Ktl-icon-tai-lieu

LƯỢC SỬ VIỆT NAM

Được đăng lên bởi huong18081
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 397 lần   |   Lượt tải: 0 lần
[1] Mục lục
[2] Cuộc khởi nghĩa của Ðề-Thám
[3] Tây Sơn Nguyễn Huệ
[4] Sách Đại Nam chính biên liệt truyện chép về Nguyễn Công Trứ
[5] Lịch sử khẩn hoang Miền Nam - Sơn Nam
[6] 284 Anh hùng hào kiệt của Việt Nam (Vũ Thanh Sơn)
[7] Quân thủy trong lịch sử chống ngoại xâm
[8] Gia Định Thành Thông Chí - Trịnh Hoài Đức
[9] Lịch Sử Vương Quốc Đàng Ngoài Từ 1627 Tới Năm 1646 - Alexandre De Rhode
BẢNG TRA NIÊN ĐẠI CÁC TRIỀU VUA VIÊT NAM
(Xếp theo thứ tự Tây lịch, chú ý triều Lê và Mạc có đan xen )
Niên hiệu

Chữ Hán

Tây lịch

Tên vua

Đại Đức (Thiên Đức)

大德

544-548

Lý Nam Đế

Thiên Đức (Đại Đức)

天德

544-548

Lý Nam Đế

Thái Bình

太平

970-980

Đinh Tiên Hoàng

Thiên Phúc

天福

980

Đinh Toàn (Đinh Phế Đế)

Thiên Phúc

天福

980-988

Lê Hoàn

Hưng Thống

興統

989-993

Lê Hoàn

Ứng Thiên

應天

994-1005

Lê Hoàn

Ứng Thiên

應天

1005-1007

Lê Ngọa Triều

Cảnh Thụy

景瑞

1008-1009

Lê Ngọa Triều

Thuận Thiên

順天

1010-1028

Lý Thái Tổ

Thiên Thành

天成

1028-1034

Lý Thái Tông

Thông Thụy

通瑞

1034-1039

Lý Thái Tông

Càn Phù Hữu Đạo

乾符有道

1039-1042

Lý Thái Tông

Minh Đạo

明道

1042-1044

Lý Thái Tông

Thiên Cảm Thánh Vũ

天感聖武

1044-1049

Lý Thái Tông

Sùng Hưng Đại Bảo

崇興大寶

1049-1054

Lý Thái Tông

Long Thụy Thái Bình

龍瑞太平

1054-1058

Lý Thánh Tông

Chương Thánh Gia Khánh 彰聖嘉慶

1059-1065

Lý Thánh Tông

Long Chương Thiên Tự

龍彰天嗣

1066-1068

Lý Thánh Tông

Thiên Huống Bảo Tượng

天貺寶象

1068-1069

Lý Thánh Tông

Thần Vũ

神武

1069-1072

Lý Thánh Tông

Thái Ninh

太寧

1072-1076

Lý Nhân Tông

Anh Vũ Chiêu Thắng

英武昭勝

1076-1084

Lý Nhân Tông

Quảng Hựu

廣祐

1085-1092

Lý Nhân Tông

Hội Phong

會豐

1092-1100

Lý Nhân Tông

Long Phù

龍符

1101-1109

Lý Nhân Tông

Hội Tường Đại Khánh

會祥大慶

1110-1119

Lý Nhân Tông

Thiên Phù Duệ Vũ

天符睿武

1120-1126

Lý Nhân Tông

Thiên Phù Khánh Thọ

天符慶壽

1127

Lý Nhân Tông

Thiên Thuận

天順

1128-1132

Lý Thần Tông

Thiên Chương Bảo Tự

天彰寶嗣

1133-1138

Lý Thần Tông

Thiệu Minh

紹明

1138-1140

Lý Anh Tông

Đại Định

大定

1140-1162

Lý Anh Tông

Chính Long Bảo Ứng

政龍寶應

1163-1174

Lý Anh Tông

Thiên Cảm Chí Bảo

天感至寶

1174-1175

Lý Anh Tông

Trinh Phù

貞符

1176-1186

Lý Cao Tông

Thiên Tư Gia Thụy

天資嘉瑞

1186-1202

Lý Cao Tông

Thiên Gia Bảo Hựu

天嘉寶祐

1202-1205

Lý Cao Tông

Trị Bình Long Ứng

治平龍應

1205-1210

Lý Cao Tông

Kiến Gia

建嘉

1211-1224

Lý Huệ Tông

Thiên Chương Hữu Đạo

天彰有道

1224-1225

Lý Chiêu Hoàng

Kiến Trung

建中

1225-1232

Trần Thái tông

Thiên Ứng Chính Bình

天應政平

1232-1251

Trần Thái Tông

Nguyên Phong

元豐

1251-1258

T...
[1] M c l c
[2] Cuộc khởi nghĩa của Ðề-Thám
[3] Tây Sơn Nguyễn Huệ
[4] Sách Đại Nam chính biên liệt truyện chép về Nguyễn Công Trứ
[5] Lịch sử khẩn hoang Miền Nam - Sơn Nam
[6] 284 Anh hùng hào kiệt của Việt Nam (Vũ Thanh Sơn)
[7] Quân thủy trong lịch sử chống ngoại xâm
[8] Gia Định Thành Thông Chí - Trịnh Hoài Đức
[9] Lịch Sử Vương Quốc Đàng Ngoài Từ 1627 Tới Năm 1646 - Alexandre De Rhode
BNG TRA NIÊN ĐI CÁC TRIU VUA VIÊT NAM
(Xếp theo thứ tự Tây lịch, chú ý triều Lê và Mạc có đan xen )
Niên hiệu Chữ Hán Tây lịch Tên vua
Đại Đức (Thiên Đức)
大德
544-548 Lý Nam Đế
Thiên Đức (Đại Đức)
天德
544-548 Lý Nam Đế
Thái Bình
太平
970-980 Đinh Tiên Hoàng
Thiên Phúc
天福
980 Đinh Toàn (Đinh Phế Đế)
Thiên Phúc
天福
980-988 Lê Hoàn
Hưng Thống
興統
989-993 Lê Hoàn
Ứng Thiên
應天
994-1005 Lê Hoàn
Ứng Thiên
應天
1005-1007 Lê Ngọa Triều
Cảnh Thụy
景瑞
1008-1009 Lê Ngọa Triều
Thuận Thiên
順天
1010-1028 Lý Thái Tổ
Thiên Thành
天成
1028-1034 Lý Thái Tông
Thông Thụy
通瑞
1034-1039 Lý Thái Tông
Càn Phù Hữu Đạo
乾符有道
1039-1042 Lý Thái Tông
Minh Đạo
明道
1042-1044 Lý Thái Tông
Thiên Cảm Thánh Vũ
天感聖武
1044-1049 Lý Thái Tông
Sùng Hưng Đại Bảo
崇興大寶
1049-1054 Lý Thái Tông
Long Thụy Thái Bình
龍瑞太平
1054-1058 Lý Thánh Tông
LƯỢC SỬ VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LƯỢC SỬ VIỆT NAM - Người đăng: huong18081
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
LƯỢC SỬ VIỆT NAM 9 10 208