÂN VẬN KHÉO”
___________________
“Dân vận khéo” chính sự đổi mới về phương thức, nội dung hoạt động của
công tác dân vận Đảng nhằm khắc phục bệnh thành tích, hình thức, thay vào đó
mô nh cụ thể, có địa chỉ và có cách làm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực
từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tập hợp và đoàn kết rộng rãi cán bộ,
đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế - hội; giữ gìn
an ninh chính trị, trật tự, an toàn hội; thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính
trị của địa phương đơn vị; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
I. NHẬN THỨC
1- Nhận thức chung .
Trong bài viết về Dân vận đăng trên báo SThật ngày 15/10/1949 Bác Hồ đã
chỉ rõ: “...Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém
thì việc cũng kém. Dân vận khéo thì việc cũng thành công”. Khái
niệm “khéo” đi đôi với thành công”. Việc “thành công” cũng hàm chứa
yếu tố “dân vận khéo”. Việc càng khó, vận động thành công thì mức độ
khéo” trong công tác vận động càng nỗi bật; hiệu quả, tác dụng càng cao.
Xây dựng hình “Dân vận khéo” trên từng địa bàn, từng sở, từng
quan, đơn v cần chú ý mức đk của từng phần việc, công việc để nâng cao
giá trị điển hình và tác dụng nhân rộng.
2- Khái quát về mô hình “Dân vận khéo”.
+ “Mô hình Dân vận khéo” phương thức, nh thức tập hợp mới trong công
tác vận động quần chúng, phù hợp với yêu cầu phát triển hội hiện đại; xây
dựng “Mô hình Dân vận khéo” một nghiệp v dân vận (sáng tạo điển nh
nhân điển hình) rất quan trọng tính chất quyết định trong quá trình xây
dựng và phát triển phong trào hành động cách mạng của quần chúng.
+ hình “Dân vận khéo” mô nh sở
([1])
, hiện chưa định hình rõ nét
hoặc hình đã có, được cá nhân, tổ chức thực hiện kết quả; hoặc mô hình
có nhiều khó khăn, phức tạp nhiều người cho rằng không thực hiện được, nhưng
nhân, t chức quyết tâm m tòi, sáng tạo, kiên trì thực hiện thành công,
được hội công nhận, tác dụng nhân rộng, nhưng hiện chưa được tổng kết
đánh giá.
Kịch bản trò chơi lớn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kịch bản trò chơi lớn - Người đăng: tuannguyen1003
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kịch bản trò chơi lớn 9 10 432