Ktl-icon-tai-lieu

Mai Hoa Dịch Số

Được đăng lên bởi vanhoan575605
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 7125 lần   |   Lượt tải: 5 lần
梅

Mai Hoa Dịch Số
Lời Tựa
(Bản khắc mới định thêm tướng tự Tâm Dịch Mai Hoa Số Tự )
Đời nhà Tống có ông Thiệu Khang Tiết, ẩn c ư tại chốn sơn lâm, mùa đông lạnh
không sưởi ấm, mùa hạ nóng mực không dùng quạt giải nhiệt, chỉ để tâm đến
Dịch quên hẳn sức giá rét, sức nóng bức, mà còn dán Dịch lên vách, chú tâm
suy xét tìm tòi chỗ cùng cực và mắt đăm đăm nhìn vào Dịch xét sự huyền bí sâu
xa của Dịch, lòng mong ước tạo nên dịch số nhưng chưa có bằng chứng đích
xác.
Một ngày kia đương Ngọ ngủ trưa, thấy một con chuột chạy ngang qua, b èn lấy
cái gối bằng sành kê trên đầu ném con chuột đương chạy, chuột chạy mất gối bị
bể ra, thấy trong mảnh gối có đề chữ, b èn lượm lên xem thấy: "Cái gối này ban
cho hiền nhân Khang Tiết, năm ấy, tháng ấy, ng ày ấy, giờ ấy thì dùng gối
này ném chuột, gối bị bể".
Tiên sinh lấy làm lạ, bèn đi tìm nhà làm đồ gốm để dò xét. Chủ lò gốm bảo với
tiên sinh rằng: "Xưa có một người, tay cầm quyển Chu Dịch, ngồi nghỉ cầm cái
gối này biên chép, vậy chắc dạng chữ là của ông già đó vậy. Đến nay cũng chưa
được bao lâu, vả chăng tôi có quen biết ông gi à đó, vậy tiên sinh vui lòng cùng
tôi đi tìm xem". Nhưng ông già đó không còn nữa, chỉ để lại một quyển sách v à
dặn với gia nhân rằng: "Năm ấy, tháng ấy, giờ ấy, có một tú sinh đến nh à ta, nên
giao quển sách này cho người thì sẽ biết được hậu sự của ta ra thế nào?" Người
nhà lấy sách trao cho tiên sinh. Tiên sinh xem thấy lời văn của Dịch, gồm to àn
pháp thuật kiện toàn tiên quyết, đáng được chọn làm lệ để tạo nên Dịch số. Tiên
sinh bảo cùng gia nhân rằng: "Xưa thân sinh nhà ngươi có chôn d ấu một số
bạch kim, trong một cái lỗ, đ ào về phía Tây Bắc chỗ giường nằm của người, để
lo toàn việc tang sự". Thế rồi, người nhà tin lời nói, quả tìm được số bạc đó.
Tiên sinh đem sách ấy về, sau tiên sinh đi ngắm bông mai, thấy hai con chim sẻ
tranh nhau đậu cành mai bị sa xuống đất. Tiên sinh đoán biết chiều hôm sau, có
cô gái hàng xóm bẻ trộm bông, sẽ bị thương ở bắp vế; thế rồi cũng vì lần đoán
đầu tiên đó, mà ngày sau đời lấy thế mà đặt tên cho quyển Dịch số là "Quan
Mai Dịch Số". Sau tiên sinh toán biết vườn Mẫu đơn bị ngựa dày xéo tan nát
vào giờ Ngọ, lại toán biết bức ho ành phi chùa Tây Lâm có đi ềm họa về âm
nhân. Phàm những cách toán biết như trên, gọi là Tiên Thiên dịch số, vì rằng
trước biết được số mà chưa biết được quái, dùng số mà toán ra quái gọi là Tiên
Thiên.
1

Lại như thấy ông già có sắc mặt buồn, toán biết ông gi à sẽ chết vì họa ăn mắc
phải xương cá. Lại thấy một thiếu niên có sắc m...
1
Mai Hoa Dịch Số
Lời Tựa
(Bản khắc mới định thêm tướng tự Tâm Dịch Mai Hoa Số Tự )
Đời nhà Tống có ông Thiệu Khang Tiết, ẩn c ư tại chốn sơn lâm, mùa đông lạnh
không sưởi ấm, mùa hnóng mực không d ùng quạt giải nhiệt, chỉ đtâm đến
Dịch quên hn sức gt, sức nóng bức, m à còn dán Dịch lên vách, chú tâm
suy xét tìm tòi chỗ cùng cực và mắt đăm đăm nhìn vào Dịch xét sự huyền bí sâu
xa ca Dịch, lòng mong ước tạo nên dịch số nhưng chưa bng chứng đích
xác.
Một ngày kia đương Ngngủ trưa, thy một con chuột chạy ngang qua, b èn ly
cái gối bằng sành kê trên đầu ném con chuột đ ương chy, chuột chạy mất gối bị
bể ra, thấy trong mảnh gối có đề chữ, b èn lượm lên xem thấy: "Cái gối này ban
cho hiền nhân Khang Tiết, năm ấy, tháng ấy, ng ày y, giờ ấy tdùng gối
này ném chuột, gối bị bể".
Tiên sinh lấy làm lạ, bèn đi tìm nhà làm đgốm đdò xét. Chlò gốm bảo với
tiên sinh rng: "Xưa mt người, tay cầm quyển Chu Dịch, ngồi nghỉ cầm cái
gối này biên chép, vậy chắc dạng chữ là của ông già đó vy. Đến nay cũng chưa
được bao lâu, vả chăng tôi quen biết ông gi à đó, vy tiên sinh vui lòng cùng
tôi đi tìm xem". Nhưng ông già đó không c òn nữa, chỉ để lại một quyển sách v à
dặn với gia nhân rằng: "Nămy, tháng ấy, giờ ấy, có một tú sinh đến nh à ta, nên
giao quển sách này cho ngưi thì sbiết được hậu sự của ta ra thế n ào?" Người
nhà ly sách trao cho ti ên sinh. Tiên sinh xem th ấy lời văn của Dịch, gồm to àn
pháp thuật kiện toàn tiên quyết, đáng được chọn làm lđể tạo nên Dịch số. Tiên
sinh bảo cùng gia nhân rằng: "Xưa thân sinh nhà ngươi chôn d ấu một số
bạch kim, trong một cái lỗ, đ ào vphía Tây Bắc chỗ gi ường nằm của người, để
lo toàn việc tang sự". Thế rồi, ng ười nhà tin lời nói, quả tìm được số bạc đó.
Tiên sinh đem sách ấy về, sau tiên sinh đi ngm ng mai, thy hai con chim sẻ
tranh nhau đậu cành mai b sa xuống đất. Tiên sinh đoán biết chiều hôm sau,
gái hàng m b trộm ng, sẽ bị th ương bắp vế; thế rồi cũng v ì lần đoán
đầu tiên đó, mà ngày sau đ ời lấy thế mà đặt tên cho quyển Dịch s "Quan
Mai Dịch Số". Sau tiên sinh toán biết vườn Mẫu đơn bngựa dày xéo tan nát
vào giNgọ, lại toán biết bức ho ành phi chùa Tây Lâm đi ềm họa về âm
nhân. Phàm những cách toán biết nh ư trên, gọi là Tiên Thiên dịch số, vì rằng
trước biết được số mà chưa biết được quái, dùng smà toán ra quái gọi là Tiên
Thiên.
Mai Hoa Dịch Số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mai Hoa Dịch Số - Người đăng: vanhoan575605
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
Mai Hoa Dịch Số 9 10 493