Ktl-icon-tai-lieu

lịch sử ấn độ 2

Được đăng lên bởi bajolee094
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
&+̀˾1*,

,.,ӂ175Ò&&ӘҨ1ĈӜ
,.,ӂ175Ò&3+Ұ7*,È2

a) 0͙ tháp (Stupa): Là nɇi th͝ SKͥQJ Xá
lͣL, là nɇi tôn vinh các sͱ NLʄQ hoɴF
ÿʈD ÿLʀP linh thiêng.
b) ĈɾQ WK͝ trong núi (Chaitya): Là ÿɾQ WK͝
cúng, là QɇL WLɼQ hành các nghi WKͩF
tôn giáo FͧD F͙QJ ÿ͓QJ ÿɉͣF ÿͥF vào
vách núi, EɬW ÿɤX Wͫ WUɤQ WU͟ [X͑QJ.
c) 7ʈQK xá (Vihara): 1ɇL các tu Vś JɴS nhau
trao ÿ͕L giáo lý, FɤX QJX\ʄQ và tu
hành.

Mô tháp Sanchi I

&ɢX trúc Chaitya

&ɢX trúc Vihara

&+̀˾1*,

,.,ӂ175Ò&&ӘҨ1ĈӜ

I.3.3 .,ӂ175Ò&Ҩ1ĈӜ*,È2
†
†
†
†

Phong
Phong
Phong
Phong

cách
cách
cách
cách

NLɼQ trúc %ɬF ɡQ (Indo – aryen) hay còn J͍L là phong cách Nagara
Vasara hay còn J͍L là Caluky ͟ PLɾQ Trung ɡQ
.LɼQ trúc Nam ɡQ (South Indian architecture) còn J͍L là ĈUDYLD
ɡQ giáo dòng Jain
.LɼQ trúc ɡQ giáo dòng Jain

0ɴW FɬW ÿɴF WUɉQJ ÿɾQ WK͝ Hindu giáo phong cách PLɾQ %ɬF

----

PLɾQ Trung

-------

PLɾQ Nam

&+̀˾1*,

,.,ӂ175Ò&&ӘҨ1ĈӜ

I.3.4 .,ӂ175Ò&+Ӗ,*,È2
†
†
†
†

1KjWKӡ+ӗLJLiRQuth Minar và Begampuri Masjid

.LɼQ trúc +͓L giáo ͟ ɡQ Ĉ͙ là Vͱ NɼW KͣS các \ɼX W͑ FͧD Hindu và +͓L Giáo
.LɼQ trúc +͓L giáo Hoàng gia (tk13 – tk14)
.LɼQ trúc +͓L giáo Mughal (tk15 – tk17)
Các WKʀ ORɞL NLɼQ trúc tiêu ELʀX: thánh ÿɉ͝QJ pháo ÿjL cung ÿLʄQ và OăQJ P͙

Nhà WKӡ Jama Masjid

Pháo ÿjL ÿӓ và pháo ÿjL Agra

/ăQJ Pӝ Humayun và ÿӅQ Taj Mahal

&+̀˾1*,

,.,ӂ175Ò&&ӘҨ1ĈӜ
I.3.5 .,ӂ175Ò&7+8Ӝ&Ĉӎ$
†
†

Là O͑L NLɼQ trúc WKX͙F ÿʈD ÿm ÿɉͣF ÿ͓QJ hoá vào các WUX\ɾQ WK͑QJ ÿD GɞQJ FͧD ɡQ Ĉ͙
(The Indo-Saracenic style).
.LɼQ trúc tiêu ELʀX là: cung ÿLʄQ dinh WKͱ công V͟

3Kӫ WәQJ WKӕQJ Rashtrapati Bhavan

Tòa nhà TXӕF KӝL Sansad Bhawan

%ҧR tàng OӏFK Vӱ - Victoria Memorial

&+̀˾1*,

,.,ӂ175Ò&Ҩ1ĈӜ
I.3.6 .,ӂ175Ò&+,ӊ1ĈҤ,
†

.LɼQ trúc KLʄQ ÿɞL ÿDQJ là FɤX Q͑L ÿʀ
NLɼQ trúc WUX\ɾQ WK͑QJ ɡQ Ĉ͙ YLɼW WLɼS
QKͯQJ trang vàng chói O͍L co WɉɇQJ lai.

ĈɾQ swaminarayan akshardham: 0͙W NLʄW
tác FͧD ÿi sa WKɞFK K͓QJ và FɦP
WKɞFK WUɬQJ

7U̯QPái vòm trung tâm và W˱ͥQJ

7U̯QPái vòm trung tâm và W˱ͥQJ

&+̀˾1*,

,.,ӂ175Ò&Ҩ1ĈӜ
,.,ɻ175Ò&+,ʃ1Ĉɝ,
†

Lotus Temple: WKɪW Vͱ là Là P͙W trong
QKͯQJ NLʄW tác QJRɞQ PͥF QKɢW FͧD
NLɼQ trúc KLʄQ ÿɞL ͟ ɡQ Ĉ͙.

7UXQJWkPK͙LQJKʈ
NLɼQWU~F,QGLDQ+LJKZD\

...
,.,ӂ175Ò&&ӘҨ1ĈӜ
&+̀˾1*,
,.,ӂ175Ò&3+Ұ7*,È2
a) tháp (Stupa): nɇi th͝ SKͥQJ
lͣL, là nɇi tôn vinh các sͱ NLʄQ hoɴF
ÿʈD ÿLʀP linh thiêng.
b) ĈɾQ WK͝ trong núi (Chaitya): ÿɾQ WK͝
cúng, QɇL WLɼQ hành các nghi WKͩF
tôn giáo FͧD F͙QJ ÿ͓QJ ÿɉͣF ÿͥF vào
vách núi, EɬW ÿɤX Wͫ WUɤQ WU͟ [X͑QJ.
c)
7ʈQK
(Vihara)
:
1ɇL
các
tu
nhau
c)
7ʈQK
(Vihara)
:
1ɇL
các
tu
nhau
trao ÿ͕L giáo lý, FɤX QJX\ʄQ tu
hành.
&ɢX trúc Chaitya &ɢX trúc Vihara
tháp Sanchi I
lịch sử ấn độ 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lịch sử ấn độ 2 - Người đăng: bajolee094
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
lịch sử ấn độ 2 9 10 582