Ktl-icon-tai-lieu

Mẹ Teresa - Trên cả tình yêu

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 201 trang   |   Lượt xem: 1536 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty
TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng
sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

NO GREATER LOVE
by Mother Teresa
Foreword by Thomas Moore
Edited by Becky Benenate and Joseph Durepos
Originally published as THE MOTHER TERESA READER A Life for God
Compiled by LaVonne Neff, published by Servant Publications, Inc.
Copyright © 1997 New World Library, Novato, California, USA.
Vietnamese Edition © 2007 by First News - Tri Viet.
Published by arrangement with New World Library through
InterLicense, Ltd. All rights reserved.

NO GREATER LOVE
TRÏN CAÃ TÒNH YÏU
Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ
phaát haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp
àöìng chuyïín giao baãn quyïìn vúái New World Library,
Hoa Kyâ.
Bêët cûá sûå sao cheáp, trñch dêîn naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá
cuãa First News vaâ New World Library àïìu laâ bêët húåp
phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn
quyïìn Quöëc tïë vaâ Cöng ûúác Baão höå Baãn quyïìn Súã hûäu
Trñ tuïå Berne.
CÖNG TY VÙN HOA
Á SAN
Á G TAO
Å TRÑ VIÏT
Å - FIRST NEWS

11HNguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh
Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860
Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: 

MEÅ TERESA

Trïn caã
Tònh yïu
No Greater Love

Biïn dõch:
Bñch Nga – Ngoåc Saáu – Hoa Phûúång

First News
NHAÂ XUÊËT BAÃN VÙN HOÁA SAÂI GOÂN

4

Meå Teresa - Con
ngûúâi cuãa tònh yïu

M

eå Teresa laâ möåt biïíu tûúång cuãa tònh yïu
thûúng àûúåc caã thïë giúái xuác àöång vaâ ngûúäng möå, khöng
vò Meå laâ möåt taâi nùng xuêët chuáng, maâ àún giaãn vò Meå laâ
ngûúâi giaâu loâng trùæc êín vaâ möåt traái tim röång múã yïu
thûúng vö búâ bïën. Meå coá khaã nùng caãm nhêån nöîi àau
cuãa nhên loaåi, tûâ ngûúâi giaâ àïën treã nhoã, tûâ nöîi àau thïí
xaác àïën nöîi àau tinh thêìn. Meå hiïíu yá nghôa cuãa sûå àöìng
caãm cuäng nhû sûác maånh vö biïn cuãa tònh thûúng yïu vaâ
loâng nhên aái.
Khi coá yá àõnh xuêët baãn thaânh saách nhûäng chiïm
nghiïåm riïng tû naây cuãa Meå Teresa, chuáng töi àaä cöë
gùæng thu thêåp nhûäng cêu chuyïån thêåt cuãa àúâi Meå, àaä
lêìn theo bûúác chên ngûúâi phuå nûä can trûúâng àöåc nhêët
vö nhõ êëy qua bao vuâng àêët xa xöi, ngh...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẹ Teresa - Trên cả tình yêu - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
201 Vietnamese
Mẹ Teresa - Trên cả tình yêu 9 10 756