Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM TRA TIẾNG VIỆT

Được đăng lên bởi hongthanh121975
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 653 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thứ 3 ngày 18 tháng 11 năm 2014
Tiết 46

KIỂM TRA TIẾNG VIỆT
I.MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: Qua việc kiểm tra nhằm
- Đánh giá lại quá trình hiểu biết các khái niệm của loại từ, việc sử dụng các loại từ đó vào trong
các bài văn viết
- Giúp h/s nhận biết các loại câu đúng trong số nhiều câu đáp án mà GV đưa ra
II. CHUẨN BỊ
1. Thầy: - Phương pháp: Kiểm tra viết: Trắc nghiệm
- Chuẩn bị : Ra đề + đáp án
2.Trò: Ôn tập kĩ theo hướng dẫn
IV . TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra việc chuẩn bị cho bài kiểm tra
3. Bài mới
A. Ma trận :
Møc ®é

NhËn biÕt

Th«ng hiÓu

VD cÊp ®é thÊp

VD cÊp ®é cao

TN

TN

TN

TN

Céng

Tªn chñ ®Ò
1. Tư ghep
Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
2. Tư lay
Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
3. Từ Hán
Việt
Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
4. Đại từ
Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
5. Quan hệ từ
Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
6. Chữa lỗi vê
quan hệ từ
Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
7.Từ đồng
nghĩa.

Nhận biết các loại từ
ghép (C1,15)
2
0,5
5%
Nhận biết từ láy
(C16,21)
2
0,5
5%
Nhận biệt từ ghép ĐL
Hán Việt ( C8,30,38)
3
0,75
7,5%
nhận biết ngôi của đại
từ (C10)
1
0, 25
0,25%
Nhận biệt
QHT(C5,11,13)

Phân loại từ ghép
( C20,35)
2
0,5
5%
Nghĩa,đặc điểm của
từ láy (2,12, 33)
3
0,75
7,5%
Điền từ HV
Cấutạo,tác
thíchhợp(C38,39
dụng của từ
)
HV(C6,17,40)
3
0,75
7,5%
Ý nghĩa biểu thi của đại
từ (C22,23,36,37)

Điền từ QHT
thíchhợp(C24.31
)
2
0,5
5%

Phân loại từ đồng
nghĩa (C19), nhận
biết từ đồng nghĩa

Chữa lỗi các quan hệ
từ trong câu (C2,25)
2
0,5
5%
Trình bày khái niệm
cáchsử dụng(14,18,36)

Sè c©u:5
Sè ®iÓm 1.25
TØ lÖ:12,5 %

Sè c©u:6
Sè ®iÓm:1,5
TØ lÖ :15%

Sè c©u: 5
Sè ®iÓm1, 25
TØ lÖ 12,5%

4
1
10%

3
0,75
7,5%

Sè c©u 4
Sè ®iÓm :1
TØ lÖ: 10 %

Sè c©u 5
Sè ®iÓm1, 25
TØ lÖ 12,5%
Sè c©u 2
Sè ®iÓm 0,5
TØ lÖ .5%

Điền từ đồng
nghĩa thích
hợp(C34)

Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
8 Tư trai
nghia
Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
9. Từ đồng
âm
Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
Tổng sè c©u
Tổng Sè ®iÓm
TØ lÖ %

(C9,26)
2
0. 5
5%
Nhận biết từ trái
nghĩa(C7,27,32)
2
0. 5
5%
Nhận biết từ đồng
âm (C28)

3
0,75
7,5%
Sư dung tư hơp ly
(C4)

1
0, 25
0,25%

Sè c©u 7
Sè ®iÓm 0,75
TØ lÖ 7,.5%

1
0. 25
2.5%

Sè c©u 1
Sè ®iÓm 0,25
TØ lÖ 2,.5%

1
0. 25
2.5%
18
4,5
45%

Sè c©u 5
Sè ®iÓm1,2.5
TØ lÖ 12, 5%

18
4,5
45%

5
1,25
12,5%

2. Đê ra
MÃ ĐỀ 1
Khoanh tròn vào ý trả lời em cho là đúng nhất.
Câu 1. Từ ghép chính phụ là :
A- Từ có hai hay nhiều tiếng quan hệ với nhau về mặt ngữ nghĩa
B- Từ ghép có tiếng chính và tiếng phụ bổ sung nghĩa cho tiếng chính
C- Từ ghép có các tiếng bình đẳng với nhau về mặ...



: Qua việc kiểm tra nhằm
- Đánh giá lại quá trình hiểu biết các khái niệm của loại từ, việc sử dụng các loại từ đó vào trong
các bài văn viết
- Giúp h/s nhận biết các loại câu đúng trong số nhiều câu đáp án mà GV đưa ra

1. Thầy: - Phương pháp: Kiểm tra viết: Trắc nghiệm
- Chuẩn bị : Ra đề + đáp án
2.Trò: Ôn tập kĩ theo hướng dẫn
 !"
#$%&'%()*+
,-./012345Kiểm tra việcchuẩn bị cho bài kiểm tra
62.*
0/7% :
Møc ®é
Tªn chñ ®Ò
NhËn biÕt Th«ng hiÓu VD cÊp ®é thÊp VD cÊp ®é cao Céng
TN TN TN TN
 ư
Nhận biết các loại từ
ghIp (C1,15)
Phân loại từ ghIp
( C20,35)
Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
2
0,5
5%
2
0,5
5%
Sè c©u 4
Sè ®iÓm :1
TØ lÖ: 10 %
 ư
Nhận biết từ láy
(C16,21)
Nghĩa,đặc điểm của
từ láy (2,12, 33)
Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
2
0,5
5%
3
0,75
7,5%
Sè c©u:5
Sè ®iÓm 1.25
TØ lÖ:12,5 %
89%
:
Nhận biệt từ ghIp ĐL
Hán Việt ( C8,30,38)
Cấutạo,tác
dụng của từ
HV(C6,17,40)
Điền từ HV
thíchhợp(C38,39
)
Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
3
0,75
7,5%
3
0,75
7,5%
Sè c©u:6
Sè ®iÓm:1,5
TØ lÖ :15%
;8
nhận biết ngôi của đại
từ (C10)
[ nghĩa biểu thi của đại
từ (C22,23,36,37)
Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
1
0, 25
0,25%
4
1
10%
Sè c©u: 5
Sè ®iÓm1, 25
TØ lÖ 12,5%
<=0%(:8
Nhận biệt
QHT(C5,11,13)
Điền từ QHT
thíchhợp(C24.31
)
Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
3
0,75
7,5%
2
0,5
5%
Sè c©u 5
Sè ®iÓm1, 25
TØ lÖ 12,5%
(>0)?@A
B=0%(:8
Ch\a l]i các quan hệ
từ trong câu (C2,25)
Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
2
0,5
5%
Sè c©u 2
Sè ®iÓm 0,5
TØ lÖ .5%
C8&D%E
%E(F0
Phân loại từ đ^ng
nghĩa (C19), nhận
biết từ đ^ng nghĩa
Trình bày khái niệm
cáchsử dụng(14,18,36)
Điền từ đ^ng
nghĩa thích
hợp(C34)
KIỂM TRA TIẾNG VIỆT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KIỂM TRA TIẾNG VIỆT - Người đăng: hongthanh121975
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 9 10 540