Ktl-icon-tai-lieu

Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 987 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH TINH HOA (62 điều)
(phần tiếng Việt trích từ bản dịch của HT. Thích Đức Niệm)
1.Tâm thường nguyện độ thoát chúng sanh.
2. Với lục đạo phàm phu làm bạn không thỉnh.
3. Đối với chúng sanh biểu hiện cởi mở.
4. Không nề các khổ.
5. Ít muốn biết đủ.
6. Ðối các hữu tình, thường nhớ từ nhẫn.
7. Nói lời từ ái vui vẻ hòa dịu khuyến dụ khích lệ.
8. Cung kính tam bảo.
9. Phụng sự sư trưởng.
10. Giữ gìn khẩu nghiệp, không nói lỗi người.
11. Giữ gìn thân nghiệp, không mất oai nghi.
12. Giữ gìn ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm.
13. Quán pháp như huyễn, tam muội thường tịch.
14. Phát tâm Bồ đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà.
15. Giữ gìn trai giới.
16. Lúc rảnh rỗi yên tịnh thân tâm, tuyệt dục bỏ lo lắng, từ tâm tinh tấn.
17. Không hờn giận, ganh ghét.
18. Hiếu thuận, trung tín.
19. Tin làm lành đặng phước.
20. Không tham tiếc keo kiệt.
21. Không giết hại sanh vật.

22. Không trộm cắp.
23. Không dâm dục.
24. Không nói dối.
25. Không thêu dệt.
26. Không nói lời hung dữ.
27. Không nói đâm thọc.
28. Không tham lam.
29. Không giận hờn.
30. Không si mê.
31. Hành động chánh trực, thân tâm khiết tịnh.
32. Cha con anh em, vợ chồng thân thuộc nên thương kính nhau.
33. Nói năng hòa nhã đừng chống đối nhau.
34. Siêng làm việc lành.
35. Phải siêng năng tinh tấn.
36. Đừng theo tâm tham dục, cô phụ kinh giới.
37. Lúc còn cường tráng sao không nỗ lực tu tập đợi đến lúc nào?
38. Kính Phật là điều đại thiện.
39. Niệm Phật quan trọng hơn, giúp cắt hết lưới nghi.
40. Khai thị chánh đạo, độ người chưa độ.
41. Tẩy trừ tâm cấu. 
42. Nói năng hành động thành tín trong ngoài hợp nhất.
43. Vâng lời Phật dạy chuyên cần tu học, y giáo phụng hành, không dám có lòng nghi 

ngờ.
44. Tâm ý chánh trực không làm điều ác.
45. Đoan thân chánh niệm, nói làm đi đôi, chỗ làm chí thành.
46. Làm lành không làm việc ác.
47. Kính Phật trọng hiền.
48. Lương thiện từ bi.
49. Thân tâm thanh tịnh cùng thiện tương ưng.
50. Đừng theo tham dục, không phạm điều ác. 
51. Ngôn sắc hòa diệu, thân hành chuyên cần, hành vi cử chỉ bình tĩnh từ tốn.
52. Từ tâm chuyên nhứt, thanh tịnh trai giới.
53. Cùng nhau kiểm điểm, hòa thuận đạo nghĩa, hoan hỷ từ hiếu.
54. Nếu có sai phạm phải tự hối cải.
55. Bỏ ác làm lành, sáng nghe tối sửa.
56. Sửa xưa tu nay, gột rửa thân tâm.
57. Tâm không tự ti, cũng không cống cao.
58. Cầu được vãng sanh, không nên sanh tâm thối thất hư ngụy.
59. Phải tâm nguyện như Phật.
60. Thường nhớ ân sư.
61. Tu các phước thiện, cầu sanh về cõi Tịnh độ.
62. Tích công lũy đức.

...
Đ I TH A VÔ L NG TH KINH TINH HOA (62 đi u) ƯỢ
(ph n ti ng Vi t trích t b n d ch c a HT. Thích Đ c Ni m) ế
1.Tâm th ng nguy n đ thoát chúng sanh.ườ
2. V i l c đ o phàm phu làm b n không th nh.
3. Đ i v i chúng sanh bi u hi n c i m .
4. Không n các kh .
5. Ít mu n bi t đ . ế
6. Ð i các h u tình, th ng nh t nh n. ườ
7. Nói l i t ái vui v hòa d u khuy n d khích l . ế
8. Cung kính tam b o.
9. Ph ng s s tr ng. ư ưở
10. Gi gìn kh u nghi p, không nói l i ng i. ườ
11. Gi gìn thân nghi p, không m t oai nghi.
12. Gi gìn ý nghi p, thanh t nh không nhi m.
13. Quán pháp nh huy n, tam mu i th ng t ch.ư ườ
14. Phát tâm B đ , chuyên tâm ni m Ph t A Di Đà.
15. Gi gìn trai gi i.
16. Lúc r nh r i yên t nh thân tâm, tuy t d c b lo l ng, t tâm tinh t n.
17. Không h n gi n, ganh ghét.
18. Hi u thu n, trung tín.ế
19. Tin làm lành đ ng ph c. ướ
20. Không tham ti c keo ki t.ế
21. Không gi t h i sanh v t.ế
Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa - Trang 2
Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa 9 10 912