Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc đình làng việt nam

Được đăng lên bởi Hồng Phượng
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trêng cao ®¼ng s ph¹m trung ¬ng
Khoa x· héi vµ nh©n v¨n
lÞch sö di tÝch viÖt nam
kiÕn tróc ®×nh lµng viÖt nam
Hµ Néi, ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2010
§×nh ViÖt Nam
Trước kia theo tình hình chung của cả nước, đình của các làng mạc Việt Nam chỉ là quán để nghỉ. Năm
1231 Trần Nhân Tông xuống chiếu cho đắp tượng Phật ở đình quán.
Ngôi đình làng với chức năng là nơi thờ thành hoàng và là nơi hội họp củan chúnglẽ bắt đầu vào thờ
Lê sơ và định hìnho thời nhà Mạc. Có lẽ sự phát triển của Nho giáo vào cuối thế 15 đã cấy dần Thành
Kiến trúc đình làng việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến trúc đình làng việt nam - Người đăng: Hồng Phượng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Kiến trúc đình làng việt nam 9 10 530