Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết quân sự Trung Hoa

Được đăng lên bởi Nano Aerospaceline Flat
Số trang: 262 trang   |   Lượt xem: 6812 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Lý thuyết quân sự Trung Hoa
Nguyễn Duy Chính dịch


Mục Lục
Chương thứ nhất: Dẫn nhập
1. QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ VÀ SỨC MẠNH QUÂN SỰ
2. KỸ THUẬT TÂN TIẾN VÀ TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ HIỆN ĐẠI
3. CÔNG CUỘC CANH TÂN QUÂN SỰ CẬN ĐẠI VÀ ẢNH HƯỞNG TRÊN CHIẾN
TRANH NHÂN DÂN
4. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ THAY ĐỔI TRONG TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ
CỦA TRUNG HOA
5. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BỐ CỤC
6. TÀI LIỆU
Chương 2: Nghiên cứu về các lý thuyết quân sự cổ điển của Trung Hoa
1. NGUỒN GỐC VÀ ĐẶC TÍNH CỦA TRIẾT HỌC QUÂN SỰ CỔ ĐIỂN TRUNG HOA
2. BỐI CẢNH XÃ HỘI -CHÍNH TRỊ VÀ HẬU QUẢ CỦA NÓ TRÊN TRIẾT HỌC QUÂN
SỰ ĐỜI TIÊN TẦN
3. Ý NIỆM QUỐC PHÒNG VÀ ĐẠI CHIẾN LƯỢC THỜI TIÊN TẦN
4. CÁC NGUYÊN TẮC CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN THUẬT CHÍNH YẾU ĐỜI TIÊN TẦN
5. VIỆC PHÁT TRIỂN CỦA LÝ THUYẾT QUÂN SỰ TRUNG HOA SAU ĐỜI TẦN
Chương 3: Cuộc chiến tranh nha phiến và sự chuyển hóa của hệ thống quân sự Trung Hoa

1. HỆ THỐNG QUÂN SỰ TRUNG HOA TRƯỚC NHA PHIẾN CHIẾN TRANH
2. ẢNH HƯỞNG CỦA CUỘC CHIẾN TRANH NHA PHIẾN VÀ PHẢN ỨNG CỦA
TRUNG HOA
3. SỰ TRỖI DẬY CỦA CÁC LỰC LƯỢNG ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÔNG CUỘC CANH
TÂN QUÂN SỰ CỦA TRUNG HOA
4. VIÊN THẾ KHẢI VÀ HỆ THỐNG QUÂN SỰ MỚI CỦA TRUNG HOA
5. Kết luận
Chương 4: Sự phát triển của tư tưởng quân sự trong thời kỳ đầu của nền cộng hòa
1. TÌNH TRẠNG QUÂN PHIỆT VÀ SỰ THOÁI BỘ CỦA HIỆN ĐẠI HÓA QUÂN SỰ
2. CÁC ĐÒI HỎI CẢI CÁCH QUÂN SỰ TRONG THỜI KỲ ĐẦU CỦA NỀN CỘNG HÒA
3. SÁI NGẠC VÀ QUÂN SỰ HÓA TRUNG HOA
4. BÁC SĨ TÔN DẬT TIÊN VÀ QUÂN ĐỘI CÁCH MẠNG
5. TƯỞNG BÁCH LÝ VÀ TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ
6. KẾT LUẬN
Chương 5: Tư tưởng quân sự của Tưởng Giới Thạch
1. BỐI CẢNH LỊCH SỬ CỦA TƯ TƯỞNG TƯỞNG GIỚI THẠCH
2. QUAN DIỂM VỀ XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI
3. QUAN NIỆM VỀ CHIẾN TRANH CỦA TƯỞNG GIỚI THẠCH
4. NGHỆ THUẬT ĐIỀU BINH
5. TƯ TƯỞNG VỀ CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ
6. KẾT LUẬN -ẢNH HƯỞNG CỦA TƯỞNG GIỚI THẠCH TRONG CANH TÂN HÓA
QUÂN SỰ
Chương 6: Tư tưởng quân sự của Mao Trạch Đông

1. BỐI CẢNH XÃ HỘI -CHÍNH TRỊ CỦA TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ MAO TRẠCH ĐÔNG
2. NHẬN THỨC LUẬN CỦA MAO VỀ CHIẾN TRANH
3. XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI VÀ CÁC QUAN NIỆM CHỦ YẾU CỦA CHIẾN TRANH
NHÂN DÂN
4. CÁC CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN THUẬT CỦA CHIẾN TRANH NHÂN DÂN
5. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIÊN VÀ CHÍNH TRỊ NẮM QUYỀN
6. KẾT LUẬN
Chương 7: Những đường hướng của tư tưởng quân sự Trung Hoa hiện nay
1. TƯ TƯỞNG CẢI CÁCH QUÂN SỰ CỦA ĐẶNG TIỂU BÌNH
2. CHUẨN BỊ CHIẾN LƯỢC CỦA TRUNG HOA TRONG THẬP NIÊN 1980
3. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC CỦA TRUNG HOA TRONG TƯƠNG
LAI GẦN
Kết luận

Chương thứ nhất: Dẫn nhập
Kể từ giữa thập niên 1970, xu hướng chính trị thế gi...
Lý thuyết quân sự Trung Hoa
Nguyễn Duy Chính dịch
www.thuvien-ebook.net
Mục Lục
Chương thứ nhất: Dẫn nhập
1. QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ VÀ SỨC MẠNH QUÂN SỰ
2. KỸ THUẬT TÂN TIẾN VÀ TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ HIỆN ĐẠI
3. CÔNG CUỘC CANH TÂN QUÂN SỰ CẬN ĐẠI VÀ ẢNH HƯỞNG TRÊN CHIẾN
TRANH NHÂN DÂN
4. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ THAY ĐỔI TRONG TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ
CỦA TRUNG HOA
5. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BỐ CỤC
6. TÀI LIỆU
Chương 2: Nghiên cứu về các lý thuyết quân sự cổ điển của Trung Hoa
1. NGUỒN GỐC VÀ ĐẶC TÍNH CỦA TRIẾT HỌC QUÂN SỰ CỔ ĐIỂN TRUNG HOA
2. BỐI CẢNH XÃ HỘI -CHÍNH TRỊ VÀ HẬU QUẢ CỦA NÓ TRÊN TRIẾT HỌC QUÂN
SỰ ĐỜI TIÊN TẦN
3. Ý NIỆM QUỐC PHÒNG VÀ ĐẠI CHIẾN LƯỢC THỜI TIÊN TẦN
4. CÁC NGUYÊN TẮC CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN THUẬT CHÍNH YẾU ĐỜI TIÊN TẦN
5. VIỆC PHÁT TRIỂN CỦATHUYẾT QUÂN SỰ TRUNG HOA SAU ĐỜI TẦN
Chương 3: Cuộc chiến tranh nha phiến và sự chuyển hóa của hệ thống quân sự Trung Hoa
Lý thuyết quân sự Trung Hoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết quân sự Trung Hoa - Người đăng: Nano Aerospaceline Flat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
262 Vietnamese
Lý thuyết quân sự Trung Hoa 9 10 40